Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Ruimte

donderdag 9 februari 2023

20:00 - 23:05
Locatie

Gemeentekantoor Noordwijk, Voorstraat 42, 2201 HW Noordwijk (zaal: Rotonde)

Voorzitter
Koen Vermeulen
Toelichting

De besluitvorming kent drie fases: beeldvorming, meningsvorming en besluitvorming. De commissie bespreekt onderwerpen in de beeldvormende of meningsvormende fase. Besluitvorming vindt plaats in de gemeenteraadsvergadering.


Bij beeldvorming halen de leden informatie op en vormen zich een beeld van een onderwerp, bijvoorbeeld aan de hand van een presentatie. Het verzamelen van informatie en het vormen van een beeld staan centraal.


Als een onderwerp voor meningsvorming voorligt, dan bereiden de leden de besluitvorming in de raad voor en komen zij tot een politiek standpunt. De fracties gaan met elkaar in debat en het college beantwoordt politieke vragen en legt verantwoording af over het voorstel dat voorligt.


De vergadering is te volgen via https://channel.royalcast.com/noordwijk/#!/upcoming.
De stukken zijn digitaal te raadplegen via het Raadsinformatiesysteem (www.noordwijk.nl/gemeenteraad).


Eenieder heeft het recht tijdens de commissievergadering in te spreken. Indien u van het spreekrecht gebruik maakt, dan wordt u verzocht zich voor 12.00 uur aan te melden. Voor nadere informatie en aanmeldingen kunt u zich wenden tot de griffie, telefoon 071 36 60 429 of griffie@noordwijk.nl.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

 3. 3.a

 4. 3.b

 5. 4

 6. 5

  20.15 uur - 20.30 uur
  Dit is een standaard onderdeel van de commissieagenda. De commissieleden en het college kunnen hier kort onderwerpen inbrengen/terugkoppelen over aangelegenheden uit de Gemeenschappelijke Regelingen die de commissie aangaan.

 7. 6

  In de Gemeenschappelijk Regeling van Holland Rijnland is afgesproken dat Holland Rijnland zorgt voor het vaststellen en periodiek actualiseren van een Regionale Woonagenda en zorgt voor een Regionale Huisvestingsverordening. Hierin maken we als regio afspraken over respectievelijk de woningbouw en de woonruimteverdeling. In de Regionale Woonagenda maken we afspraken over hoeveel woningen we bouwen, waar deze woningen worden gebouwd, wat voor woningen dat zijn en voor wie deze woningen beschikbaar komen. In de concept Regionale Huisvestingsverordening maken de gemeenten in Holland Rijnland afspraken over de verdeling van sociale huurwoningen. Hoe zorgen we ervoor dat er voldoende sociale en betaalbare huurwoningen beschikbaar blijven voor regulier woningzoekenden. Hoeveel sociale huurwoningen worden beschikbaar gemaakt voor bijvoorbeeld urgentie, de uitstroom uit de maatschappelijke zorg en statushouders. De beide concept documenten zijn door Holland Rijnland vanaf 15 december tot en met 21 maart 2023 ter inzage gelegd. In deze periode heeft de gemeente Noordwijk de gelegenheid om een inspraakreactie in te dienen.


  Beeld- en meningsvormende sessie.

 8. 7

  Voorliggend gewijzigd vast te stellen paraplubestemmingsplan is een juridisch-planologische uitwerking van het beleid ‘Wonen waar gewoond moet worden’, vastgesteld op 16 februari 2021 door de gemeente Noordwijk. Dit paraplubestemmingsplan omvat definities en regelingen om te kunnen sturen op het gebruik van woningen en aan wonen gerelateerd passend nevengebruik zoals het beperken van het toenemende probleem van het recreatief gebruik van woningen met een woonbestemming via onderverhuur en gebruik door meerdere personen. Dit recreatieve gebruik veroorzaakt problemen op het gebied van leefbaarheid (sociale samenhang in wijken) en er worden op deze wijze woningen aan de woningmarkt onttrokken.


  Beeldvormende sessie

 9. 9

  Commissieleden kunnen vragen voor de rondvraag voorafgaand aan de commissievergadering Ruimte tot woensdag 16.00 uur naar griffie@noordwijk.nl sturen.

 10. 10
  Sluiting