Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Ruimte

donderdag 6 april 2023

20:00 - 22:30
Locatie

Gemeentekantoor Noordwijk, Voorstraat 42, 2201 HW Noordwijk (zaal: Rotonde)

Voorzitter
Koen Vermeulen
Toelichting

De besluitvorming kent drie fases: beeldvorming, meningsvorming en besluitvorming. De commissie bespreekt onderwerpen in de beeldvormende of meningsvormende fase. Besluitvorming vindt plaats in de gemeenteraadsvergadering.


Bij beeldvorming halen de leden informatie op en vormen zich een beeld van een onderwerp, bijvoorbeeld aan de hand van een presentatie. Het verzamelen van informatie en het vormen van een beeld staan centraal.


Als een onderwerp voor meningsvorming voorligt, dan bereiden de leden de besluitvorming in de raad voor en komen zij tot een politiek standpunt. De fracties gaan met elkaar in debat en het college beantwoordt politieke vragen en legt verantwoording af over het voorstel dat voorligt.


De vergadering is te volgen via https://channel.royalcast.com/noordwijk/#!/upcoming.
De stukken zijn digitaal te raadplegen via het Raadsinformatiesysteem (www.noordwijk.nl/gemeenteraad).


Eenieder heeft het recht tijdens de commissievergadering in te spreken. Indien u van het spreekrecht gebruik maakt, dan wordt u verzocht zich voor 12.00 uur aan te melden. Voor nadere informatie en aanmeldingen kunt u zich wenden tot de griffie, telefoon 071 36 60 429 of griffie@noordwijk.nl.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

 3. 3.a

 4. 3.b

 5. 4

  Agendapunt 6a.: mw. Van Kampen
  Agendapunt 6a.: mw. Van Haaster

 6. 5

  20.15 uur - 20.30 uur
  Dit is een standaard onderdeel van de commissieagenda. De commissieleden en het college kunnen hier kort onderwerpen inbrengen/terugkoppelen over aangelegenheden uit de Gemeenschappelijke Regelingen die de commissie aangaan, zoals ODWH.

 7. 6
  Onderwerpen
 8. 6.a

  20.15u - 20.30u


  Op 25 januari 2023 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tussenuitspraak in de zaak 202103297/1/R3. Via de tussenuitspraak wordt de raad in de gelegenheid gesteld een aanvullende motivering aan te leveren. Bijgaand voorstel bevat de aanvullende motivering.
  De commissie behandelt dit onderwerp zowel beeldvormend als oordeelsvormend.

 9. 6.b

  20.30u - 21.30u


  Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Asielwet (‘spreidingswet’) heeft de regio Holland Rijnland samen met de regio Midden Holland het initiatief genomen om een regionale invulling te geven aan een duurzame aanpak asielopvang. Holland Rijnland en Midden Holland wil met de 18 gemeenten in hun gebied de mogelijkheden verkennen en invulling geven aan de langdurige (duurzame) opvang van asielzoekers. Door het realiseren van meer permanente opvangplekken, die ten minste 5 jaar beschikbaar moeten zijn. De commissie bespreekt het voorliggende voorstel beeldvormend.

 10. 6.c

  21.30u- 22.15u


  Ontwikkelaar Campri brengt de commissieleden op de hoogte van het ontwerp bestemmingsplan tweede fase deel C. Dit bestemmingsplan komt in Q2 van 2023 naar de raad. Daarnaast zal de commissie geïnformeerd worden over de voortgang van de plandelen 2A en 2B van Offem Zuid en een toelichting geven over de ontwikkelingen op de andere plandelen van Buitengewoon Offem, fase 1 en fase 2. De commissie behandelt dit onderwerp beeldvormend.

 11. 7
  Rondvraag
 12. 8
  Sluiting