Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Welzijn

woensdag 8 december 2021

20:00 - 23:00

Locatie
Digitaal
Voorzitter
L. Koppel
Toelichting

De besluitvorming kent drie fases: beeldvorming, meningsvorming en besluitvorming. De commissie bespreekt onderwerpen in de beeldvormende of meningsvormende fase. Besluitvorming vindt plaats in de gemeenteraadsvergadering.

Bij beeldvorming halen de leden informatie op en vormen zich een beeld van een onderwerp, bijvoorbeeld aan de hand van een presentatie. Het verzamelen van informatie en het vormen van een beeld staan centraal.

Als een onderwerp voor meningsvorming voorligt, dan bereiden de leden de besluitvorming in de raad voor en komen zij tot een politiek standpunt. De fracties gaan met elkaar in debat en het college beantwoordt politieke vragen en legt verantwoording af over het voorstel dat voorligt.

De vergadering is te volgen via https://channel.royalcast.com/noordwijk/#!/upcoming.
De stukken zijn digitaal te raadplegen via het Raadsinformatiesysteem (www.noordwijk.nl/gemeenteraad).

Eenieder heeft het recht tijdens de commissievergadering in te spreken. Indien u van het spreekrecht gebruik maakt, dan wordt u verzocht zich voor 12.00 uur aan te melden. Voor nadere informatie en aanmeldingen kunt u zich wenden tot de griffie, telefoon 071 36 60 429 of griffie@noordwijk.nl.

Uitzending

Agendapunten

20.15 uur - 20.30 uur
Dit is een standaard onderdeel van de commissieagenda. De raadsdelegatie van Holland Rijnland en het college kunnen hier kort onderwerpen inbrengen/terugkoppelen over aangelegenheden uit de Gemeenschappelijke Regelingen die de commissie aangaan.

20:30 uur – 21:15 uur
De raad wordt gevraagd om het definitief ontwerp voor de vervangende nieuwbouw van het schoolgebouw Wakersduin vast te stellen en het benodigde bouwkrediet hiervoor beschikbaar te stellen.

Na afloop wordt de commissie gevraagd of het voorstel doorgeleid kan worden naar de besluitvormende fase in de gemeenteraadsvergadering.

Wethouder Salman is uitgenodigd voor de behandeling.

21:15 uur – 22:00 uur
Het beleidsplan Schuldhulpverlening ‘Gezamenlijk naar een financieel gezonde toekomst’ is door het Dagelijks Bestuur (DB) van de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek vastgesteld en ter besluitvorming voorgelegd aan de colleges en raden van de aan de ISD Bollenstreek deelnemende gemeenten. In dit beleidsplan is omschreven hoe er in de periode januari 2022 tot januari 2025 wordt gewerkt aan een laagdrempelige en integrale aanpak voor inwoners met financiële problematiek en/of (problematische) schulden. Aan de raad wordt voorgesteld om het beleidsplan Schuldhulpverlening 2022-2025 ISD Bollenstreek vast te stellen en kennis te nemen van het evaluatierapport Schuldhulpverleningsbeleid ISD Bollenstreek 2016-2020.

Na afloop wordt de commissie gevraagd of het voorstel doorgeleid kan worden naar de meningsvormende fase.

Wethouder Salman is uitgenodigd voor de behandeling.

22:00 uur – 22:45 uur
Het maatschappelijke belang van sport is groot en komt op verschillende manieren tot uiting zoals op het gebied van gezondheid, sociaal contact en opvoeding. Het is mede vanwege dit maatschappelijke belang dat de gemeente Noordwijk de afgelopen jaren
samen met partners uit het onderwijs, de zorg, cultuur en welzijn een uitgebreid sportbeleid heeft gevoerd. Omdat de looptijd van het huidige beleid eindigt, wordt de Sportnota ‘Sport beweegt Noordwijk’ 2022-2025 ter vaststelling voorgelegd. Daarnaast wordt voorgesteld om het structurele aanvullende budget van € 47.500,- te dekken uit het begrotingssaldo
van de Programmabegroting 2022. Na afloop wordt de commissie gevraagd of het voorstel doorgeleid kan worden naar de besluitvormende fase in de gemeenteraadsvergadering.

Wethouder Salman is uitgenodigd voor de behandeling.

22:45 uur – 23:00 uur
Commissieleden kunnen vragen voor de rondvraag voorafgaande aan de commissievergadering Welzijn tot maandag 16.00 uur naar griffie@noordwijk.nl sturen.