Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Bestuur Middelen en Economie

dinsdag 2 juli 2024

20:00 - 22:00
Locatie

Gemeentekantoor Noordwijkerhout, Herenweg 4

Voorzitter
Sebastiaan Duivenvoorde
Toelichting

Deze vergadering is een meningsvormende commissievergadering.


De gemeenteraad vergadert in 3 stappen
- Tijdens de beeldvormende commissievergadering halen de raadsleden eerst informatie op. Ze vormen zich een beeld van een onderwerp, bijvoorbeeld aan de hand van een presentatie.
- In de meningsvormende vergadering stellen de leden daarna vragen aan de verantwoordelijke wethouder, ze gaan met elkaar in debat en bepalen hun standpunt.
- Ten slotte neemt de gemeenteraad tijdens de gemeenteraadsvergadering een besluit over het onderwerp. De fracties gaan met elkaar in debat en het college beantwoordt politieke vragen en legt verantwoording af over het voorstel dat voorligt.


Kijk live mee
De vergadering is te volgen via https://channel.royalcast.com/noordwijk/#!/upcoming.
De stukken zijn digitaal te raadplegen via het Raadsinformatiesysteem (www.noordwijk.nl/gemeenteraad).


Kom inspreken over een onderwerp op de agenda
U heeft het recht tijdens de commissievergaderingen in te spreken over een onderwerp dat op de agenda staat. Als u van uw spreekrecht gebruik wilt maken, meldt u zich dan binnen 24 uur voor aanvang van de vergadering aan bij de griffie. Dat kan via telefoonnummer 071 - 36 60 429 of via griffie@noordwijk.nl.


Andere vragen aan de raad
U kunt ook bij de griffie terecht als u de gemeenteraad wilt bereiken over een onderwerp dat niet op de agenda van een commissie staat of voor andere vragen over de raad.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststelling van de agenda
 3. 3.a

 4. 3.b

  Ter vaststelling.

 5. 4
  Inventarisatie insprekers
 6. 5

  20.15 uur - 20.30 uur
  Dit is een standaard onderdeel van de commissieagenda. Commissieleden en het college kunnen hier kort onderwerpen inbrengen/terugkoppelen over aangelegenheden uit de Gemeenschappelijke Regelingen die de commissie aangaan, zoals Holland Rijnland

 7. 5
  Initiatiefvoorstel Verzilverlening (alleen beeldvormend tussen 20.00 en 21.00 uur)
 8. 6

  In deze jaarstukken blikken we terug op 2023. De jaarstukken vormen het sluitstuk van de jaarlijkse planning en controlcyclus. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en jaarrekening. Het jaarverslag bevat de beleidsinhoudelijke informatie waarin inzicht wordt gegeven in de mate waarin de doelstellingen zijn gerealiseerd. De jaarrekening omvat het financiële deel. De jaarrekening geeft inzicht in de financiële positie aan het einde van het begrotingsjaar. Deze bestaat uit het overzicht van baten en lasten als ook de balans.
  De gemeente Noordwijk heeft 2023 met een positief resultaat van € 3,5 miljoen afgesloten. De accountant heeft de stukken gecontroleerd en het college legt met de stukken verantwoording af aan de gemeenteraad. Die buigt zich met de raadsbehandeling van de jaarrekening op 11 juli 2024 over de stukken.


  De BOT-sessie heeft plaatsgevonden op 18 juni. Deze avond worden de jaarstukken eerst beeldvormend en daarna meningsvormend besproken. Het onderwerp gaat hierna naar de gemeenteraadsvergadering van 11 juli.


  Update 24 juni 2024: het advies van de auditcommissie is toegevoegd aan de stukken.

  Voorgesteld besluit

  I) De Jaarstukken 2023 van gemeente Noordwijk vast te stellen en de programmaverantwoording, paragrafen en de toename van het eigen vermogen in 2023 met € 4.315.000,- voor kennisgeving aan te nemen.
  II) Het gerealiseerde resultaat 2023 te bestemmen door:
  1. toevoeging van het positieve rekeningresultaat van € 3.515.843,- aan de Algemene Reserve;
  2. onttrekking van € 500.000,- aan de Algemene Reserve en dit bedrag toe te voegen aan de Reserve personeelskosten.
  III) In het kader van resultaatbestemming in te stemmen met een budgetoverheveling van 2023 naar 2024 door de volgende (restant)budgetten weer ter beschikking te stellen en deze bedragen te onttrekken aan de Algemene Reserve:
  1. Uitkering van de energie-armoedetoelage voor bijstandsgerechtigden voor € 636.786,-;
  2. Maatschappelijke zorg en Beschermd Wonen ten bedrage van € 725.000,-;
  3. Asiel & migratie ten bedrage van € 680.000,-;
  4. Inhuur personeel in verband met krapte arbeidsmarkt ten bedrage van € 200.000,-.

 9. 7

  De raad wordt gevraagd in te stemmen met de beleidsontwikkelingen en budgetaanpassingen uiteengezet in de Voorjaarsnota 2024. Dit zijn aanpassingen ten opzichte van de budgetten die in de Programmabegroting 2024 zijn vastgesteld. De raad wordt ook gevraagd om het negatieve resultaat van de Voorjaarsnota 2024 van € 1.344.000,- ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2024. Zodra de raad hiermee instemt kunnen de aanpassingen van de Voorjaarsnota 2024 worden doorgevoerd.


  De BOT-sessie heeft plaatsgevonden op 18 juni. Deze avond worden de jaarstukken eerst beeldvormend en daarna meningsvormend besproken. Het onderwerp gaat hierna naar de gemeenteraadsvergadering van 11 juli.

  Voorgesteld besluit

  I. De Voorjaarsnota 2024 vast te stellen, met de daarin genoemde beleidsontwikkelingen en aanpassingen van de budgetten. En de ramingen van de bijgestelde budgetten te verwerken in een begrotingswijziging over 2024. 
  II. Een bedrag van € 728.000,- te storten in de Reserve Verkoop Aandelen Nuon om zodoende de niet uitgevoerde of uitgestelde investeringen de komende jaren te financieren.
  III. Een bedrag van € 1.364.000,- te onttrekken uit de Reserve Sociaal Domein. 
  IV. Een bedrag van € 156.000,- te onttrekken uit de Reserve ICT Instandhouding. 
  V. Een bedrag van € 42.000,- te onttrekken uit de Reserve Exploitatielasten Zwembad Binnenzee. 
  VI. Het negatieve resultaat van de Voorjaarsnota 2024 van € 1.344.000,- ten laste te brengen van het begrotingsresultaat. 
  VII Een voorbereidingskrediet van € 300.000,- beschikbaar te stellen voor een nieuw te realiseren atrium.

 10. 8

  Commissieleden kunnen vragen voor de rondvraag voorafgaand aan de commissievergadering BME tot maandag 16.00 uur naar griffie@noordwijk.nl sturen.

 11. 9
  Sluiting