Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Welzijn

woensdag 16 november 2022

20:00 - 22:30

Locatie
Rotonde zaal, gemeentekantoor Noordwijk
Voorzitter
D.C. Maan
Toelichting

De besluitvorming kent drie fases: beeldvorming, meningsvorming en besluitvorming. De commissie bespreekt onderwerpen in de beeldvormende of meningsvormende fase. Besluitvorming vindt plaats in de gemeenteraadsvergadering.

Bij beeldvorming halen de leden informatie op en vormen zich een beeld van een onderwerp, bijvoorbeeld aan de hand van een presentatie. Het verzamelen van informatie en het vormen van een beeld staan centraal.

Als een onderwerp voor meningsvorming voorligt, dan bereiden de leden de besluitvorming in de raad voor en komen zij tot een politiek standpunt. De fracties gaan met elkaar in debat en het college beantwoordt politieke vragen en legt verantwoording af over het voorstel dat voorligt.

De vergadering is te volgen via https://channel.royalcast.com/noordwijk/#!/upcoming.
De stukken zijn digitaal te raadplegen via het Raadsinformatiesysteem (www.noordwijk.nl/gemeenteraad).

Eenieder heeft het recht tijdens de commissievergadering in te spreken. Indien u van het spreekrecht gebruik maakt, dan wordt u verzocht zich voor 12.00 uur aan te melden. Voor nadere informatie en aanmeldingen kunt u zich wenden tot de griffie, telefoon 071 36 60 429 of griffie@noordwijk.nl.

Uitzending

Agendapunten

  1. Dit is een standaard onderdeel van de commissieagenda. De commissie en het college kunnen hier kort onderwerpen inbrengen/terugkoppelen over aangelegenheden uit de Gemeenschappelijke Regelingen die de commissie aangaan.

  2. Gemeenten zijn vanuit de Jeugdwet verplicht om passende jeugdhulp in te kopen voor haar jeugdige inwoners en hun ouders. Sinds april 2022 is de Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland (hierna SO Zorg) opgericht als opvolger van de Tijdelijke Werkorganisatie Jeugdhulp Holland Rijnland (TWO) als inkooporganisatie jeugdhulp. Met ingang van 2023 zal de SO Zorg als zelfstandige organisatie de uitvoering van gemeentelijke contractering in het kader van Jeugdwet uitvoeren. In de conceptbegroting 2023 schetst het bestuur van de SO Zorg de inhoudelijke en financiƫle kaders voor haar werkzaamheden. De gemeenteraad wordt geadviseerd om een positieve zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2023. Er wordt een korte presentatie gegeven.

  3. De Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek voert beleid uit voor de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning, Participatiewet, Jeugdwet, Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening en de Wet inburgering 2021. Naar aanleiding van de halfjaarcijfers 2022 en de uitvoering van de nieuwe taak voor de energietoeslag heeft de ISD Bollenstreek een begrotingswijziging toegestuurd. De gemeenteraad wordt geadviseerd om een positieve zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging.

  4. Commissieleden kunnen vragen voor de rondvraag voorafgaand aan de commissievergadering Welzijn tot dinsdag 16.00 uur naar griffie@noordwijk.nl sturen.