Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Bestuur Middelen en Economie

Beeldvormende en meningsvormende commissievergadering over begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen

donderdag 13 juni 2024

20:30 - 22:00
Locatie

Raadzaal, gemeentekantoor Noordwijkerhout

Voorzitter
Sebastiaan Duivenvoorde
Toelichting

Dit is een beeldvormende en meningsvormende commissievergadering over de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen op het gebied van de commissie BME.


Deze commissievergadering vindt vanaf 20.30 uur plaats in de oude raadzaal van het gemeentekantoor in Noordwijkerhout. Dit is een vergadering zonder live uitzending.Daaraan voorafgaand is er vanaf 20 uur in het Atrium een plenair deel met een toelichting op de algemene tendensen in de begrotingen 2025 van de gemeenschappelijke regelingen op het gebied van de commissies BME, Ruimte en Welzijn.

Agendapunten

 1. 1
  Opening. Let op: plenair gedeelte start om 2000 uur
 2. 2
  Vaststelling van de agenda
 3. 4

  Besluit

  Er zijn geen insprekers

 4. 5

  Het college van Noordwijk stelt aan de gemeenteraad voor om in te stemmen met de begroting van Holland Rijnland voor 2025. Middels de zienswijze stemmen we in met de begroting. Voor Noordwijk is de bijdrage aan de begroting €651.343.
  Voor 2025 zijn gemeenten gevraagd om middelen bijeen te brengen voor de regionale investeringsagenda (RIA). Deze middelen komen bij positieve besluitvorming per 2025 beschikbaar. Hiertoe zal in december 2024 een begrotingswijziging worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. De RIA-middelen worden vervolgens ingezet voor de uitvoering van de veertien projecten en voor het nieuwe regionale fonds. Dit gebeurt binnen de door het Algemeen Bestuur vast te stellen kaders.


  Bij dit punt is een presentatie gegeven door mevr. Van Winsen, mevr. Van der Poel en de heer Voorbij (Holland Rijnland)

  Voorgesteld besluit

  Als zienswijze aan het bestuur van Holland Rijnland te laten weten dat de raad instemt met de ontwerpbegroting 2025 van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland volgens bijgevoegde conceptbrief.

  Besluit

  Hamerstuk voor de raad

  Besproken is:
  De presentatie wordt gegeven door de heer Voorbij, mevr. Van der Poel en mevr. Van Winsen van Holland Rijnland.
  De heer Zwart vraagt op welke manier er gewerkt is aan klantentevredenheid (dit vanuit het oogpunt van contractenbeheer). Mevr Van den Poel zegt dat er een groot tekort is aan chauffeurs, daar is hard mee aan de slag gegaan met de vervoerders. Soms is daar een stevig gesprek nodig. Het is nog niet aan te geven vanuit de cijfers waarom de klanttevredenheidcijfers omhoog gegaan zijn. Dat is waarschijnlijk het gevolg van toegenomen stiptheid.


