Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Bestuur Middelen en Economie

dinsdag 6 december 2022

20:00 - 22:40
Locatie

Rotonde zaal, gemeentekantoor Noordwijk

Voorzitter
S. Duivenvoorde
Toelichting

De besluitvorming kent drie fases: beeldvorming, meningsvorming en besluitvorming. De commissie bespreekt onderwerpen in de beeldvormende of meningsvormende fase. Besluitvorming vindt plaats in de gemeenteraadsvergadering.

Bij beeldvorming halen de leden informatie op en vormen zich een beeld van een onderwerp, bijvoorbeeld aan de hand van een presentatie. Het verzamelen van informatie en het vormen van een beeld staan centraal.

Als een onderwerp voor meningsvorming voorligt, dan bereiden de leden de besluitvorming in de raad voor en komen zij tot een politiek standpunt. De fracties gaan met elkaar in debat en het college beantwoordt politieke vragen en legt verantwoording af over het voorstel dat voorligt.

De vergadering is te volgen via https://channel.royalcast.com/noordwijk/#!/upcoming.
De stukken zijn digitaal te raadplegen via het Raadsinformatiesysteem (www.noordwijk.nl/gemeenteraad).

Eenieder heeft het recht tijdens de commissievergadering in te spreken. Indien u van het spreekrecht gebruik maakt, dan wordt u verzocht zich voor 12.00 uur aan te melden. Voor nadere informatie en aanmeldingen kunt u zich wenden tot de griffie, telefoon 071 36 60 429 of griffie@noordwijk.nl.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 3.a

 3. 3.b

 4. 4
  Inventarisatie insprekers - 20:00
 5. 5

  20.15 uur - 20.30 uur
  Dit is een standaard onderdeel van de commissieagenda. De raadsdelegatie van Holland Rijnland en het college kunnen hier kort onderwerpen inbrengen/terugkoppelen over aangelegenheden uit de Gemeenschappelijke Regelingen die de commissie aangaan.
  Hierbij de link naar de AB vergadering van Holland Rijnland d.d. 21 december
  https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/hollandrijnland/a7ebb63f-10ed-4f57-89eb-9aa14d94ea79

 6. 6

  De Najaarsnota 2022 is het tweede document in de planning en control cyclus (na de Voorjaarsnota 2022) om over de stand van zaken over het lopende begrotingsjaar 2022 en overige (financiële) invloeden te rapporteren. Deze (budget)afwijkingenrapportage ten opzichte van de Programmabegroting 2022-2025 heeft als peildatum 1 oktober 2022.

  Het resultaat van de Najaarsnota 2022 bedraagt € 2.706.000,- positief. Voorgesteld wordt dit bedrag ten gunste te brengen van de Algemene Reserve. Tevens wordt voorgesteld een bedrag van € 997.540,- voor het ophogen in 2022 van de investeringskredieten (onder andere de Nieuwe Schelft, de Nieuwe Raadzaal en SJC) met de inflatie van 5,2% ten laste te brengen van de algemene reserve).

  Voorgesteld besluit

  I. De Najaarsnota 2022 vast te stellen, met de daarin genoemde beleidsontwikkelingen en aanpassingen van de budgetten. En de ramingen van de bijgestelde budgetten te verwerken in een begrotingswijziging over 2022.
  II. Het positieve resultaat van de Najaarsnota 2022 van € 2.706.000,- ten gunste te brengen van de algemene reserve.
  III. Een bedrag van € 997.540,- voor het ophogen in 2022 van de investeringskredieten (onder andere de Nieuwe Schelft, de Nieuwe Raadzaal en SJC) met de inflatie van 5,2% ten laste te brengen van de algemene reserve.

 7. 7

  Het college informeert de raad met dit voorstel over het advies Uitvoeringsprogramma en Organisatie Economie Duin- en Bollenstreek 2023-2026 van Bureau Buiten. Het college stemt in met het beschikbaar stellen van jaarlijks €50.000 voor de governance van een stichting EBDB voor de periode 2023-2026 en vraagt de gemeenteraad het resterende projectbudget, dat uit de vorige periode terugvalt, opnieuw beschikbaar te stellen voor het jaar 2023.

 8. 8

  Commissieleden kunnen vragen voor de rondvraag voorafgaand aan de commissievergadering BME tot maandag 16.00 uur naar griffie@noordwijk.nl sturen.

 9. 9
  Sluiting - 22:40