Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Bestuur Middelen en Economie

dinsdag 9 april 2024

20:00 - 20:30
Locatie

Gemeentekantoor Noordwijkerhout, Herenweg 4

Voorzitter
Sebastiaan Duivenvoorde
Toelichting

De besluitvorming kent drie fases: beeldvorming, meningsvorming en besluitvorming. De commissie bespreekt onderwerpen in de beeldvormende of meningsvormende fase. Besluitvorming vindt plaats in de gemeenteraadsvergadering.


Bij beeldvorming halen de leden informatie op en vormen zich een beeld van een onderwerp, bijvoorbeeld aan de hand van een presentatie. Het verzamelen van informatie en het vormen van een beeld staan centraal.


Als een onderwerp voor meningsvorming voorligt, dan bereiden de leden de besluitvorming in de raad voor en komen zij tot een politiek standpunt. De fracties gaan met elkaar in debat en het college beantwoordt politieke vragen en legt verantwoording af over het voorstel dat voorligt.


De vergadering is te volgen via https://channel.royalcast.com/noordwijk/#!/upcoming.
De stukken zijn digitaal te raadplegen via het Raadsinformatiesysteem (www.noordwijk.nl/gemeenteraad).


Iedereen heeft het recht tijdens de commissievergadering in te spreken. Als u van uw spreekrecht gebruik wilt maken, meldt u zich dan binnen 24 uur voor aanvang van de vergadering aan bij de griffie. Dat kan via telefoonnummer 071 - 36 60 429 of via griffie@noordwijk.nl.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

  Van het college is het onderstaande verzoek ontvangen om een punt aan de agenda toe te voegen. De agendacommissie heeft ermee ingestemd om dit onder voorbehoud van vaststelling agenda toe te voegen aan de agenda van deze commissie. 


  Verzoek college:
  In de raadsvergadering van 1 februari j.l. is een motie parkeren salderen van Raadslid Steenvoorden aangenomen om de parkeervergunningen met een beperking van 3 uur om te zetten naar een urensaldo.
  Voor de inwoners-, bezoekers- en gehandicaptenvergunning was dit een college aangelegenheid en reeds uitgevoerd waardoor de voorgestelde datum van ingang van 1 april gehaald is.
  Voor de verenigingenparkeervergunning is een raadsbesluit nodig.
  Met dit raadsvoorstel en raadsbesluit geven we uitvoering aan de aangenomen motie. Mijnsinziens betreft het enkel een raadsbesluit om dat de meningsvorming en het debat al op 1 februari n.a.v. de motie heeft plaatsgevonden.
  Om de voorgestelde invoeringsdatum van 1 mei te halen verzoek ik om dit als hamerstuk op de agenda te agenderen van 25 april.

  Besluit

  Punt 7 (verordening Parkeerbelasting) wordt aan de agenda toegevoegd.

 3. 3.a

  Ter vaststelling.

  Besluit

  Conform besloten

 4. 3.b

  Ter vaststelling.

  Besluit

  Geen opmerkingen

 5. 4

  Aanmelding ontvangen van Harrie van Haaster voor de Parochie H. Willibrordus.
  Onderwerp: De toren van de Heilig Hartkerk te De Zilk.

  Besluit

  Er is een inspreker voor agendapunt Subsidieaanvraag gemeentelijk monument Herstel kerktoren

 6. 5

  20.15 uur - 20.30 uur
  Dit is een standaard onderdeel van de commissieagenda. Commissieleden en het college kunnen hier kort onderwerpen inbrengen/terugkoppelen over aangelegenheden uit de Gemeenschappelijke Regelingen die de commissie aangaan, zoals Holland Rijnland

  Besluit

  Wethouder Ter Hark doet verslag van het unaniem aannemen van de Regionale Investerings Agenda van Holland Rijnland

 7. 6

  De Heilig Hartkerk in de Zilk heeft bij de gemeente een subsidieverzoek ingediend ten behoeve van instandhouding van de kerktoren van de Heilig Hartkerk in de Zilk. In dat verzoek vraagt zij af te wijken van het maximaal te subsidiëren bedrag over een periode van 5 jaar van €7.500,-. Voorgesteld wordt hier onder voorwaarden van af te wijken tot een maximum van €50.000,-.

  Voorgesteld besluit

  I) Een bedrag ter beschikking te stellen uit de algemene reserve voor een te verlenen subsidie ten behoeve van instandhouding van de kerktoren van de Heilig Hartkerk aan Beeklaan 13, te De Zilk;
  II) Het maximum ter beschikking te stellen bedrag vast te zetten op €50.000,-.

  Besluit

  Bespreekstuk voor de raad.
  Nav de inspraak heeft een discussie plaats gevonden dat het gemeentelijk monument belangrijk is, maar het toe te kennen bedrag niet voldoende is voor behoud van de toren. Is het dan niet beter gebiedsontwikkeling af te wachten, wat is rol/verantwoordelijkheid parochie indien zij het belangrijk vinden de toren te behouden.
  Bespreekstuk voor de raad omdat (sommige fracties zijn voor, sommige fracties zijn  tegen waarbij mogelijk men nog in gespreek gaat met de initiatiefnemer.
  I) Een bedrag ter beschikking te stellen uit de algemene reserve voor een te verlenen subsidie ten behoeve van instandhouding van de kerktoren van de Heilig Hartkerk aan Beeklaan 13, te De Zilk;
  II) Het maximum ter beschikking te stellen bedrag vast te zetten op €50.000,-.

 8. 7

  Aan de raad wordt gevraagd om een aantal wijzigingen door te voeren in de “Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelasting Noordwijk 2024” (hierna: Wijzigingsverordening). 


  Het gaat om: • Een wijziging van de tariefstructuur in de parkeervergunning voor verenigingen. De verenigingen kunnen daardoor gaan werken met een flexibeler in te zetten urenbudget. Het bedrag dat verenigingen maximaal kunnen besteden aan parkeren wijzigt niet. • Een aanscherping van het artikel dat restitutie regelt voor de inwoners- en de bezoekersparkeervergunning. Er is recht op restitutie als het resterend urentegoed op basis van het vergunningtarief een geldwaarde vertegenwoordigt van 10 euro of meer. Bij een gehandicaptenparkeervergunning wordt geen restitutie verleend; deze is gratis.


  Aanleiding De raad heeft moties aangenomen om wijzigingen aan te brengen bij de inwonersparkeervergunning, de bezoekersparkeervergunning, de gehandicaptenparkeervergunning en de parkeervergunning voor verenigingen. De maximale parkeerduur van 3 uur, gevolgd door een kentekenblokkade van een uur, verdwijnt. 
  In de plaats daarvan komt er een gelimiteerd urentegoed dat de vergunninghouder naar eigen inzicht kan inzetten. Om dit mogelijk te maken en de vergunningen goed te laten functioneren is het nodig de parkeerbelastingverordening te wijzigen.

  Besluit

  Hamerstuk voor de raad.

 9. 8

  Commissieleden kunnen vragen voor de rondvraag voorafgaand aan de commissievergadering BME tot maandag 16.00 uur naar griffie@noordwijk.nl sturen.

  Besluit

  Er is geen rondvraag.

 10. 9
  Sluiting