Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Ruimte

donderdag 8 december 2022

20:00 - 22:10
Locatie

Rotonde zaal, gemeentekantoor Noordwijk

Toelichting

De besluitvorming kent drie fases: beeldvorming, meningsvorming en besluitvorming. De commissie bespreekt onderwerpen in de beeldvormende of meningsvormende fase. Besluitvorming vindt plaats in de gemeenteraadsvergadering.


Bij beeldvorming halen de leden informatie op en vormen zich een beeld van een onderwerp, bijvoorbeeld aan de hand van een presentatie. Het verzamelen van informatie en het vormen van een beeld staan centraal.


Als een onderwerp voor meningsvorming voorligt, dan bereiden de leden de besluitvorming in de raad voor en komen zij tot een politiek standpunt. De fracties gaan met elkaar in debat en het college beantwoordt politieke vragen en legt verantwoording af over het voorstel dat voorligt.


De vergadering is te volgen via https://channel.royalcast.com/noordwijk/#!/upcoming.
De stukken zijn digitaal te raadplegen via het Raadsinformatiesysteem (www.noordwijk.nl/gemeenteraad).


Eenieder heeft het recht tijdens de commissievergadering in te spreken. Indien u van het spreekrecht gebruik maakt, dan wordt u verzocht zich voor 12.00 uur aan te melden. Voor nadere informatie en aanmeldingen kunt u zich wenden tot de griffie, telefoon 071 36 60 429 of griffie@noordwijk.nl.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

 3. 3.a

 4. 3.b

 5. 4
  Inventarisatie insprekers - 20:15
 6. 5

  20.15 uur - 20.30 uur
  Dit is een standaard onderdeel van de commissieagenda. De commissie en het college kunnen hier kort onderwerpen inbrengen/terugkoppelen over aangelegenheden uit de Gemeenschappelijke Regelingen die de commissie aangaan.

 7. 6

  De Wvg wordt gevestigd op basis van de gewijzigde omgevingsvisie. Het voorstel (Wvg) zal ter besluitvorming worden voorgelegd aan de gemeenteraad in de vergadering van december 2022.

 8. 7

  In de presentatie worden kort mitigatie van en adaptatie aan klimaatverandering uitgelegd. Daarna wordt toegelicht hoe deze twee werkvelden zijn verankerd in het werk van de gemeente en op welke wijze gewerkt wordt aan een integrale benadering hiervan.

 9. 8

  Commissieleden kunnen vragen voor de rondvraag voorafgaand aan de commissievergadering Ruimte tot woensdag 16.00 uur naar griffie@noordwijk.nl sturen.

 10. 9
  Sluiting