Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraadsvergadering

dinsdag 28 september 2021

20:00 - 23:00

Locatie
De Duinpan, Sportlaan 34, 2191 XH De Zilk
Voorzitter
W.J.A. Verkleij
Toelichting

De gemeenteraadsvergadering start om 20.00 uur. In de raadsvergadering besluit de gemeenteraad over de voorstellen die zijn voorgelegd. In de raadsvergadering besluit de gemeenteraad over de voorstellen die zijn voorgelegd. Tijdens de raadsvergadering kunnen raadsleden moties of amendementen indienen. De besluitvorming over een voorstel vindt op dezelfde avond plaats, tenzij de raad anders beslist.
Bij voldoende belangstelling zal de gemeente voor aanvang en direct na afloop (niet eerder) van de vergadering voor inwoners een busje laten rijden tussen het gemeentehuis in Noordwijk, het gemeentehuis in Noordwijkerhout en De Duinpan. Uw aanmelding ontvangen we graag voor maandag 27 september a.s. 12:00 uur via griffie@noordwijk.nl.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. Bijlagen

 2. Indicatieve spreektijd: 30 minuten
  Spreektijd per fractie: 2 minuten

  De raad wordt gevraagd:
  I) De Retail- en Horecavisie vast te stellen;
  II) Het uitvoeringsprogramma vast te stellen;
  III) Een bedrag ad. € 1.781.300,- beschikbaar te stellen voor het uitvoeringsprogramma (€ 1.081.000,- in 2021, € 338.900,- in 2022 en € 361.400,- in 2023) en dit te dekken uit de algemene reserve.

  Besluitvorming vindt plaats op dezelfde avond, tenzij de raad anders beslist.

  Resultaat stemming

 3. Indicatieve spreektijd: 30 minuten
  Spreektijd per fractie: 2 minuten

  De raad wordt gevraagd:
  I) Niet in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Noordwijk aan Zee – Prins Hendrikweg 17 e.o.‘, zoals vervat in de GML-code NL.IMRO.0575.BPNAZPrHendrik17‐ON01.

  Besluitvorming vindt plaats op dezelfde avond, tenzij de raad anders beslist.

  Resultaat stemming

 4. Resultaat stemming

  Moties

  Titel
  Motie (aangenomen) lid Koppel (GroenLinks) e.a. inzake OBP Prins Hendrikweg 17 e.o.
 5. Indicatieve spreektijd: 30 minuten
  Spreektijd per fractie: 2 minuten

  De raad wordt gevraagd:
  I. Op basis van artikel 3.7 Wet ruimtelijke ordening (Wro) een herziening van het bestemmingsplan “Zeeburg” voor te bereiden voor het gebied zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende verbeelding met de identificatie NL.IMRO.0575.VBBPLUbouwaanduid-VAO1;
  II. Dat in het gebied waar het voorbereidingsbesluit van kracht is, het verboden is het gebruik van daarbij aangewezen gronden of bouwwerken te wijzigen, nieuwe bouwwerken op te richten en bestaande bouwwerken uit te breiden als daardoor andere woningtypologieën ontstaan/het aantal wooneenheden toeneemt;
  III. Dat het bevoegd gezag bij omgevingsvergunning kan afwijken van het onder II genoemde verbod, mits:
  a. de voorgenomen wijziging van het gebruik niet strijdig is met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan;
  b. de werken de grond in het gebied niet minder geschikt maken voor het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan;
  IV. Dat het voorbereidingsbesluit in werking treedt met ingang van de dag van bekendmaking van dit besluit.

  Besluitvorming vindt plaats op dezelfde avond, tenzij de raad anders beslist.

  Resultaat stemming

 6. Resultaat stemming

  Amendementen

  Titel
  Amendement (verworpen) leden Meiland (NZLokaal) en Warmerdam (DOEN!) over Het Skateplein in De Zilk
 7. Resultaat stemming

 8. Resultaat stemming

  Moties

  Titel
  Motie (aangenomen) lid Smeltink (Lijst Salman Noordwijk) e.a. over Aanpassingen speeltuinen
 9. 15 minuten per actuele motie.

 10. Resultaat stemming

  Moties

  Titel
  Actuele motie (aangenomen) lid Koppel e.a. inzake Bronsgeest II van onschatbare waarde
 11. De motie is ingetrokken

  Moties

  Titel
  Actuele motie (ingetrokken) lid Maan (GroenLinks) over fossiele ambtenarenpensioen
 12. Resultaat stemming

  Moties

  Titel
  Actuele motie (verworpen) lid Koppel (GroenLinks) e.a. inzake Ondermijning