Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Welzijn

woensdag 6 oktober 2021

20:00 - 23:00
Locatie

Digitaal

Voorzitter
L. Koppel
Toelichting

De besluitvorming kent drie fases: beeldvorming, meningsvorming en besluitvorming. De commissie bespreekt onderwerpen in de beeldvormende of meningsvormende fase. Besluitvorming vindt plaats in de gemeenteraadsvergadering.


Bij beeldvorming halen de leden informatie op en vormen zich een beeld van een onderwerp, bijvoorbeeld aan de hand van een presentatie. Het verzamelen van informatie en het vormen van een beeld staan centraal.


Als een onderwerp voor meningsvorming voorligt, dan bereiden de leden de besluitvorming in de raad voor en komen zij tot een politiek standpunt. De fracties gaan met elkaar in debat en het college beantwoordt politieke vragen en legt verantwoording af over het voorstel dat voorligt.


De vergadering is te volgen via https://channel.royalcast.com/noordwijk/#!/upcoming.
De stukken zijn digitaal te raadplegen via het Raadsinformatiesysteem (www.noordwijk.nl/gemeenteraad).


Eenieder heeft het recht tijdens de commissievergadering in te spreken. Indien u van het spreekrecht gebruik maakt, dan wordt u verzocht zich voor 12.00 uur aan te melden. Voor nadere informatie en aanmeldingen kunt u zich wenden tot de griffie, telefoon 071 36 60 429 of griffie@noordwijk.nl.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

 3. 3.a

 4. 3.b

 5. 4

 6. 5

  20.15 uur - 20.30 uur
  Dit is een standaard onderdeel van de commissieagenda. De raadsdelegatie van Holland Rijnland en het college kunnen hier kort onderwerpen inbrengen/terugkoppelen over aangelegenheden uit de Gemeenschappelijke Regelingen die de commissie aangaan.

 7. 6

  20.30 uur – 21.30 uur
  Dit jaar maakt de gemeente Noordwijk samen met inwoners en partners een maatschappelijk programma. De concept omgevingsvisie is het vertrekpunt en in het maatschappelijk programma wordt de visie uitgwerkt in concrete opgaven. Met het maatschappelijk programma heeft Noordwijk de ambitie om de verschillende beleidskaders samen te brengen tot één integraal kader; een overkoepelend raamwerk met maatschappelijke opgaven, waarin actielijnen vanuit verschillende beleidsvelden vervlochten worden. Na een fase van inventariseren is er voor de zomervakantie een startbijeenkomst geweest voor maatschappelijke partners . De inventarisatie en de input van deze bijeenkomst is ambtelijk gebruikt om een eerste potloodschets van de maatschappelijke opgaven te maken. Aan de hand van een presentatie vraagt het college de raad in deze dialoogsessie om een eerste reactie op deze potloodschets.


  Wethouder Salman is uitgenodigd voor de behandeling.

 8. 7

  21.30 uur – 22.15 uur
  Gemeenten zijn wettelijk verplicht om passende jeugdhulp in te kopen voor de in hun gemeente wonende jeugdigen. De drie subregio's in de regio Holland Rijnland hebben ervoor gekozen om samenverantwoordelijk te zijn voor (de inkoop van) een evenwichtig zorglandschap in de gehele regio. Dat gebeurt via de inkooporganisatie TWO, een onderdeel van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Holland Rijnland. De huidige overeenkomst van de gemeenten en de GR Holland Rijnland voor de uitvoering van deze taak loopt 31 december 2021 af. Verlenging van de huidige Dienstverleningsovereenkomst (DVO) is, met het oog op de ambitie om meer te sturen op de transformatie van de jeugdhulp, met het oog op de gewenste nieuwe invulling van taken, rollen en verantwoordelijkheden en met het oog op het wetsvoorstel 'Verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen', niet gewenst. Deze ontwikkelingen vragen om een herijking van de governance. Daarnaast vraagt het college om een structurele extra bijdrag beschikbaar te stellen en deze te dekken uit de additionele middelen die de gemeente Noordwijk ontvangt vanuit het Rijk voor de jeugdzorg.


  De commissie wordt na afloop gevraagd advies uit te brengen aan de raad van 26 oktober 2021.


  Wethouder Salman is uitgenodigd voor de behandeling.

 9. 8

  22.15 uur – 23.00 uur
  Met dit voorstel wordt besloten om, gelijktijdig met de andere gemeenten in Holland Rijnland, met ingang van 1 januari 2023 de ondersteuning en opvang voor inwoners met ernstige psychosociale problemen lokaal te organiseren. Het gaat dan over ‘beschermd wonen’, ‘maatschappelijke opvang’, en taken op het gebied van (preventie) verslavingszorg en bemoeizorg. Sinds 2015 zijn deze taken gemeentelijke taken onder de Wet maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), maar deze worden tot nog toe door de gemeente Leiden voor alle gemeenten in Holland Rijnland uitgevoerd. De gemeente Leiden ontvangt hiervoor tot 2023 middelen van het Rijk. Met ingang van 2023 worden de financiële middelen voor beschermd wonen door het Rijk geleidelijk steeds meer naar de afzonderlijke gemeenten overgedragen. In deze regio worden afspraken met elkaar gemaakt om de middelen die de gemeente Leiden hiervoor ontvangt, ook vanaf 2023 over de afzonderlijke gemeenten te verdelen.


  De commissie wordt na afloop gevraagd advies uit te brengen aan de raad van 26 oktober 2021.


  Wethouder Salman is voor de behandeling uitgenodigd.

 10. 9

  Commissieleden kunnen vragen voor de rondvraag voorafgaande aan de commissievergadering Welzijn tot dinsdag 16.00 uur naar griffie@noordwijk.nl sturen.

 11. 10
  Sluiting