Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraadsvergadering

dinsdag 21 december 2021

20:00 - 23:00

Locatie
Digitale raadsvergadering
Voorzitter
W.J.A. Verkleij
Toelichting

De gemeenteraadsvergadering start om 20.00 uur. In de raadsvergadering besluit de gemeenteraad over de voorstellen die zijn voorgelegd. Tijdens de raadsvergadering kunnen raadsleden moties of amendementen indienen. De besluitvorming over een voorstel vindt op dezelfde avond plaats, tenzij de raad anders beslist.

Uitzending

Agendapunten

Bijlagen

Het raadsvoorstel ligt voor raads- en commissieleden ter inzage bij de griffie.

Resultaat stemming

Amendementen

Titel
Amendement (verworpen) leden Gutlich (D66) en Van Dokkum (PvdA) over Wakersduin

Spreektijd per fractie 2 minuten

BESLUIT:
I Het definitief ontwerp voor de vervangende nieuwbouw Wakersduin ten behoeve van de fusieschool, inclusief een kinderopvangvoorziening (bijlage A), vast stellen op basis van energieneutraal bouwen

II Het bouwkrediet conform de geheime bijlage C gefaseerd beschikbaar stellen aan Sophia Scholen voor de vervangende nieuwbouw Wakersduin; het bedrag voor de schoolvoorziening opgenomen in de investeringsplannen 2021 en 2022 vrij geven en de kapitaallasten dekken uit het onderwijshuisvestingsbudget.

III Het bouwkrediet conform de geheime bijlage C gefaseerd beschikbaar te stellen aan Sophia Scholen voor de kinderopvangvoorziening en de kapitaallasten van de
kinderopvangvoorziening dekken uit de huurvergoeding.

Besluitvorming vindt plaats op dezelfde avond, tenzij de raad anders beslist.

Resultaat stemming

Spreektijd per fractie 2 minuten

BESLUIT:
I. Het bijgaande beleidsplan schuldhulpverlening 2022-2025 vast te stellen.
II. Kennis te nemen van het evaluatierapport Schuldhulpverleningsbeleid ISD Bollenstreek
2016-2020.

Besluitvorming vindt plaats op dezelfde avond, tenzij de raad anders beslist.

Resultaat stemming

Spreektijd per fractie 2 minuten

BESLUIT:
I. De Transitievisie Warmte voor de gemeente Noordwijk vast te stellen.

Besluitvorming vindt plaats op dezelfde avond, tenzij de raad anders beslist.

Resultaat stemming

Resultaat stemming

Resultaat stemming

15 minuten per actuele motie.

INGETROKKEN

Besluit

Ingetrokken

Moties

Titel
Actuele motie (ingetrokken) leden Koppel (GroenLinks) e.a. over Een huis is een woning geen beleggingsobject!

INGETROKKEN

Besluit

Ingetrokken

Moties

Titel
Actuele motie (ingetrokken) lid Koppel (GroenLinks) over Verbetering parkeren leerlingenvervoer

Resultaat stemming

Moties

Titel
Motie (verworpen) lid Gutlich (D66) inzake instelling Raadswerkgroep Verlengd Lokaal Bestuur

Resultaat stemming

Moties

Titel
Actuele motie (verworpen) leden Meiland (NZLokaal) en De Moor (Bruisend Noordwijk) inzake realisatie beweegtuin in De Zilk