Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Ruimte

donderdag 1 juli 2021

20:00 - 22:45

Locatie
Digitaal
Voorzitter
J.B. Knapp
Toelichting

De besluitvorming kent drie fases: beeldvorming, meningsvorming en besluitvorming. De commissie bespreekt onderwerpen in de beeldvormende of meningsvormende fase. Besluitvorming vindt plaats in de gemeenteraadsvergadering.

Bij beeldvorming halen de leden informatie op en vormen zich een beeld van een onderwerp, bijvoorbeeld aan de hand van een presentatie. Het verzamelen van informatie en het vormen van een beeld staan centraal.

Als een onderwerp voor meningsvorming voorligt, dan bereiden de leden de besluitvorming in de raad voor en komen zij tot een politiek standpunt. De fracties gaan met elkaar in debat en het college beantwoordt politieke vragen en legt verantwoording af over het voorstel dat voorligt.

De vergadering is te volgen via https://channel.royalcast.com/noordwijk/#!/upcoming.
De stukken zijn digitaal te raadplegen via het Raadsinformatiesysteem (www.noordwijk.nl/gemeenteraad).

Eenieder heeft het recht tijdens de commissievergadering in te spreken. Indien u van het spreekrecht gebruik maakt, dan wordt u verzocht zich voor 12.00 uur aan te melden. Voor nadere informatie en aanmeldingen kunt u zich wenden tot de griffie, telefoon 071 36 60 429 of griffie@noordwijk.nl.

Uitzending

Agendapunten

 1. 20:15 uur - 20:30 uur
  Dit is een standaard onderdeel van de commissieagenda. De raadsdelegatie van Holland Rijnland en het college kunnen hier kort onderwerpen inbrengen/terugkoppelen over aangelegenheden uit de Gemeenschappelijke Regelingen die de commissie aangaan.

 2. 20:30 uur - 21:15 uur

  Tijdens deze beeldvormende bijeenkomst (presentatie) worden eerste resultaten en inzichten van de Transitievisie Warmte (TVW) en de Lokale Energiestrategie (LES) gedeeld. Er wordt gevraagd om meet te denken over de belangrijke uitgangspunten bij het opstellen bij de TVW en de LES.

  Na afloop wordt de commissie gevraagd of het voorstel doorgeleid kan worden voor de meningsvormende fase in de commissievergadering.

  Wethouder v.d. Berg is voor de behandeling uitgenodigd.

 3. 22:00 uur - 22:45 uur

  Aan de raad wordt voorgesteld om niet in te stemmen met een ontwerpbestemmingsplan voor het perceel Prins Hendrikweg 17 te Noordwijk. Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in het splitsen van het perceel Prins Hendrikweg 17, de sloop van de huidige woning en de bouw van twee nieuwe woningen. Tevens zou een resterende groenstrook ten zuiden ervan door de gemeente worden toegevoegd aan de naastgelegen begraafplaats.
  Reacties ten aanzien van dit ontwerpbestemmingsplan zijn op 25 juni toegevoegd aan lijst van ingekomen stukken van de gemeenteraad. Inspreken is mogelijk in de meningsvormende sessie.

  Na afloop wordt de commissie gevraagd of het voorstel doorgeleid kan worden voor de meningsvormende fase in de commissievergadering.

  Wethouder Alkemade is voor de behandeling uitgenodigd.

 4. Commissieleden kunnen vragen voor de rondvraag voorafgaande aan de commissievergadering Ruimte tot woensdag 16.00 uur naar griffie@noordwijk.nl sturen.