Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Debatraad

Deze vergadering stond aanvankelijk gepland op 15 december 2020

woensdag 16 december 2020

19:30 - 22:00
Locatie

Digitaal

Voorzitter
W.J.A. Verkleij
Toelichting

Om 19.30 uur start de gemeenteraad met de debatraad. In dit deel van de vergadering staat het voeren van debat en politieke meningsvorming centraal. In de debatraad zoeken leden steun voor eventuele moties en amendementen. Na de debatraad wordt kort geschorst. Vervolgens volgt de besluitvormende raad, waarin er besluitvorming plaatsvindt. Wanneer de gemeenteraad een onderwerp bespreekt in de debatraad, wordt aan het einde van het agendapunt gekeken of het besluit meteen kan worden genomen of dat er meer tijd nodig is. In dat geval vindt besluitvorming in de regel plaats in de eerstvolgende raadsvergadering.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 3

 3. 4
  BESPREEKSTUKKEN
 4. 4.a

  Ter bespreking. 2 minuten per fractie
  Indicatieve spreektijd 30 minuten.


  De raad wordt gevraagd in te stemmen met de beleidsontwikkelingen en budgetaanpassingen uiteengezet in de Najaarsnota 2020. Dit zijn aanpassingen ten opzichte van de budgetten die in de Begroting 2020 zijn vastgesteld, rekening houdend met een inschatting van de financiële effecten van de coronacrisis.
  Tevens wordt de raad gevraagd om het positieve resultaat van de Najaarsnota 2020 ad. € 4.415.684,- ten gunste te brengen van twee reserves (algemene reserve en reserve nieuwe investeringen).


  Besluitvorming is voorzien in de raad van 15 december, tenzij de raad anders beslist.

 5. 4.b

  Ter bespreking. 5 minuten per fractie.
  Indicatieve spreektijd 60 minuten.


  In de woonvisie worden de belangrijkste dilemma’s en opgaven tot 2030 geschetst. Op basis van de thema’s ‘volle inzet voor meer nieuwbouw’, ‘juiste woningen toevoegen’, ‘mogelijkheden voor prettig thuis wonen’ en ‘naar een klimaatneutraal Noordwijk’ wordt een aantal maatregelen voorgesteld, die nodig zijn om de ambities waar te kunnen maken. De raad wordt gevraagd om de woonvisie ‘Alle zeilen bij voor voldoende en juiste woningen’ met de bijbehorende bijlagen vast te stellen. Ook wordt de raad gevraagd de Nota van beantwoording inspraakreacties woonvisie 2020-2030 vast te stellen.


  Besluitvorming is voorzien in de raad van 26 januari, tenzij de raad anders beslist.

 6. 4.c

  Ter bespreking. 4 minuten per fractie.
  Indicatieve spreektijd 50 minuten.


  Als gevolg van de harmonisatieverplichting voor de nieuwe gemeente Noordwijk komen met ingang van 1 januari 2021 regelgeving en beleid automatisch te vervallen. De gemeente Noordwijk heeft naar aanleiding van de gemeentelijke fusie een nieuwe Nota Parkeernormen 2020 opgesteld. Door de fusie is een nieuwe Nota Parkeernormen noodzakelijk. In de nota worden naast nieuwe parkeernormen voor auto’s ook kencijfers omschreven voor het stallen van fietsen. De gemeenteraad
  wordt gevraagd de Nota Parkeernormen Noordwijk 2020 vast te stellen.


  Besluitvorming is voorzien in de aansluitende besluitenraad. Uitloop van de behandeling naar woensdag 16 december is mogelijk.

 7. 7
  Sluiting