  Mevr. Meijers vraag hoeveel urgenties er zijn in de gemeente Noordwijk. Mevr. Van der Poel geeft aan dat de exacte cijfers er nu niet zijn, vwb bezwaarschriften wel. Daar gaat het om enkele tientallen die via de bezwaarcie van Katwijk lopen Gaat om enkele tientallen die via bezwaarcommissie van Katwijk lopen.
  Mevr. Tao vraagt naar de indexaties en specifiek naar die vanaf 2023. Daar is o.a. die van werknemers aangepast maar mist de onderbouwing van de keuzes die zijn gemaakt over de verdeelsleutels. Mevr Tao zegt toe de vraag per mail in te dienen en af te handelen vanwege het technische karakter daarvan.
  De heer Steenvoorden over leerrecht of leerplicht, wat zijn de ondernomen acties van Holland Rijnland voor kinderen die tussen wal en schip vallen. Hoe krijg je die kinderen naar school? Mevr. Van der Poel geeft aan dat de leerplichtwet nog steeds van toepassing is. Er wordt wel steeds minder gekozen voor de strafrechtelijke weg, vaak gaat het om ander problematiek zoals psychische. Hoe ervoor te zorgen dat deze kinderen toch een aanbod krijgen, desnoods enkele uren per dag om ze toch een ingang te geven richting school is een vraag waar Holland Rijnland mee bezig is.
  De heer Van Herwaarden ziet HR als een magische club ivm enorme diversiteit van werkzaamheden maar wel stabiel. Hoe kan dat? Waarom projecten niet in de begroting onderbrengen. De heer Voorbij geeft aan dat na de reorganisatie van 2025 ( waarbij is teruggegaan naar helft van het personeel). Dit heeft uiteraard gevolgen voor financiën. Maar projecten zijn er genoeg met eigen begrotingen). Bij RIF 180 milj. Dat maakt alles zeker dynamisch.
  De heer Van Tol vraag wat de rol is van Holland Rijnland bij projecten zoals de mobiliteit, Noordelijke aansluiting DBS. De heer Voorbij geeft aan dat het Rif een spaarpotje is, aantal projecten zijn daarin opgenomen, ook de Noordelijke ontsluiting. De DB leden zijn langs gemeente gegaan met de vraag: hoe hard is het project Met die lijst is vervolgens langs de provincie gaan met de opmerking: wij hebben geld, nu jullie nog. Daarna heeft er sterk lobbywerk richting provincie plaatsgevonden om afspraken hard te maken. Een zogenaamde meekoppelkans is het opknappen van A44 (o.a. voor fietspad naar het zuiden/Abbenes). Meeste energie zit nu op Noordwijk-Lisse-richting Schiphol (principe stappen/trappen daarna auto). Maar ook verlenging Tweede Poellaan: hier is bestuurlijke klap op gegeven (o.a. door provincie), er is een mkb analyse en tracé studie. .
  Mevr. Maan zegt dat voor meeste projecten er cofinanciering is. Projecten lijken meer een investering te zijn dan kostenpost. Als er gesneden moet worden in de taken waar zou dit mogelijk zijn? De wethouder geeft aan dat op de regiodag gevraagd is aan alle leden: waar zien jullie mogelijkheden om te schrappen. Het antwoord vanuit DB was: het is niet verstandig om te schrappen ivm belangrijkheid projecten voor de regio. Als er gemeenten zijn die een meerderheid weten te bereiken met bezuinigingsvoorstellen dan is het DB daar uiteraard aan gehouden.
  Mevrouw Meiland zegt: we horen allemaal nieuwe zaken, wordt de raad daarvan op de hoogte gehouden? Hoe wordt er gedacht over het stimuleren van fietsen en fietspaden. De wethouder geeft aan dat informatie gedeeld wordt via o.a de nieuwsbrieven maar neemt het signaal mee.
  De heer Voorbij: stimuleren fietsen is belangrijk maar is wel landelijk probleem, er zijn immers verschillende snelheden op fietspaden.
  Meiland; wat is criteria als je urgent bent. VdPoel; hiervoor is specirief huisvestingsverordening. Per geval wordt dit bekeken op basis van verordening. Er wordt hard gewerkt om bezwaren naar beneden te krijgen.
  Mening vormende deel
  De heer Steenvoorden geeft aan dat Puur best wel kritisch is geweest over HR Mede dankzij inzet wethouder ter Hark nu best wel positief over het werk dat HR verricht. Kleine kanttekening over stijgign kosten voor Noordwijk maar gelet op de vele projecten is dit verklaarbaar. Mevrouw Maan vraagt waarom in de zienswijze het voorbehoud van terugkomen op de financien is opgenomen (o.a. bijschaven). De wethouder geeft aan dat dit is vanwege het budgetrecht van de raad o.a. bij discussie/beluitvorming perspectiefnota en begroting. Vandaar dat deze bepaling is opgenomen. De heer Zwart geeft in dit beeldvormende deel aan dat hij zicht zorgen maakt over het contractenbeheer. De heer Van Herwaarden vraagt hoe het zit met het multiplier effect. De heer Voorbij merkt op dat het uitgangspunt is dat alles te realiseren is en men dit ook wil realiseren.
  Advies
  Geconcludeerd is dat dit als hamerstuk door kan naar de gemeenteraad.

 5. 6

  Het Dagelijks Bestuur (DB) van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) heeft de Gemeenteraden van gemeenten die deelnemen in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden, op 25 april 2024 de ontwerp-Programmabegroting 2025 en de ontwerp-Gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden ter zienswijze aangeboden.


  De voorlopige Jaarstukken 2023 zijn door het DB van de VRHM op 29 april 2024 ter informatie aangeboden aan de gemeenteraad.  Bij dit punt is een presentatie gegeven voor mevr. Weber van de veiligheidsregio.

