Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Bestuur Middelen en Economie

dinsdag 8 februari 2022

20:00 - 23:05

Locatie
Digitaal
Voorzitter
A. Warmerdam
Toelichting

De besluitvorming kent drie fases: beeldvorming, meningsvorming en besluitvorming. De commissie bespreekt onderwerpen in de beeldvormende of meningsvormende fase. Besluitvorming vindt plaats in de gemeenteraadsvergadering.

Bij beeldvorming halen de leden informatie op en vormen zich een beeld van een onderwerp, bijvoorbeeld aan de hand van een presentatie. Het verzamelen van informatie en het vormen van een beeld staan centraal.

Als een onderwerp voor meningsvorming voorligt, dan bereiden de leden de besluitvorming in de raad voor en komen zij tot een politiek standpunt. De fracties gaan met elkaar in debat en het college beantwoordt politieke vragen en legt verantwoording af over het voorstel dat voorligt.

De vergadering is te volgen via https://channel.royalcast.com/noordwijk/#!/upcoming.
De stukken zijn digitaal te raadplegen via het Raadsinformatiesysteem (www.noordwijk.nl/gemeenteraad).

Eenieder heeft het recht tijdens de commissievergadering in te spreken. Indien u van het spreekrecht gebruik maakt, dan wordt u verzocht zich voor 12.00 uur aan te melden. Voor nadere informatie en aanmeldingen kunt u zich wenden tot de griffie, telefoon 071 36 60 429 of griffie@noordwijk.nl.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. Dit is een standaard onderdeel van de commissieagenda. De raadsdelegatie van Holland Rijnland en het college kunnen hier kort onderwerpen inbrengen/terugkoppelen over aangelegenheden uit de Gemeenschappelijke Regelingen die de commissie aangaan.

 2. De gemeente Noordwijk valt binnen de regio eenheid Den Haag. In het Regionaal Beleidsplan 2019-2022 politie-eenheid Den Haag staan onder meer de geprioriteerde thema’s alsmede de sterkte verdeling van de politie genoemd. De burgemeester heeft aan de heer P. Koot, teamchef politie Katwijk-Noordwijk, gevraagd om aan u de jaarcijfers van de gemeente Noordwijk van het jaar 2021 te presenteren.

  Dit agendapunt is alleen beeldvormend bedoeld en komt niet terug in de meningsvormende fase of in de raad.
  Burgemeester Verkleij is voor de behandeling uitgenodigd.

 3. Vanwege de aanhoudende coronamaatregelen stelt de gemeente Noordwijk € 1.060.000,- beschikbaar ter ondersteuning van niet-commerciële organisaties, die hiervoor geen of onvoldoende beroep kunnen doen op bestaande steunmaatregelen. Om daar een rechtmatige uitvoering aan te kunnen geven, dient de gemeenteraad de bijgevoegde Verordening corona noodfonds gemeente Noordwijk 2022 vast te stellen. Daarnaast stelt de gemeente Noordwijk een bedrag van € 424.000,- beschikbaar voor de compensatie van gemiste inkomsten voor exploitanten van sportverenigingen en maatschappelijke basisvoorzieningen op gebied van welzijn en cultuur.

  Na afloop wordt de commissie gevraagd advies uit te brengen voor de raad van 22 februari.
  Wethouder Ter Hark is voor de behandeling uitgenodigd.

 4. De nota inwonersparticipatie bevat een heldere visie met uitgangspunten hoe wij als gemeente Noordwijk participeren met inwoners. Het biedt de gemeentelijke organisatie praktische handvatten om doelmatiger te participeren bij het maken, uitvoeren of evalueren van gemeentelijk beleid.
  De nota inwonersparticipatie bevat een verbeterde werkwijze voor het vormgeven en uitvoeren van participatietrajecten. Hierbij worden de verschillende rollen en verantwoordelijkheden met behulp van een participatieladder verduidelijkt. De nota inwonersparticipatie benadrukt de meerwaarde van participatie en de goede balans tussen participatieve en representatieve democratie. Om de werkwijze te implementeren is er een aantal organisatorische aanbevelingen opgenomen.

  Na afloop wordt de commissie gevraagd advies uit te brengen voor de raad van 22 februari.
  Wethouder Ter Hark is voor de behandeling uitgenodigd.

 5. Sinds 2016 is door meerdere partijen gewerkt aan het voorbereiden van de aanvraag van de gemeente Noordwijk voor het behalen van de officiële kuuroordstatus. Na een intensief traject van vier jaar in nauwe samenwerking met de NOV’s. KHN, retail, vrijwilligers, Noordwijk Marketing en de gemeente Noordwijk heeft de gemeente Noordwijk op 7 oktober 2020 het predicaat heilzame zeebadplaats ontvangen van de ESPA (European Spas Association). Belangrijke volgende stap die gezet wordt is het vaststellen van de Kuuroordvisie met het uitvoeringsprogramma waardoor komende jaren verder invulling gegeven kan worden aan Kuuroord Noordwijk.

  Na afloop wordt de commissie gevraagd advies uit te brengen voor de raad van 22 februari.
  Wethouder Ter Hark is voor de behandeling uitgenodigd.

 6. Commissieleden kunnen vragen voor de rondvraag voorafgaand aan de commissievergadering BME tot maandag 16.00 uur naar griffie@noordwijk.nl sturen.