Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Welzijn

woensdag 8 februari 2023

20:00 - 22:30
Locatie

Gemeentekantoor Noordwijk, Voorstraat 42, 2201 HW Noordwijk (zaal: Rotonde)

Voorzitter
C. Maan
Toelichting

De besluitvorming kent drie fases: beeldvorming, meningsvorming en besluitvorming. De commissie bespreekt onderwerpen in de beeldvormende of meningsvormende fase. Besluitvorming vindt plaats in de gemeenteraadsvergadering.

Bij beeldvorming halen de leden informatie op en vormen zich een beeld van een onderwerp, bijvoorbeeld aan de hand van een presentatie. Het verzamelen van informatie en het vormen van een beeld staan centraal.

Als een onderwerp voor meningsvorming voorligt, dan bereiden de leden de besluitvorming in de raad voor en komen zij tot een politiek standpunt. De fracties gaan met elkaar in debat en het college beantwoordt politieke vragen en legt verantwoording af over het voorstel dat voorligt.

De vergadering is te volgen via https://channel.royalcast.com/noordwijk/#!/upcoming.
De stukken zijn digitaal te raadplegen via het Raadsinformatiesysteem (www.noordwijk.nl/gemeenteraad).

Eenieder heeft het recht tijdens de commissievergadering in te spreken. Indien u van het spreekrecht gebruik maakt, dan wordt u verzocht zich voor 12.00 uur aan te melden. Voor nadere informatie en aanmeldingen kunt u zich wenden tot de griffie, telefoon 071 36 60 429 of griffie@noordwijk.nl.

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

 3. 3.a

 4. 3.b

  Ter vaststelling.
  Wordt later toegevoegd.

 5. 4
  Inventarisatie insprekers
 6. 5

  Dit is een standaard onderdeel van de commissieagenda. De raads- en commissieleden en het college kunnen hier kort onderwerpen inbrengen/terugkoppelen over aangelegenheden uit de Gemeenschappelijke Regelingen die de commissie aangaan.

 7. 6

  De gemeenteraad heeft op 26 januari 2021 de Woonvisie 2020-2030 ‘Alle zeilen bij voor voldoende en juiste woningen’ vastgesteld. In het kader van het uitvoeringsprogramma bij de vastgestelde woonvisie 2020-2030 is een woonzorganalyse uitgevoerd. De uitkomsten van deze analyse worden gebruikt als input voor de woonzorgvisie, dat onderdeel wordt van de geactualiseerde woonvisie in 2023. De Analyse Wonen met Zorg heeft als hoofddoel inzicht te krijgen in de huidige en toekomstige vraag naar en het aanbod van passende (sociale huur-) woningen en andere benodigde woonvormen voor mensen met een (toekomstige) zorgvraag/hulpvraag in de gemeente Noordwijk. Companen geeft middels een presentatie een nadere toelichting op deze Analyse Wonen met Zorg.

 8. 7

  In de raad van 29 november jl. is een motie van de Leden Duivenvoorde (CDA) e.a. over energiekosten
  van maatschappelijke organisaties en verenigingen met zeer ruime meerderheid aangenomen. Het
  rijk is verantwoordelijk voor het energiebeleid en de te nemen maatregelen. De gemeente Noordwijk
  heeft recent een inventarisatie uitgevoerd naar energiekosten en energiearmoede en wat dit betekent
  voor inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers en gaat na wat zij aanvullend kan
  oppakken. Inzichtelijk is gemaakt wat er al wordt ingezet voor deze drie groepen. Vraagstuk rondom
  energiekosten en – armoede heeft gevolgen op de korte termijn daar waar het gaat om op het
  opvangen van hoge energiekosten. Daarnaast is het vraagstuk nauw verbonden met het
  verduurzamen van de woning. Structurele maatregelen zijn dan ook gericht op het verduurzamen van
  de woning. Op beide situaties worden acties ondernomen en zijn voorstellen gedaan.
  B&W wil graag in gesprek met commissie Welzijn over de te nemen acties en aanvullende voorstellen.

 9. 8

  Commissieleden kunnen vragen voor de rondvraag voorafgaand aan de commissievergadering Welzijn tot dinsdag 16.00 uur naar griffie@noordwijk.nl sturen.

 10. 9
  Sluiting - 22:30