Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Welzijn

woensdag 18 mei 2022

20:00 - 22:26

Locatie
Rotonde zaal, gemeentekantoor Noordwijk
Voorzitter
D.C. Maan
Toelichting

De besluitvorming kent drie fases: beeldvorming, meningsvorming en besluitvorming. De commissie bespreekt onderwerpen in de beeldvormende of meningsvormende fase. Besluitvorming vindt plaats in de gemeenteraadsvergadering.

Bij beeldvorming halen de leden informatie op en vormen zich een beeld van een onderwerp, bijvoorbeeld aan de hand van een presentatie. Het verzamelen van informatie en het vormen van een beeld staan centraal.

Als een onderwerp voor meningsvorming voorligt, dan bereiden de leden de besluitvorming in de raad voor en komen zij tot een politiek standpunt. De fracties gaan met elkaar in debat en het college beantwoordt politieke vragen en legt verantwoording af over het voorstel dat voorligt.

De vergadering is te volgen via https://channel.royalcast.com/noordwijk/#!/upcoming.
De stukken zijn digitaal te raadplegen via het Raadsinformatiesysteem (www.noordwijk.nl/gemeenteraad).

Eenieder heeft het recht tijdens de commissievergadering in te spreken. Indien u van het spreekrecht gebruik maakt, dan wordt u verzocht zich voor 12.00 uur aan te melden. Voor nadere informatie en aanmeldingen kunt u zich wenden tot de griffie, telefoon 071 36 60 429 of griffie@noordwijk.nl.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

20.15 uur - 20.30 uur
Dit is een standaard onderdeel van de commissieagenda. De raadsdelegatie van Holland Rijnland en het college kunnen hier kort onderwerpen inbrengen/terugkoppelen over aangelegenheden uit de Gemeenschappelijke Regelingen die de commissie aangaan.

De Gemeenschappelijke Regeling Werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR KDB) helpt inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt richting werk. De GR KDB geeft uitvoering aan werkzaamheden ten behoeve van sociale werkvoorziening, beschut werken en re-integratie. Sinds oktober 2021 worden deze modules uitgevoerd onder één organisatie: Provalu. De GR KDB heeft de jaarrekening 2021, de herziene begroting 2022 en begroting 2023 ingediend. De gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de jaarrekening 2021 en een zienswijze in te dienen op de begroting.

Voor de beeldvormende onderdeel is de directeur van de GR KDB uitgenodigd om een toelichting op de begroting te presenteren.
Na afloop wordt de commissie gevraagd advies uit te brengen voor de raad van 31 mei.
Wethouder Salman is voor de behandeling uitgenodigd.

Op 20 april 2022 heeft Hecht ter zienswijze haar concept programmabegroting 2023 aangeboden. In de begroting schetst het dagelijks bestuur van Hecht de inhoudelijke en financiële kaders voor haar werkzaamheden.

De directeur van Hecht zal aan de hand van een presentatie de begroting toelichten.
Na afloop wordt de commissie gevraagd advies uit te brengen voor de raad van 31 mei.
Wethouder Salman is voor de behandeling uitgenodigd.

De Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek voert beleid uit voor de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning, Participatiewet, Jeugdwet, Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de Wet inburgering 2021. Het Dagelijks Bestuur van de ISD Bollenstreek biedt de gemeenteraad de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de Programmabegroting 2023. Geadviseerd wordt om de gemeenteraad te adviseren een positieve zienswijze in te dienen op de Programmabegroting 2023.
De controller van ISD Bollenstreek zal voorafgaand aan de behandeling een algemene toelichting geven over de begroting.
Na afloop wordt de commissie gevraagd advies uit te brengen voor de raad van 31 mei.
Wethouder Salman is voor de behandeling uitgenodigd.