Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Welzijn

woensdag 15 september 2021

20:00 - 23:00

Locatie
Digitaal
Voorzitter
L. Koppel
Toelichting

De besluitvorming kent drie fases: beeldvorming, meningsvorming en besluitvorming. De commissie bespreekt onderwerpen in de beeldvormende of meningsvormende fase. Besluitvorming vindt plaats in de gemeenteraadsvergadering.

Bij beeldvorming halen de leden informatie op en vormen zich een beeld van een onderwerp, bijvoorbeeld aan de hand van een presentatie. Het verzamelen van informatie en het vormen van een beeld staan centraal.

Als een onderwerp voor meningsvorming voorligt, dan bereiden de leden de besluitvorming in de raad voor en komen zij tot een politiek standpunt. De fracties gaan met elkaar in debat en het college beantwoordt politieke vragen en legt verantwoording af over het voorstel dat voorligt.

De vergadering is te volgen via https://channel.royalcast.com/noordwijk/#!/upcoming.
De stukken zijn digitaal te raadplegen via het Raadsinformatiesysteem (www.noordwijk.nl/gemeenteraad).

Eenieder heeft het recht tijdens de commissievergadering in te spreken. Indien u van het spreekrecht gebruik maakt, dan wordt u verzocht zich voor 12.00 uur aan te melden. Voor nadere informatie en aanmeldingen kunt u zich wenden tot de griffie, telefoon 071 36 60 429 of griffie@noordwijk.nl.

Uitzending

Agendapunten

 1. Ter vaststelling.
  Aan dit agendapunt is de brief van het college over afdoening van moties en toezeggingen toegevoegd.

 2. Inwoners kunnen digitaal inspreken over onderwerpen die op deze agenda staan of onderwerpen die de commissie Welzijn aangaan.

 3. 20.15 uur - 20.30 uur
  Dit is een standaard onderdeel van de commissieagenda. De raadsdelegatie van Holland Rijnland en het college kunnen hier kort onderwerpen inbrengen/terugkoppelen over aangelegenheden uit de Gemeenschappelijke Regelingen die de commissie aangaan.

 4. 20.30 uur – 21.30 uur
  Op 1 januari 2022 treedt de Wet inburgering in werking. De gemeenten worden verantwoordelijk voor de inburgering van statushouders en migranten. Uitgangspunt hierbij is dat men zo snel mogelijk begint met de inburgering en dat betekent snel beginnen aan taalonderwijs en deelname aan de samenleving door middel van participatie-activiteiten/werk.
  In de wet is een aantal onderwerpen opgenomen die vormgegeven moeten worden in samenwerking met regiogemeenten en partners. Een aantal hiervan is al geregeld
  De raadscommissie wordt middels een presentatie geïnformeerd over de Wet inburgering en de huidige stand van zaken rond de diverse deelonderwerpen die geregeld moeten zijn voordat de wet inwerking treedt.

  Wethouder Salman is uitgenodigd voor de behandeling.

 5. 21.30 uur – 22.15 uur
  Vanwege de fusie van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout is het huidige speelruimtebeleid per 1-1-2021 vervallen. De oude beleidsplannen voor beide gemeente zijn daarom geharmoniseerd tot het Uitvoeringsplan Speelruimte 2021-2025. Het Uitvoeringsplan Speelruimte is opgesteld met als doel een veilig en gevarieerd speelaanbod per buurt te behouden. De raad wordt voorgesteld het Uitvoeringsplan Speelruimte 2021-2025 vast te stellen en een investeringskrediet van € 100.000 mee te nemen bij de Perspectiefnota 2022.

  De commissie wordt na afloop gevraagd advies uit te brengen aan de raad van 28 september 2021.

  Wethouder Van den Berg is uitgenodigd voor de behandeling.

 6. 22.15 uur – 23.00 uur
  Met dit voorstel wordt besloten om, gelijktijdig met de andere gemeenten in Holland Rijnland, met ingang van 1 januari 2023 de ondersteuning en opvang voor inwoners met ernstige psychosociale problemen lokaal te organiseren. Het gaat dan over ‘beschermd wonen’, ‘maatschappelijke opvang’, en taken op het gebied van (preventie) verslavingszorg en bemoeizorg. Sinds 2015 zijn deze taken gemeentelijke taken onder de Wet maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), maar deze worden tot nog toe door de gemeente Leiden voor alle gemeenten in Holland Rijnland uitgevoerd. De gemeente Leiden ontvangt hiervoor tot 2023 middelen van het Rijk. Met ingang van 2023 worden de financiële middelen voor beschermd wonen door het Rijk geleidelijk steeds meer naar de afzonderlijke gemeenten overgedragen. In deze regio worden afspraken met elkaar gemaakt om de middelen die de gemeente Leiden hiervoor ontvangt, ook vanaf 2023 over de afzonderlijke gemeenten te verdelen.
  Hierover wordt een presentatie gegeven.

  Na afloop wordt de commissie gevraagd of het voorstel doorgeleid kan worden voor de meningsvormende fase in de commissievergadering.

  Wethouder Salman is voor de behandeling uitgenodigd.

 7. Commissieleden kunnen vragen voor de rondvraag voorafgaande aan de commissievergadering Welzijn tot maandag 16.00 uur naar griffie@noordwijk.nl sturen.