Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Ruimte

Besloten vergadering

donderdag 7 oktober 2021

20:00 - 22:00

Locatie
Gemeentekantoor Noordwijkerhout, Herenweg 4
Voorzitter
J.B. Knapp
Toelichting

De besluitvorming kent drie fases: beeldvorming, meningsvorming en besluitvorming. De commissie bespreekt onderwerpen in de beeldvormende of meningsvormende fase. Besluitvorming vindt plaats in de gemeenteraadsvergadering.

Bij beeldvorming halen de leden informatie op en vormen zich een beeld van een onderwerp, bijvoorbeeld aan de hand van een presentatie. Het verzamelen van informatie en het vormen van een beeld staan centraal.

Als een onderwerp voor meningsvorming voorligt, dan bereiden de leden de besluitvorming in de raad voor en komen zij tot een politiek standpunt. De fracties gaan met elkaar in debat en het college beantwoordt politieke vragen en legt verantwoording af over het voorstel dat voorligt.

De vergadering is te volgen via https://channel.royalcast.com/noordwijk/#!/upcoming.
De stukken zijn digitaal te raadplegen via het Raadsinformatiesysteem (www.noordwijk.nl/gemeenteraad).

Eenieder heeft het recht tijdens de commissievergadering in te spreken. Indien u van het spreekrecht gebruik maakt, dan wordt u verzocht zich voor 12.00 uur aan te melden. Voor nadere informatie en aanmeldingen kunt u zich wenden tot de griffie, telefoon 071 36 60 429 of griffie@noordwijk.nl.

Agendapunten

  1. Portefeuillehouder dhr. Ter Hark is voor de behandeling van beide punten uitgenodigd.

  2. Portefeuillehouder dhr. Ter Hark is voor de behandeling van beide punten uitgenodigd.

  3. De rondvraag is met ingang van 17 februari 2021 verplaatst van de raadsvergadering naar de commissievergaderingen. Het voordeel is dat u, als commissielid, vragen voor de rondvraag specifiek kunt indienen bij de commissie waarop het onderwerp van uw rondvraag betrekking heeft. De afspraak is dat geen rondvragen worden ingediend over de onderwerpen die op de agenda staan van de commissievergadering. Commissieleden kunnen vragen voor de rondvraag voorafgaande aan de commissievergadering Ruimte tot woensdag 16.00 uur naar griffie@noordwijk.nl sturen.