Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Welzijn

Gecombineerde commissie BME en Welzijn

dinsdag 19 april 2022

20:00 - 21:03

Locatie
Raadzaal, gemeentekantoor Noordwijkerhout
Voorzitter
L. Koppel
Toelichting

De besluitvorming kent drie fases: beeldvorming, meningsvorming en besluitvorming. De commissie bespreekt onderwerpen in de beeldvormende of meningsvormende fase. Besluitvorming vindt plaats in de gemeenteraadsvergadering.

Bij beeldvorming halen de leden informatie op en vormen zich een beeld van een onderwerp, bijvoorbeeld aan de hand van een presentatie. Het verzamelen van informatie en het vormen van een beeld staan centraal.

Als een onderwerp voor meningsvorming voorligt, dan bereiden de leden de besluitvorming in de raad voor en komen zij tot een politiek standpunt. De fracties gaan met elkaar in debat en het college beantwoordt politieke vragen en legt verantwoording af over het voorstel dat voorligt.

De vergadering is te volgen via https://channel.royalcast.com/noordwijk/#!/upcoming.
De stukken zijn digitaal te raadplegen via het Raadsinformatiesysteem (www.noordwijk.nl/gemeenteraad).

Eenieder heeft het recht tijdens de commissievergadering in te spreken. Indien u van het spreekrecht gebruik maakt, dan wordt u verzocht zich voor 12.00 uur aan te melden. Voor nadere informatie en aanmeldingen kunt u zich wenden tot de griffie, telefoon 071 36 60 429 of griffie@noordwijk.nl.

Uitzending

Agendapunten

Dit is een standaard onderdeel van de commissieagenda. De raadsdelegatie van Holland Rijnland en het college kunnen hier kort onderwerpen inbrengen/terugkoppelen over aangelegenheden uit de Gemeenschappelijke Regelingen die de commissie aangaan.

De gemeente heeft veel verschillende taken en verantwoordelijkheden als het gaat om maatschappelijke vraagstukken. Om hier overzicht en grip op te houden zijn deze taken in dit programma samengevoegd in vijf opgaven. Met deze opgaven kunnen de gemeente en alle betrokken maatschappelijke partners en inwoners samen werken aan de uitwerking van de visie voor onze gemeente. Het voorstel is op 5 april beeldvormend besproken.

Na afloop wordt de commissie gevraagd advies uit te brengen voor de raad van 10 mei.
Demissionair wethouder Salman is voor de behandeling uitgenodigd.

Commissieleden kunnen vragen voor de rondvraag voorafgaand aan de commissievergadering Ruimte tot dinsdag 16.00 uur naar griffie@noordwijk.nl sturen.