Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitvormende raad

Deze vergadering stond aanvankelijk gepland op 15 december 2020

woensdag 16 december 2020

22:15 - 23:00
Locatie

Digitaal

Voorzitter
W.J.A. Verkleij
Toelichting

Om 19.30 uur start de gemeenteraad met de debatraad. In dit deel van de vergadering staat het voeren van debat en politieke meningsvorming centraal. In de debatraad zoeken leden steun voor eventuele moties en amendementen. Na de debatraad wordt kort geschorst. Vervolgens volgt de besluitvormende raad, waarin er besluitvorming plaatsvindt. Wanneer de gemeenteraad een onderwerp bespreekt in de debatraad, wordt aan het einde van het agendapunt gekeken of het besluit meteen kan worden genomen of dat er meer tijd nodig is. In dat geval vindt besluitvorming in de regel plaats in de eerstvolgende raadsvergadering.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

 3. 3

  De besluitenlijsten van 20 en 24 november worden nagezonden.

  Besluiten

  Conform

  Verzoek heer Rodenburg om een stand van zaken over twee toezeggingen. Toezegging om deze voor de volgende raad te doen toekomen.

 4. 4

  Bij dit agendapunt stelt de raad vast hoe hij omgaat met de ingekomen stukken De stukken worden niet inhoudelijk behandeld.

  Besluit

  Conform.

  Ingekomen stukken

  Onderwerp
  11e wijziging Gemeenschappelijke Regeling ODWH
  16e Noodverordening COVID -19 - VRHM m.i.v. 4 november 2020
  17e Noodverordening COVID-19 m.i.v. 6 november 2020 - VRHM
  Aanbiedingsbrief Grip op de GOM
  Adhesie aan ontwerpbestemmingsplan Zilkerbinnenweg 14 e.o.
  Agendapunt 5b; raadsvergadering d.d. 27-10-2020 Bronsgeest
  Beantwoording 2e schriftelijke vervolgvragen (PUUR) inzake Niet ontvangen afschriften collegebrieven aan inwoners
  Beantwoording aanvullende vragen coffeeshopbeleid Bruisend Noordwijk
  Beantwoording Motie concretisering speerpunten collegeagenda
  Beantwoording schriftelijke vervolgvragen (Bruisend Noordwijk) inzake De Prinsenhof
  Beantwoording schriftelijke vervolgvragen (CDA) inzake Kruising N443 en Leidsevaart
  Beantwoording schriftelijke vragen (Bruisend Noordwijk) En hoe is het nu met De Zilk
  Beantwoording schriftelijke vragen (CDA) inzake Jongeren en corona
  Beantwoording schriftelijke vragen (CDA) inzake Verkeersituatie kruising Boekhorsterweg en Langevelderweg
  Beantwoording schriftelijke vragen (PvdA) inzake Bodembeheernota deel B plangebied Offem Zuid
  Beantwoording schriftelijke vragen CDA inzake Noordwijkse Reddingsbrigade
  Beantwoording schriftelijke vragen leden Gutlich (D66) e.a. inzake Vinkeveld Zuid
  Beantwoording schriftelijke vragen lid Van Kouwen (LSN) inzake Toegangsproblemen Witte Kerkje
  Bestemmingsplan Zeewaardig Correctie fase 3
  Brief aan Stichting All Traffic Care n.a.v. gesprek 20 oktober 2020
  Bundeling brieven Initiatiefgroep Noordwijk Klein
  Bundeling brieven over handhaving paardenweitjes en moestuintjes
  Gestegen kosten in Coronatijd voor minima - FNV
  Goede ondersteuning, sterke democratie
  Herziening huurprijzen strand; stand van zaken
  Impactanalyse Corona
  Informatie uitkomst inschrijving herinrichting parkeerterrein Palaceplein
  Informatiebrief inzake Bronsgeest t.b.v. gemeenteraadsvergadering 27.10.2020
  ISD - Nieuwsbrief 2020-03
  Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften gemeente Noordwijk 2019
  Loep op Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM)
  Motie Subsidieverordening Themajaar 2020 en toezeggingen
  Noordwijk Heilzame Badplaats
  Openbare Toiletvoorzieningen Noordwijk - Motie CDA 5 november 2019
  Raadsbesluit bekrachtiging geheimhouding vraag 1 artikel 39-vragen inzake Bronsgeest en alternatieve bouwlocaties
  Raadsbrief Voorontwerpbestemmingsplan Duinweg 12 en 12A
  Raadsbrief Voortgang Het Zilt
  Raadsbrief Wabo: aanwijzing categorieën van gevallen op grond van artikel 6.5 Bor - AVG
  Raadsvoorstel 8e wijziging Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland
  Raadsvoorstel afboeken Bronsgeest
  Raadsvoorstel Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk 2021
  Raadsvoorstel Definitieve verklaring van geen bezwaar bouw 37 gestapelde woningen Van de Mortelstraat
  Raadsvoorstel Herbestemming bollenschuur tot 8 wooneenheden en nieuwbouw Bed & Bulbs Herenweg 80
  Raadsvoorstel Inspraakverordening Noordwijk
  Raadsvoorstel Speelautomatenhallenverordening 2021
  Raadsvoorstel strategische visie Space Campus inclusief uitvoeringsprogramma
  Raadsvoorstel Welzijnsplein
  Rapport Duin- en Bollenstreek 2020+
  Reactie op Ontwerp Omgevingsvisie Noordwijk
  Reactie op zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Zilkerbinnenweg 14 e.o.
  Samenhang en planning Bronsgeest en Zilveren Kruis
  Schippersvaartweg 39
  Schriftelijke vervolgvragen over bladkorven
  Schriftelijke vragen (CDA) inzake het Noodfonds
  Schriftelijke vragen (NZLokaal) inzake Oneigenlijk gebruik bollengrond
  Schriftelijke vragen (PUUR) inzake Realisatie Noordwijkse woonopgave ambitie in de komende 10 jaar
  Schriftelijke vragen lid Van Tol (PUUR) over Geheim of niet Geheim, dat is de vraag
  Vertraging motie NZLokaal inzake Beweegtuin
  Vervolg op beantwoording schriftelijke vragen (LSN) inzake Ventilatie en luchtkwaliteit in klaslokalen
  Visie met betrekking tot bebouwing Bronsgeest
  Voortgang Integrale toegang
  Voortgangsrapportage Parkeren Noordwijk aan Zee
  Wijkrenovatie verhardingen Zeeburg
  Zienswijze Ontwerp Omgevingsvisie Samen maken we de toekomst voor Noordwijk
  Zienswijze Ontwerp-Omgevingsvisie
  Zienswijze op Ontwerp Omgevingsvisie Noordwijk
 5. 5
  Vaststelling hamerstukken
 6. 5.a

