Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraadsvergadering

dinsdag 13 juli 2021

20:00 - 23:00

Locatie
Digitaal
Voorzitter
W.J.A. Verkleij
Toelichting

De gemeenteraadsvergadering start om 20.00 uur. In de raadsvergadering besluit de gemeenteraad over de voorstellen die zijn voorgelegd. In de raadsvergadering besluit de gemeenteraad over de voorstellen die zijn voorgelegd. Tijdens de raadsvergadering kunnen raadsleden moties of amendementen indienen. De besluitvorming over een voorstel vindt op dezelfde avond plaats, tenzij de raad anders beslist.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

Resultaat stemming
Resultaat stemming
Amendementen
Titel
Amendement (aangenomen) leden Berg (Lijst Salman Noordwijk) en Rodenburg (NZLokaal) inzake Jaarrekening 2020
Resultaat stemming
Amendementen
Titel
Amendement (verworpen) lid Van Tol (PUUR) inzake Restitutie verhogingen parkeervergunningen

Indicatieve spreektijd: 30 minuten
Spreektijd per fractie: 2 minuten

De raad wordt gevraagd:
I.   De jaarrekening 2020 van gemeente Noordwijk vast te stellen en de programmaverantwoording en paragrafen voor kennisgeving aan te                 nemen.
II.  De volgende bedragen toe te voegen / te onttrekken aan de reserves inzake het gerealiseerde resultaat 2020:
      a. Toevoeging van € 1.533.033,- aan de Algemene Reserve wegens het positieve resultaat;
      b. Onttrekking van € 430.000,- aan de Algemene Reserve inzake het vrijgevallen bedrag van de voorziening voorzienbare verliezen                              Grondbedrijf en dit bedrag toe te voegen aan de Reserve grondbedrijf.
 III. In het kader van resultaatbestemming 2020 tot een budgetoverheveling van 2020 naar 2021 door de restantbudgetten van de corona-                       gerelateerde maatregelen ten bedrage van € 685.000,- en van de frictiekosten ten bedrage van € 533.808,- in 2021 weer ter beschikking te             stellen en deze bedragen te onttrekken aan de Algemene Reserve.

Besluitvorming vindt plaats op dezelfde avond, tenzij de raad anders beslist.

Resultaat stemming

De raad wordt gevraagd:
I.  De adviezen en opmerkingen van de auditcommissie, zoals vermeld in de raadsbrief van 17 juni, over te nemen.
II.  Het college opdracht te geven de adviezen mee te nemen bij het opstellen van de Jaarrekening 2021.
III.  De raad hierover te informeren.

Besluitvorming vindt plaats op dezelfde avond, tenzij de raad anders beslist.

Resultaat stemming
Amendementen
Titel
Amendement (ingetrokken) lid Van der Vossen (NZLokaal) inzake raadsvergaderingen in De Duinpan
Resultaat stemming
Amendementen
Titel
Amendement (aangenomen) lid J.C.F. Knapp (VVD) inzake Nieuwe raadzaal en Voorstraat 28

Indicatieve spreektijd: 30 minuten
Spreektijd per fractie: 2 minuten

De raad wordt gevraagd:
 I.   De binnenplaats aan te wijzen als locatie voor het realiseren van de permanente raadzaal van de nieuwe gemeente Noordwijk.
 II.  Het college te verzoeken om de keuze voor de overkapping van de binnenplaats op basis van algemenere aannames verder uit te werken tot          een concreet plan en de bijbehorende financiële consequenties mee te nemen in de begroting 2022 ev.
 III. Conform artikel 25 lid 1 Gemeentewet, op grond van artikel 10, lid 2b, van de Wet Openbaarheid Bestuur (Wob) geheimhouding op te leggen
      op bijlage 3 van het raadsvoorstel (financiële consequenties Quickscan). Voorgenoemde geheimhouding vervalt op het moment van gunning
      van de werken.
 IV. De werkzaamheden van de werkgroep voort te zetten in de rol van een klankbordgroep die betrokken wordt bij de verdere uitwerking van het          advies.

Besluitvorming vindt plaats op dezelfde avond, tenzij de raad anders beslist.

Resultaat stemming
Resultaat stemming
Amendementen
Titel
Amendement (verworpen) Lid Visser-Danser (PUUR) inzake raadsvoorstel rapportage woningbouwlocaties

Indicatieve spreektijd: 30 minuten
Spreektijd per fractie: 2 minuten

De raad wordt gevraagd:
I.   Vast te stellen de rapportage van de Raadswerkgroep potentiële woningbouwlocaties;
II.  Het college op te dragen om de mogelijke gesignaleerde tekorten in de woningdifferentiatie te dichten onder verwijzing naar de in de                       rapportage benoemde ‘kansrijke’ woningbouwlocaties, met bijzondere aandacht voor de categorieën sociaal en middelduur;
 III. Het college op te dragen om de raad tweemaal per jaar te informeren over de realisatie van de bouwstroom, op de ‘geprogrammeerde’ en de          ’kansrijke’ woningbouwlocaties zoals opgenomen in de rapportage;
 IV. Het college op te dragen om de continuïteit van de bouwstroom inzichtelijk te maken met een koppeling aan P&C-cyclus door in de begroting          en meerjarenbegroting een woningbouwindicator van het aantal gerealiseerde woningen op te nemen;
 V.  De volgende raad te adviseren een raadswerkgroep Bouwprogramma in te stellen parallel aan de Woonvisie 2020-2030 om de bouwstroom te        monitoren.

Besluitvorming vindt plaats op dezelfde avond, tenzij de raad anders beslist.

Resultaat stemming
Resultaat stemming
Amendementen
Titel
Amendement (ingetrokken) leden Maan (GroenLinks) e.a. inzake Duurzaamheidssubsidie - GEWIJZIGD
Resultaat stemming
Resultaat stemming
Resultaat stemming
Moties
Titel
Motie (verworpen) lid Van Dokkum (PvdA) inzake Besteding corona-compensatie

15 minuten per actuele motie.

Resultaat stemming
Moties
Titel
Actuele motie (verworpen) lid J.C.F. Knapp (VVD) naar aanleiding van Openbaarmaking van document ondermijning
Resultaat stemming
Moties
Titel
Actuele motie (verworpen) leden Van Dokkum (PvdA) e.a. inzake Openbaarmaking van het document ondermijning
Resultaat stemming
Moties
Titel
Actuele motie (verworpen) lid De Moor (Bruisend Noordwijk) inzake Donkere dagen