Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Welzijn

De Schelft

woensdag 3 november 2021

20:00 - 22:00
Locatie

Raadzaal, gemeentekantoor Noordwijkerhout

Voorzitter
L. Koppel
Toelichting

De besluitvorming kent drie fases: beeldvorming, meningsvorming en besluitvorming. De commissie bespreekt onderwerpen in de beeldvormende of meningsvormende fase. Besluitvorming vindt plaats in de gemeenteraadsvergadering.


Bij beeldvorming halen de leden informatie op en vormen zich een beeld van een onderwerp, bijvoorbeeld aan de hand van een presentatie. Het verzamelen van informatie en het vormen van een beeld staan centraal.


Als een onderwerp voor meningsvorming voorligt, dan bereiden de leden de besluitvorming in de raad voor en komen zij tot een politiek standpunt. De fracties gaan met elkaar in debat en het college beantwoordt politieke vragen en legt verantwoording af over het voorstel dat voorligt.


De vergadering is te volgen via https://channel.royalcast.com/noordwijk/#!/upcoming.
De stukken zijn digitaal te raadplegen via het Raadsinformatiesysteem (www.noordwijk.nl/gemeenteraad).


Eenieder heeft het recht tijdens de commissievergadering in te spreken. Indien u van het spreekrecht gebruik maakt, dan wordt u verzocht zich voor 12.00 uur aan te melden. Voor nadere informatie en aanmeldingen kunt u zich wenden tot de griffie, telefoon 071 36 60 429 of griffie@noordwijk.nl.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 3

  20.00 uur – 20.30 uur


  Inwoners kunnen inspreken over onderwerpen die op deze agenda staan.

 3. 4

  20.30 uur – 22.00 uur


  De gemeenteraad heeft op 29 juni 2021 een motie aangenomen over de financiële dekking voor De Schelft. De in de motie opgenomen vragen zijn door het college beantwoord. Tijdens de openbare bijeenkomst wordt een beknopte aanvullende toelichting hierop gegeven. Op basis van de antwoorden in combinatie met de voorziene risico’s wordt de gemeenteraad gevraagd om bij de begrotingsraad tot richtinggevende keuzes te komen. Om een substantieel van de dekkingsgrondslag (verzekeringsgeld) te behouden, moet voor 14 november 2023 zijn gestart met de bouw. Spoedige keuzes zijn daarom noodzakelijk.


  Er wordt een presentatie over dit onderwerp gegeven.


  Wethouder Ter Hark is uitgenodigd voor de behandeling.

 4. 5
  Sluiting