Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Welzijn

Gecombineerde commissievergadering Welzijn / Ruimte

woensdag 8 juni 2022

20:00 - 22:10

Locatie
Rotonde zaal, gemeentekantoor Noordwijk
Voorzitter
Dhr. K.A. Vermeulen
Toelichting

De besluitvorming kent drie fases: beeldvorming, meningsvorming en besluitvorming. De commissie bespreekt onderwerpen in de beeldvormende of meningsvormende fase. Besluitvorming vindt plaats in de gemeenteraadsvergadering.

Bij beeldvorming halen de leden informatie op en vormen zich een beeld van een onderwerp, bijvoorbeeld aan de hand van een presentatie. Het verzamelen van informatie en het vormen van een beeld staan centraal.

Als een onderwerp voor meningsvorming voorligt, dan bereiden de leden de besluitvorming in de raad voor en komen zij tot een politiek standpunt. De fracties gaan met elkaar in debat en het college beantwoordt politieke vragen en legt verantwoording af over het voorstel dat voorligt.

De vergadering is te volgen via https://channel.royalcast.com/noordwijk/#!/upcoming.
De stukken zijn digitaal te raadplegen via het Raadsinformatiesysteem (www.noordwijk.nl/gemeenteraad).

Eenieder heeft het recht tijdens de commissievergadering in te spreken. Indien u van het spreekrecht gebruik maakt, dan wordt u verzocht zich voor 12.00 uur aan te melden. Voor nadere informatie en aanmeldingen kunt u zich wenden tot de griffie, telefoon 071 36 60 429 of griffie@noordwijk.nl.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 20.15 uur - 20.30 uur
  Dit is een standaard onderdeel van de commissieagenda. Het college kan hier kort onderwerpen inbrengen/terugkoppelen over aangelegenheden uit de Gemeenschappelijke Regelingen die de commissie aangaan.

 2. In 2021 zijn door de raad de nota’s ‘Volwaardig deelnemen; minimabeleid 2021-2024’ en ‘Gezamenlijk naar een financieel gezonde toekomst; beleidsplan schuldhulpverlening 2022-2025’ vastgesteld. Bij deze nota’s ligt de nadruk op het ondersteunen van minima, het verhelpen van bestaande schuldenproblematiek en het voorkomen van schulden.
  De raad heeft het college met de motie “Meer impact voor Noordwijkse minima” (Bijlage A) verzocht om meer te doen om de overdracht van armoede van de ene generatie op de volgende tegen te gaan. Door nu kinderen in armoede beter te ondersteunen kan worden voorkomen dat zij nadelige gevolgen ondervinden van de financiële situatie van hun ouders.
  Vanuit het ministerie wordt een presentatie verzorgd.

  Na afloop worden de fracties gevraagd advies uit te brengen voor de raad van 21 juni 2022.
  Wethouder Salman is voor de behandeling uitgenodigd.

 3. Er is een aanvraag ingediend voor de bouw van een woning op het perceel Duinweg 88(C) te Noordwijk. Aan dit verzoek kan alleen medewerking worden verleend als er wordt afgeweken van het bestemmingsplan Duinrand. Voordat daartoe kan worden besloten, moet de gemeenteraad verklaren tegen het afwijken van het bestemmingsplan geen bezwaren bestaan. Deze zogenaamde verklaring van geen bedenkingen en het ontwerp van de omgevingsvergunning worden voor een periode van 6 weken ter inzage gelegd. Binnen deze periode kunnen belanghebbenden zienswijzen inbrengen.

  Na afloop worden de fracties gevraagd advies uit te brengen voor de raad van 21 juni 2022.

  Wethouder Alkemade is voor de behandeling uitgenodigd.

 4. Commissieleden kunnen vragen voor de rondvraag voorafgaand aan de commissievergadering Welzijn tot dinsdag 16.00 uur naar griffie@noordwijk.nl sturen.