Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitvormende raad

Deze vergadering stond aanvankelijk gepland op 15 december 2020

woensdag 16 december 2020

22:15 - 23:00

Locatie
Digitaal
Voorzitter
W.J.A. Verkleij
Toelichting

Om 19.30 uur start de gemeenteraad met de debatraad. In dit deel van de vergadering staat het voeren van debat en politieke meningsvorming centraal. In de debatraad zoeken leden steun voor eventuele moties en amendementen. Na de debatraad wordt kort geschorst. Vervolgens volgt de besluitvormende raad, waarin er besluitvorming plaatsvindt. Wanneer de gemeenteraad een onderwerp bespreekt in de debatraad, wordt aan het einde van het agendapunt gekeken of het besluit meteen kan worden genomen of dat er meer tijd nodig is. In dat geval vindt besluitvorming in de regel plaats in de eerstvolgende raadsvergadering.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

Bij dit agendapunt stelt de raad vast hoe hij omgaat met de ingekomen stukken De stukken worden niet inhoudelijk behandeld.

Besluit

Conform.

Ingekomen stukken

Onderwerp
11e wijziging Gemeenschappelijke Regeling ODWH
16e Noodverordening COVID -19 - VRHM m.i.v. 4 november 2020
17e Noodverordening COVID-19 m.i.v. 6 november 2020 - VRHM
Aanbiedingsbrief Grip op de GOM
Adhesie aan ontwerpbestemmingsplan Zilkerbinnenweg 14 e.o.
Agendapunt 5b; raadsvergadering d.d. 27-10-2020 Bronsgeest
Beantwoording 2e schriftelijke vervolgvragen (PUUR) inzake Niet ontvangen afschriften collegebrieven aan inwoners
Beantwoording aanvullende vragen coffeeshopbeleid Bruisend Noordwijk
Beantwoording Motie concretisering speerpunten collegeagenda
Beantwoording schriftelijke vervolgvragen (Bruisend Noordwijk) inzake De Prinsenhof
Beantwoording schriftelijke vervolgvragen (CDA) inzake Kruising N443 en Leidsevaart
Beantwoording schriftelijke vragen (Bruisend Noordwijk) En hoe is het nu met De Zilk
Beantwoording schriftelijke vragen (CDA) inzake Jongeren en corona
Beantwoording schriftelijke vragen (CDA) inzake Verkeersituatie kruising Boekhorsterweg en Langevelderweg
Beantwoording schriftelijke vragen (PvdA) inzake Bodembeheernota deel B plangebied Offem Zuid
Beantwoording schriftelijke vragen CDA inzake Noordwijkse Reddingsbrigade
Beantwoording schriftelijke vragen leden Gutlich (D66) e.a. inzake Vinkeveld Zuid
Beantwoording schriftelijke vragen lid Van Kouwen (LSN) inzake Toegangsproblemen Witte Kerkje
Bestemmingsplan Zeewaardig Correctie fase 3
Brief aan Stichting All Traffic Care n.a.v. gesprek 20 oktober 2020
Bundeling brieven Initiatiefgroep Noordwijk Klein
Bundeling brieven over handhaving paardenweitjes en moestuintjes
Gestegen kosten in Coronatijd voor minima - FNV
Goede ondersteuning, sterke democratie
Herziening huurprijzen strand; stand van zaken
Impactanalyse Corona
Informatie uitkomst inschrijving herinrichting parkeerterrein Palaceplein
Informatiebrief inzake Bronsgeest t.b.v. gemeenteraadsvergadering 27.10.2020
ISD - Nieuwsbrief 2020-03
Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften gemeente Noordwijk 2019
Loep op Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM)
Motie Subsidieverordening Themajaar 2020 en toezeggingen
Noordwijk Heilzame Badplaats
Openbare Toiletvoorzieningen Noordwijk - Motie CDA 5 november 2019
Raadsbesluit bekrachtiging geheimhouding vraag 1 artikel 39-vragen inzake Bronsgeest en alternatieve bouwlocaties
Raadsbrief Voorontwerpbestemmingsplan Duinweg 12 en 12A
Raadsbrief Voortgang Het Zilt
Raadsbrief Wabo: aanwijzing categorieën van gevallen op grond van artikel 6.5 Bor - AVG
Raadsvoorstel 8e wijziging Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland
Raadsvoorstel afboeken Bronsgeest
Raadsvoorstel Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk 2021
Raadsvoorstel Definitieve verklaring van geen bezwaar bouw 37 gestapelde woningen Van de Mortelstraat
Raadsvoorstel Herbestemming bollenschuur tot 8 wooneenheden en nieuwbouw Bed & Bulbs Herenweg 80
Raadsvoorstel Inspraakverordening Noordwijk
Raadsvoorstel Speelautomatenhallenverordening 2021
Raadsvoorstel strategische visie Space Campus inclusief uitvoeringsprogramma
Raadsvoorstel Welzijnsplein
Rapport Duin- en Bollenstreek 2020+
Reactie op Ontwerp Omgevingsvisie Noordwijk
Reactie op zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Zilkerbinnenweg 14 e.o.
Samenhang en planning Bronsgeest en Zilveren Kruis
Schippersvaartweg 39
Schriftelijke vervolgvragen over bladkorven
Schriftelijke vragen (CDA) inzake het Noodfonds
Schriftelijke vragen (NZLokaal) inzake Oneigenlijk gebruik bollengrond
Schriftelijke vragen (PUUR) inzake Realisatie Noordwijkse woonopgave ambitie in de komende 10 jaar
Schriftelijke vragen lid Van Tol (PUUR) over Geheim of niet Geheim, dat is de vraag
Vertraging motie NZLokaal inzake Beweegtuin
Vervolg op beantwoording schriftelijke vragen (LSN) inzake Ventilatie en luchtkwaliteit in klaslokalen
Visie met betrekking tot bebouwing Bronsgeest
Voortgang Integrale toegang
Voortgangsrapportage Parkeren Noordwijk aan Zee
Wijkrenovatie verhardingen Zeeburg
Zienswijze Ontwerp Omgevingsvisie Samen maken we de toekomst voor Noordwijk
Zienswijze Ontwerp-Omgevingsvisie
Zienswijze op Ontwerp Omgevingsvisie Noordwijk