  Voorgesteld besluit

  BESLUIT:

  1. Zich positief uit te spreken over de ontwerp-Programmabegroting 2025 Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM. Entothet uitspreken van de verwachting van een bijdrage van de VRHM bij het invullen van de bezuinigingen in 2026, door bijgevoegde zienswijze in te dienen.

  1. Het geven van een tekstsuggestie voor artikel 52, tweede lid van de ontwerp-Gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) door bijgevoegde zienswijze in te dienen.

  Besluit

  Hamerstuk voor de raad 
  GroenLinks heeft aangegeven mogelijk met een amendement te komen. Dit omdat in de zienswijze een soort voorbehoud is opgenomen voor wat betreft de bezuinigingstaakstelling dat niet strookt met de veiligheidstaak. Daarop is het niet wenselijk te bezuinigen.

  Besproken is:
  Mevrouw Weber van de veiligheidsregio geeft de presentatie. In de presentatie zijn de emailadressen aangeven voor als er nog technische vragen zijn. In aanvulling op de presentatie vwb de vervanging van de autotankspuiten zijn we nu bij nr 39, ook de ladderwagens worden vervangen.


  Mevr. Maan vraagt of het risico van toegenomen natuurbranden is meegenomen. Is hiervoor extra budget nodig? Mevr. Weber stelt dan dit het geval is, bijv met het materiaal (auto’s worden voorzien van een kleine watertank om daarmee het snelle uitbreidingsrisico van branden te verkleinen). Ook wordt landelijk gekeken naar inzet van materieel en menskracht. Het is zeker een extra aandachtspunt, het gaat daarbij om watervoorziening en voertuigen (zie opgave 4 uit de presentatie). Er komt geen extra budget vanuit het Rijk.


  De heer Van Tol spreekt zijn dank uit voor de rol van de VHRM bij de opvang van ontheemden. Oekraïne en asielzoekers. Volgens spreker heeft dit 14 milj extra geld gegenereerd. Maar toch is er 9 milj overgehouden. Volgens mevr. Weber is dat niet het geval.


  Mevr. Alkemade vraagt in hoeverre men te maken heeft met aantrekken onvoldoende gekwalificeerde personeelsleden en hoeverre is hiermee rekening te gehouden in de begroting? Mevr. Weber geeft als antwoord data dit tot nu toe redelijk gaat. Op gespecialiseerde functies vissen er meer in dezelfde vijver, dat blijft lastig. De uitstroom gaat wel sneller. Er is dus meer opleiding nodig en het rendement is korter. Er wordt meer gebruik gemaakt van recruiters. Zorgen over vakbekwaamheid werkt door in welke mensen er nodig zijn en welke middelen/gelden passen hierbij. De veiligheidsregio is heel nadrukkelijk bezig met de vraag hoe een aantrekkelijke werkgever te zijn. Mevr. Tao vraagt naar de hoogte en indexatie van de Rijksbijdrage. Volgens mevrouw Weber is de Rijksbijdrage in 2025 ongeveer 11 miljoen, indexering is zo niet te zeggen vanuit de rijksbijdrage. Vorig jaar kwam er een onaangekondigde indexering met de septembercirculaire.
  De heer Steenvoorden vraagt waarvoor de bestemmingsreserve van 14,4 milj is en werkt de regio ook met drones. Mevrouw Webe geeft aan dat de reserve een buffer om zaken op te vangen maar dit is niet specifiek gekoppeld aan zaken. De brandweer heeft geen droneteam. Dit iss nieuwe techniek met behoorlijke investering. Er wordt nu gebruik gemaakt van o.a. team van Haaglanden. De heer Steenvoorden doet het aanbod om gebruik te maken van het droneteam KNRM met warmtecameras.
  In het meningsvormende deel wordt geconcludeerd dat dit als hamerstuk door kan naar de raad.
  GroenLinks denkt na over een amendement. Liever meer adaptieve maatregelen om natuurbranden te voorkomen dan geld terug. Verder denkt GroenLinks na over het schrappen van het financiele voorbehoud in de zienswijze. Bezuinigen op veiligheid is niet wenselijk.
  Advies: hamerstuk met mogelijk amendement GroenLinks

 6. 7

  Commissieleden kunnen vragen voor de rondvraag voorafgaand aan de commissievergadering BME tot maandag 16.00 uur naar griffie@noordwijk.nl sturen.

  Besluit

  Er is geen rondvraag ingediend.

 7. 8
  Sluiting