Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Ruimte

donderdag 9 december 2021

20:00 - 22:45

Locatie
Digitaal
Voorzitter
J. Beugelsdijk
Toelichting

De besluitvorming kent drie fases: beeldvorming, meningsvorming en besluitvorming. De commissie bespreekt onderwerpen in de beeldvormende of meningsvormende fase. Besluitvorming vindt plaats in de gemeenteraadsvergadering.

Bij beeldvorming halen de leden informatie op en vormen zich een beeld van een onderwerp, bijvoorbeeld aan de hand van een presentatie. Het verzamelen van informatie en het vormen van een beeld staan centraal.

Als een onderwerp voor meningsvorming voorligt, dan bereiden de leden de besluitvorming in de raad voor en komen zij tot een politiek standpunt. De fracties gaan met elkaar in debat en het college beantwoordt politieke vragen en legt verantwoording af over het voorstel dat voorligt.

De vergadering is te volgen via https://channel.royalcast.com/noordwijk/#!/upcoming.
De stukken zijn digitaal te raadplegen via het Raadsinformatiesysteem (www.noordwijk.nl/gemeenteraad).

Eenieder heeft het recht tijdens de commissievergadering in te spreken. Indien u van het spreekrecht gebruik maakt, dan wordt u verzocht zich voor 12.00 uur aan te melden. Voor nadere informatie en aanmeldingen kunt u zich wenden tot de griffie, telefoon 071 36 60 429 of griffie@noordwijk.nl.

Uitzending

Agendapunten

20:30 uur - 21:30 uur
Dit is een standaard onderdeel van de commissieagenda. De raadsdelegatie van de Omgevingsdienst West Holland en het college kunnen hier kort onderwerpen inbrengen/terugkoppelen over aangelegenheden uit de Gemeenschappelijke Regelingen die de commissie aangaan.

20:30 uur – 21:30 uur
De kaders voor de LES 1.0 vormen houvast bij het opstellen van de LES 1.0. Daarnaast vormen de kaders een eerste toetsingskader voor de raad zelf bij het vaststellen van de LES 1.0 in 2022. Aan de raad wordt voorgesteld om de kaders voor het opstellen van de Lokale Energiestrategie (LES 1.0) vast te stellen.

Wethouder Van den Berg is voor de behandeling uitgenodigd.

21:30 uur – 21:45 uur
Iedere Nederlandse gemeente dient in 2021 een Transitievisie Warmte (TVW) vast te stellen. In de Transitievisie Warmte bepaalt iedere gemeente in samenwerking met stakeholders wat kansrijke oplossingen zijn om gebouwen en wijken duurzaam te gaan verwarmen, en welke wijken kansrijk zijn om vóór 2030 te starten met een aanpak richting een aardgasvrije gebouwde omgeving. De keuzes in de Transitievisie Warmte hebben invloed op de energiestrategie van de gemeente.

Na afloop wordt de commissie gevraagd of het voorstel doorgeleid kan worden naar de besluitvormende fase in de gemeenteraadsvergadering.

21:45 uur – 22:30 uur
Op verzoek van lid Gutlich wordt de Nota van uitgangspunten Bronsgeest besproken. De wens om de Nota van Uitgangspunten in de commissie Ruimte te bespreken werd
tijdens de vergadering van de commissie Ruimte van 1 april jl. breed gedeeld.

Wethouder Alkemade is voor de behandeling uitgenodigd.

De rondvraag is met ingang van 17 februari 2021 verplaatst van de raadsvergadering naar de commissievergaderingen. Het voordeel is dat u, als commissielid, vragen voor de rondvraag specifiek kunt indienen bij de commissie waarop het onderwerp van uw rondvraag betrekking heeft. De afspraak is dat geen rondvragen worden ingediend over de onderwerpen die op de agenda staan van de commissievergadering. Commissieleden kunnen vragen voor de rondvraag voorafgaande aan de commissievergadering Ruimte tot woensdag 16.00 uur naar griffie@noordwijk.nl sturen.