Bijlagen

Besluit

Bij hamerslag aangenomen.

Resultaat stemming

Besluit

Verworpen (12 voor, 14 tegen)

Amendementen

Titel
Amendement (verworpen) lid Van Dokkum (PvdA) inzake de Najaarsnota 2020 en het sociaal domein

Amendementen

Titel
Amendement (ingetrokken) lid J.B. Knapp (VVD) inzake de Najaarsnota en ondernemers

Resultaat stemming

Besluit

Verworpen (5 voor, 21 tegen)

Amendementen

Titel
Amendement (verworpen) lid J.B. Knapp (VVD) inzake de Najaarsnota en lastenverlichting huishoudens

Ter besluitvorming.

Resultaat stemming

Besluit

Aangenomen (25 voor, 1 tegen)

Resultaat stemming

Besluit

Stemverklaring lid Berg (LSN), Koppel (GroenLinks) : tegen

Verworpen (8 voor, 18 tegen)

Moties

Titel
Motie (verworpen) lid J.B. Knapp (VVD) over de Najaarsnota en ondernemers

Ter besluitvorming.

Amendementen zijn als eerste in stemming gebracht.

Resultaat stemming

Besluit

Unaniem aangenomen.

Resultaat stemming

Besluit

Verworpen (4 voor, 22 tegen)

Amendementen

Titel
Amendement (verworpen) lid Van Dokkum (PvdA) inzake Nota Parkeernormen 2020

Resultaat stemming

Besluit

Verworpen (8 voor, 18 tegen)

Amendementen

Titel
Amendement lid Van Dokkum (PvdA) inzake Nota Parkeernormen 2020 en de toegepaste normcorrectie

Resultaat stemming

Besluit

Verworpen (8 voor, 18 tegen)

Amendementen

Titel
Amendement (verworpen) leden Van Dokkum (PvdA) en Rodenburg (NZLokaal) inzake Nota Parkeernormen 2020 en sociale huur

Resultaat stemming

Besluit

Verworpen (2 voor, 24 tegen)

Moties

Titel
Motie (verworpen) lid De Moor (Bruisend Noordwijk) inzake Parkeerknelpunten rond centra

Resultaat stemming

Besluit

Stemverklaring lid Koppel (GroenLinks): voor
Stemverklaring lid Van Kouwen (LSN), Duijndam (VVD): tegen

Uitslag stemming: 13 voor, 13 tegen - de motie wordt doorgeleid naar de raadsvergadering van 26 januari.

Moties

Titel
Motie (aangehouden) lid van Dokkum (PvdA) e.a. inzake APV en houtstook

Over een actuele motie vindt dezelfde avond besluitvorming plaats.

Resultaat stemming

Besluit

Aangenomen (22 voor, 4 tegen)

Moties

Titel
Actuele motie (aangenomen) lid Meiland (NZLokaal) inzake Drinkwater tappunten

Resultaat stemming

Besluit

Aangenomen (17 voor, 9 tegen)

Moties

Titel
Actuele motie (aangenomen) lid Meiland (NZLokaal) inzake Zicht- en rustplekken voor recreanten

Resultaat stemming

Besluit

Stemverklaring Van Bockhoven (LSN), Van Tol (PUUR), Koppel (GroenLinks), Van der Vossen (NZLokaal): tegen.

Uitslag stemming: 13 voor en 13 tegen - de motie wordt doorgeleid naar de raadsvergadering van 26 januari.

Moties

Titel
Actuele motie (aangehouden) lid J.B. Knapp (VVD) inzake Dankbaarheid aan alle werknemers van de gemeente Noordwijk