Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Ruimte

donderdag 16 september 2021

20:00 - 23:00

Locatie
Digitaal
Voorzitter
J. Beugelsdijk
Toelichting

De besluitvorming kent drie fases: beeldvorming, meningsvorming en besluitvorming. De commissie bespreekt onderwerpen in de beeldvormende of meningsvormende fase. Besluitvorming vindt plaats in de gemeenteraadsvergadering.

Bij beeldvorming halen de leden informatie op en vormen zich een beeld van een onderwerp, bijvoorbeeld aan de hand van een presentatie. Het verzamelen van informatie en het vormen van een beeld staan centraal.

Als een onderwerp voor meningsvorming voorligt, dan bereiden de leden de besluitvorming in de raad voor en komen zij tot een politiek standpunt. De fracties gaan met elkaar in debat en het college beantwoordt politieke vragen en legt verantwoording af over het voorstel dat voorligt.

De vergadering is te volgen via https://channel.royalcast.com/noordwijk/#!/upcoming.
De stukken zijn digitaal te raadplegen via het Raadsinformatiesysteem (www.noordwijk.nl/gemeenteraad).

Eenieder heeft het recht tijdens de commissievergadering in te spreken. Indien u van het spreekrecht gebruik maakt, dan wordt u verzocht zich voor 12.00 uur aan te melden. Voor nadere informatie en aanmeldingen kunt u zich wenden tot de griffie, telefoon 071 36 60 429 of griffie@noordwijk.nl.

Uitzending

Agendapunten

 1. Ter vaststelling.
  Aan dit agendapunt is de brief van het college over afdoening van moties en toezeggingen toegevoegd.

 2. Inwoners kunnen digitaal inspreken over onderwerpen die op deze agenda staan of onderwerpen die de commissie Ruimte aangaan.

 3. 20:15 uur - 20:30 uur
  Dit is een standaard onderdeel van de commissieagenda. De raadsdelegatie van Holland Rijnland en het college kunnen hier kort onderwerpen inbrengen/terugkoppelen over aangelegenheden uit de Gemeenschappelijke Regelingen die de commissie aangaan.

 4. 20:30 uur - 21:30 uur
  Aan de raad wordt voorgesteld om niet in te stemmen met een ontwerpbestemmingsplan voor het perceel Prins Hendrikweg 17 te Noordwijk. Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in het splitsen van het perceel Prins Hendrikweg 17, de sloop van de huidige woning en de bouw van twee nieuwe woningen. Tevens zou een resterende groenstrook ten zuiden ervan door de gemeente worden toegevoegd aan de naastgelegen begraafplaats.

  De commissie wordt na afloop gevraagd op welke wijze het voorstel voor de raad van 28 september kan worden geagendeerd.

  Wethouder Alkemade is voor de behandeling uitgenodigd.

 5. 21:30 - 22:15 uur
  De gemeente heeft met Greenport Ontwikkelings Maatschappij (GOM) in 2018 een intentie-overeenkomst gesloten voor de ontwikkeling van 32 Greenport-woningen op de locatie Vinkeveld-Zuid. De locatie Vinkeveld-Zuid is in de ISG opgenomen als locatie waar Greenport-woningen zullen worden gerealiseerd. In de ISG zijn daarnaast geen andere locaties genoemd voor het geconcentreerd realiseren van Greenport-woningen. Greenport-woningen zijn ‘grote dure woningen in het buitengebied’. In de recente discussies met de gemeenteraad over de nieuwe Woonvisie bleek dat een aantal partijen genuanceerd staat tegenover plannen met ‘grote dure woningen’. Zo wordt in de motie De Mooij (CDA) e.a. “inzake Differentiatie op GOM clusterlocaties” gevraagd om de mogelijkheden te onderzoeken om de reeds aangewezen en nog aan te wijzen clusterlocaties voor GOM woningen in te vullen met woningen die voldoen aan de lokale woningbehoefte en differentiatie zoals opgenomen in de Woonvisie. In het vervolg op die discussies onderzoekt de gemeente momenteel of er voor de locatie Vinkeveld-Zuid een alternatief plan kan worden ontwikkeld.
  Er wordt een presentatie gegeven over dit onderwerp.

  Wethouder Alkemade is voor de behandeling uitgenodigd.

 6. 22.45 uur - 23:00 uur
  Commissieleden kunnen vragen voor de rondvraag voorafgaande aan de commissievergadering Ruimte tot woensdag 16.00 uur naar
  griffie@noordwijk.nl sturen.