  Bijlagen

  Besluit

  Bij hamerslag aangenomen.

 7. 5.b

 8. 5.o

  Besluit

  De heer De Mooij (CDA) legt een stemverklaring af (voor)
  Bij hamerslag aangenomen.

 9. 6
  Besluitvorming
 10. 6.a.1

  Stemuitslag

  voor 46%
  tegen 54%
  voor
  - GroenLinks (2), - Lijst Salman Noordwijk (4), - NZLokaal (4), - PvdA (1), - D66 (1)
  tegen
  - CDA (5), - VVD (5), - Bruisend Noordwijk (1), - DOEN! (1), - PUUR (2)

  Besluit

  Verworpen (12 voor, 14 tegen)

  Amendementen

  Titel
  Amendement (verworpen) lid Van Dokkum (PvdA) inzake de Najaarsnota 2020 en het sociaal domein
 11. 6.a.2

  Amendementen

  Titel
  Amendement (ingetrokken) lid J.B. Knapp (VVD) inzake de Najaarsnota en ondernemers
 12. 6.a.3

  Stemuitslag

  voor 19%
  tegen 81%
  voor
  - VVD (5)
  tegen
  - CDA (5), - GroenLinks (2), - Lijst Salman Noordwijk (4), - NZLokaal (4), - PvdA (1), - Bruisend Noordwijk (1), - D66 (1), - DOEN! (1), - PUUR (2)

  Besluit

  Verworpen (5 voor, 21 tegen)

  Amendementen

  Titel
  Amendement (verworpen) lid J.B. Knapp (VVD) inzake de Najaarsnota en lastenverlichting huishoudens
 13. 6.a.5

  Ter besluitvorming.

  Stemuitslag

  voor 96%
  tegen 4%
  voor
  - CDA (5), - GroenLinks (2), - Lijst Salman Noordwijk (4), - NZLokaal (3), - PvdA (1), - VVD (5), - Bruisend Noordwijk (1), - D66 (1), - DOEN! (1), - PUUR (2)
  tegen
  - NZLokaal (1)

  Besluit

  Aangenomen (25 voor, 1 tegen)

 14. 6.a.6

  Stemuitslag

  voor 31%
  tegen 69%
  voor
  - CDA (1), - VVD (5), - Bruisend Noordwijk (1), - DOEN! (1)
  tegen
  - CDA (4), - GroenLinks (2), - Lijst Salman Noordwijk (4), - NZLokaal (4), - PvdA (1), - D66 (1), - PUUR (2)

  Besluit

  Stemverklaring lid Berg (LSN), Koppel (GroenLinks) : tegen


  Verworpen (8 voor, 18 tegen)

  Moties

  Titel
  Motie (verworpen) lid J.B. Knapp (VVD) over de Najaarsnota en ondernemers
 15. 6.c.1

  Ter besluitvorming.


  Amendementen zijn als eerste in stemming gebracht.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  - CDA (5), - GroenLinks (2), - Lijst Salman Noordwijk (4), - NZLokaal (4), - PvdA (1), - VVD (5), - Bruisend Noordwijk (1), - D66 (1), - DOEN! (1), - PUUR (2)

  Besluit

  Unaniem aangenomen.

