Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Ruimte

donderdag 12 januari 2023

20:00 - 22:00
Locatie

Gemeentekantoor Noordwijk, Voorstraat 42, 2201 HW Noordwijk (zaal: Rotonde)

Voorzitter
K.A. Vermeulen
Toelichting

De besluitvorming kent drie fases: beeldvorming, meningsvorming en besluitvorming. De commissie bespreekt onderwerpen in de beeldvormende of meningsvormende fase. Besluitvorming vindt plaats in de gemeenteraadsvergadering.

Bij beeldvorming halen de leden informatie op en vormen zich een beeld van een onderwerp, bijvoorbeeld aan de hand van een presentatie. Het verzamelen van informatie en het vormen van een beeld staan centraal.

Als een onderwerp voor meningsvorming voorligt, dan bereiden de leden de besluitvorming in de raad voor en komen zij tot een politiek standpunt. De fracties gaan met elkaar in debat en het college beantwoordt politieke vragen en legt verantwoording af over het voorstel dat voorligt.

De vergadering is te volgen via https://channel.royalcast.com/noordwijk/#!/upcoming.
De stukken zijn digitaal te raadplegen via het Raadsinformatiesysteem (www.noordwijk.nl/gemeenteraad).

Eenieder heeft het recht tijdens de commissievergadering in te spreken. Indien u van het spreekrecht gebruik maakt, dan wordt u verzocht zich voor 12.00 uur aan te melden. Voor nadere informatie en aanmeldingen kunt u zich wenden tot de griffie, telefoon 071 36 60 429 of griffie@noordwijk.nl.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

 3. 3.a

 4. 3.b

 5. 4
  Inventarisatie insprekers - 20:05
 6. 5

  20.15 uur - 20.30 uur
  Dit is een standaard onderdeel van de commissieagenda. De raadsdelegatie van Holland Rijnland en het college kunnen hier kort onderwerpen inbrengen/terugkoppelen over aangelegenheden uit de Gemeenschappelijke Regelingen die de commissie aangaan.

 7. 6

  Het VAB is voornemens een van de woningen aangrenzend aan het VAB terrein aan te kopen. De raad van Noordwijk wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen

 8. 7

  Conform de Gemeenschappelijke Regeling wordt de gemeenteraad de mogelijkheid geboden om van 15 december tot 21 maart 2023 een inspraakreactie in te dienen op de concept Regionale Woonagenda en de Regionale Huisvestigingsverordening. Deze inspraakreactie wordt vervolgens op basis van een nota van beantwoording door Holland Rijnland bij de besluitvorming tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland op 28 juni 2023 betrokken.
  De verdere planning wat betreft dit onderwerp is als volgt:
  - 9 februari '23 beeld/meningsvormende vergadering

 9. 8

  Commissieleden kunnen vragen voor de rondvraag voorafgaand aan de commissievergadering Ruimte tot woensdag 16.00 uur naar griffie@noordwijk.nl sturen.

 10. 9
  Sluiting