Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Ruimte

woensdag 20 april 2022

20:00 - 23:00

Locatie
Rotonde zaal, gemeentekantoor Noordwijk
Voorzitter
K.A. Vermeulen
Toelichting

De besluitvorming kent drie fases: beeldvorming, meningsvorming en besluitvorming. De commissie bespreekt onderwerpen in de beeldvormende of meningsvormende fase. Besluitvorming vindt plaats in de gemeenteraadsvergadering.

Bij beeldvorming halen de leden informatie op en vormen zich een beeld van een onderwerp, bijvoorbeeld aan de hand van een presentatie. Het verzamelen van informatie en het vormen van een beeld staan centraal.

Als een onderwerp voor meningsvorming voorligt, dan bereiden de leden de besluitvorming in de raad voor en komen zij tot een politiek standpunt. De fracties gaan met elkaar in debat en het college beantwoordt politieke vragen en legt verantwoording af over het voorstel dat voorligt.

De vergadering is te volgen via https://channel.royalcast.com/noordwijk/#!/upcoming.
De stukken zijn digitaal te raadplegen via het Raadsinformatiesysteem (www.noordwijk.nl/gemeenteraad).

Eenieder heeft het recht tijdens de commissievergadering in te spreken. Indien u van het spreekrecht gebruik maakt, dan wordt u verzocht zich voor 12.00 uur aan te melden. Voor nadere informatie en aanmeldingen kunt u zich wenden tot de griffie, telefoon 071 36 60 429 of griffie@noordwijk.nl.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

20.15 uur - 20.30 uur
Dit is een standaard onderdeel van de commissieagenda. De raadsdelegatie van Holland Rijnland en het college kunnen hier kort onderwerpen inbrengen/terugkoppelen over aangelegenheden uit de Gemeenschappelijke Regelingen die de commissie aangaan.

Commissieleden kunnen vragen voor de rondvraag voorafgaand aan de commissievergadering Ruimte tot woensdag 16.00 uur naar griffie@noordwijk.nl sturen.

Op 24 september 2019 heeft uw gemeenteraad besloten tot het aanwijzen van verschillende percelen in het Achterweggebied, Vinkeveld-Zuid en de Nes ingevolge de Wet voorkeursrecht gemeenten. Het college heeft op 14 december 2022 besloten om het perceel gelegen aan de Achterweg, kadastraal bekend gemeente Noordwijk, sectie H, nummer 1392 aan te kopen. Deze aankoop betreft een strategische verwerving voor toekomstige woningbouw op het perceel.
Aan de raad wordt voorgesteld om krediet vast te stellen ter hoogte van €770.575 en bijkomende kosten ten behoeve van de aankoop van een perceel aan de Achterweg, kadastraal bekend gemeente Noordwijk sectie H, nummer 1392 en de hiermee gemoeide kapitaallasten ten laste te brengen van de reserve grondbedrijf.

Na afloop wordt de commissie gevraagd advies uit te brengen voor de raad van 10 mei.
Wethouder Ter Hark is voor de behandeling uitgenodigd.

De 2e herziening van het bestemmingsplan Buitengebied 2015 biedt een oplossing rond de problematiek van het oneigenlijk gebruik van agrarische bedrijfswoningen. Dit biedt meer perspectief m.b.t. de bewoning en de verhandelbaarheid. Verder wordt een aantal Greenport ontwikkelingen hierin meegenomen en zullen enkele verbeteringen en/of correcties worden verwerkt.

Na afloop wordt de commissie gevraagd advies uit te brengen voor de raad van 10 mei.

Wethouder Alkemade is voor de behandeling uitgenodigd.

Bijlagen