Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Ruimte

donderdag 16 maart 2023

20:00 - 23:05
Locatie

Gemeentekantoor Noordwijk, Voorstraat 42, 2201 HW Noordwijk (zaal: Rotonde)

Voorzitter
Koen Vermeulen
Toelichting

De besluitvorming kent drie fases: beeldvorming, meningsvorming en besluitvorming. De commissie bespreekt onderwerpen in de beeldvormende of meningsvormende fase. Besluitvorming vindt plaats in de gemeenteraadsvergadering.


Bij beeldvorming halen de leden informatie op en vormen zich een beeld van een onderwerp, bijvoorbeeld aan de hand van een presentatie. Het verzamelen van informatie en het vormen van een beeld staan centraal.


Als een onderwerp voor meningsvorming voorligt, dan bereiden de leden de besluitvorming in de raad voor en komen zij tot een politiek standpunt. De fracties gaan met elkaar in debat en het college beantwoordt politieke vragen en legt verantwoording af over het voorstel dat voorligt.


De vergadering is te volgen via https://channel.royalcast.com/noordwijk/#!/upcoming.
De stukken zijn digitaal te raadplegen via het Raadsinformatiesysteem (www.noordwijk.nl/gemeenteraad).


Eenieder heeft het recht tijdens de commissievergadering in te spreken. Indien u van het spreekrecht gebruik maakt, dan wordt u verzocht zich voor 12.00 uur aan te melden. Voor nadere informatie en aanmeldingen kunt u zich wenden tot de griffie, telefoon 071 36 60 429 of griffie@noordwijk.nl.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

 3. 3.a

 4. 3.b

 5. 5

  Dit is een standaard onderdeel van de commissieagenda. De commissieleden en het college kunnen hier kort onderwerpen inbrengen/terugkoppelen over aangelegenheden uit de Gemeenschappelijke Regelingen die de commissie aangaan, zoals ODWH.

 6. 6

  Dit is een meningsvormende sessie

  Voorgesteld besluit

  Het doel van het beheerplan groen is om tot eenduidige kaders te komen voor het openbaar groen in Noordwijk. In Noordwijk hanteren wij de volgende kwaliteitsniveaus;
  • Kwaliteitsniveau A in de centra en op de hoofdstructuren
  • Kwaliteitsniveau B in de kernen en bedrijventerreinen
  • Kwaliteitsniveau C in het buitengebied en natuurgebieden


  Voor het beheer van 1.840.000 m2
  openbaar groen en 16.390 bomen is € 2,95 miljoen per jaar nodig. In de jaren 2024-2026 pakken wij de onderhoudsachterstand aan van circa 123.000m2, waarvoor een eenmalig budget nodig is van € 800.000. Met de uitvoering van alle maatregelen sluit de uitstraling van het openbaar groen aan bij het kuuroord Noordwijk.

 7. 7

  Voorliggend gewijzigd vast te stellen paraplubestemmingsplan is een juridisch-planologische uitwerking van het beleid ‘Wonen waar gewoond moet worden’, vastgesteld op 16 februari 2021 door de gemeente Noordwijk. Dit paraplubestemmingsplan omvat definities en regelingen om te kunnen sturen op het gebruik van woningen en aan wonen gerelateerd passend nevengebruik zoals het beperken van het toenemende probleem van het recreatief gebruik van woningen met een woonbestemming via onderverhuur en gebruik door meerdere personen. Dit recreatieve gebruik veroorzaakt problemen op het gebied van leefbaarheid (sociale samenhang in wijken) en er worden op deze wijze woningen aan de woningmarkt onttrokken.


  Op 9 maart 2023 is een wethoudersbrief toegevoegd waarin de commissie wordt verzocht dit onderwerp niet te behandelen.


  Meningsvormende sessie

 8. 9

  Op 11 januari 2023 is de raad geïnformeerd over de uitkomsten van de visiecafé’s die in het kader van de totstandkoming van de omgevingsvisie 2.0 zijn gehouden. Uit reacties van inwoners, commissie- en raadsleden blijkt dat het gevolgde proces nog (te) veel onduidelijkheden laat bestaan en dat niet iedereen zich geheel kan vinden in de gevolgde aanpak. Wij hebben ons daarom beraden over de wijze waarop het participatietraject en de inbreng van de raad dient te worden uitgevoerd. Het concept plan van aanpak daartoe willen wij met u bespreken zodat uw gedachten daarover meegenomen kunnen worden.

 9. 10

  Commissieleden kunnen vragen voor de rondvraag voorafgaand aan de commissievergadering Ruimte tot woensdag 16.00 uur naar griffie@noordwijk.nl sturen.

 10. 11
  Sluiting - 23:05