 16. 6.c.2

  Stemuitslag

  voor 15%
  tegen 85%
  voor
  - GroenLinks (2), - PvdA (1), - D66 (1)
  tegen
  - CDA (5), - Lijst Salman Noordwijk (4), - NZLokaal (4), - VVD (5), - Bruisend Noordwijk (1), - DOEN! (1), - PUUR (2)

  Besluit

  Verworpen (4 voor, 22 tegen)

  Amendementen

  Titel
  Amendement (verworpen) lid Van Dokkum (PvdA) inzake Nota Parkeernormen 2020
 17. 6.c.3

  Stemuitslag

  voor 31%
  tegen 69%
  voor
  - GroenLinks (2), - NZLokaal (4), - PvdA (1), - D66 (1)
  tegen
  - CDA (5), - Lijst Salman Noordwijk (4), - VVD (5), - Bruisend Noordwijk (1), - DOEN! (1), - PUUR (2)

  Besluit

  Verworpen (8 voor, 18 tegen)

  Amendementen

  Titel
  Amendement lid Van Dokkum (PvdA) inzake Nota Parkeernormen 2020 en de toegepaste normcorrectie
 18. 6.c.4

  Stemuitslag

  voor 31%
  tegen 69%
  voor
  - GroenLinks (2), - NZLokaal (4), - PvdA (1), - D66 (1)
  tegen
  - CDA (5), - Lijst Salman Noordwijk (4), - VVD (5), - Bruisend Noordwijk (1), - DOEN! (1), - PUUR (2)

  Besluit

  Verworpen (8 voor, 18 tegen)

  Amendementen

  Titel
  Amendement (verworpen) leden Van Dokkum (PvdA) en Rodenburg (NZLokaal) inzake Nota Parkeernormen 2020 en sociale huur
 19. 6.c.5

  Stemuitslag

  voor 8%
  tegen 92%
  voor
  - PvdA (1), - Bruisend Noordwijk (1)
  tegen
  - CDA (5), - GroenLinks (2), - Lijst Salman Noordwijk (4), - NZLokaal (4), - VVD (5), - D66 (1), - DOEN! (1), - PUUR (2)

  Besluit

  Verworpen (2 voor, 24 tegen)

  Moties

  Titel
  Motie (verworpen) lid De Moor (Bruisend Noordwijk) inzake Parkeerknelpunten rond centra
 20. 6.d

  Stemuitslag

  voor 50%
  tegen 50%
  voor
  - CDA (1), - GroenLinks (2), - Lijst Salman Noordwijk (1), - NZLokaal (4), - PvdA (1), - Bruisend Noordwijk (1), - D66 (1), - DOEN! (1), - PUUR (1)
  tegen
  - CDA (4), - Lijst Salman Noordwijk (3), - VVD (5), - PUUR (1)

  Besluit

  Stemverklaring lid Koppel (GroenLinks): voor
  Stemverklaring lid Van Kouwen (LSN), Duijndam (VVD): tegen


  Uitslag stemming: 13 voor, 13 tegen - de motie wordt doorgeleid naar de raadsvergadering van 26 januari.

  Moties

  Titel
  Motie (aangehouden) lid van Dokkum (PvdA) e.a. inzake APV en houtstook
 21. 7

  Over een actuele motie vindt dezelfde avond besluitvorming plaats.

 22. 7.a

  Stemuitslag

  voor 85%
  tegen 15%
  voor
  - CDA (3), - GroenLinks (2), - Lijst Salman Noordwijk (4), - NZLokaal (4), - PvdA (1), - VVD (3), - Bruisend Noordwijk (1), - D66 (1), - DOEN! (1), - PUUR (2)
  tegen
  - CDA (2), - VVD (2)

  Besluit

  Aangenomen (22 voor, 4 tegen)

  Moties

  Titel
  Actuele motie (aangenomen) lid Meiland (NZLokaal) inzake Drinkwater tappunten
 23. 7.b

  Stemuitslag

  voor 65%
  tegen 35%
  voor
  - GroenLinks (2), - Lijst Salman Noordwijk (4), - NZLokaal (4), - PvdA (1), - VVD (2), - Bruisend Noordwijk (1), - D66 (1), - PUUR (2)
  tegen
  - CDA (5), - VVD (3), - DOEN! (1)

  Besluit

  Aangenomen (17 voor, 9 tegen)

  Moties

  Titel
  Actuele motie (aangenomen) lid Meiland (NZLokaal) inzake Zicht- en rustplekken voor recreanten
 24. 7.c

  Stemuitslag

  voor 50%
  tegen 50%
  voor
  - CDA (5), - NZLokaal (1), - PvdA (1), - VVD (5), - Bruisend Noordwijk (1)
  tegen
  - GroenLinks (2), - Lijst Salman Noordwijk (4), - NZLokaal (3), - D66 (1), - DOEN! (1), - PUUR (2)

  Besluit

  Stemverklaring Van Bockhoven (LSN), Van Tol (PUUR), Koppel (GroenLinks), Van der Vossen (NZLokaal): tegen.


  Uitslag stemming: 13 voor en 13 tegen - de motie wordt doorgeleid naar de raadsvergadering van 26 januari.

  Moties

  Titel
  Actuele motie (aangehouden) lid J.B. Knapp (VVD) inzake Dankbaarheid aan alle werknemers van de gemeente Noordwijk
 25. 8
  Sluiting