Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Ruimte

woensdag 6 april 2022

20:00 - 23:07

Locatie
Rotonde zaal, gemeentekantoor Noordwijk
Voorzitter
K.A. Vermeulen
Toelichting

De besluitvorming kent drie fases: beeldvorming, meningsvorming en besluitvorming. De commissie bespreekt onderwerpen in de beeldvormende of meningsvormende fase. Besluitvorming vindt plaats in de gemeenteraadsvergadering.

Bij beeldvorming halen de leden informatie op en vormen zich een beeld van een onderwerp, bijvoorbeeld aan de hand van een presentatie. Het verzamelen van informatie en het vormen van een beeld staan centraal.

Als een onderwerp voor meningsvorming voorligt, dan bereiden de leden de besluitvorming in de raad voor en komen zij tot een politiek standpunt. De fracties gaan met elkaar in debat en het college beantwoordt politieke vragen en legt verantwoording af over het voorstel dat voorligt.

De vergadering is te volgen via https://channel.royalcast.com/noordwijk/#!/upcoming.
De stukken zijn digitaal te raadplegen via het Raadsinformatiesysteem (www.noordwijk.nl/gemeenteraad).

Eenieder heeft het recht tijdens de commissievergadering in te spreken. Indien u van het spreekrecht gebruik maakt, dan wordt u verzocht zich voor 12.00 uur aan te melden. Voor nadere informatie en aanmeldingen kunt u zich wenden tot de griffie, telefoon 071 36 60 429 of griffie@noordwijk.nl.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

Dit is een standaard onderdeel van de commissieagenda. De raadsdelegatie van Holland Rijnland en het college kunnen hier kort onderwerpen inbrengen/terugkoppelen over aangelegenheden uit de Gemeenschappelijke Regelingen die de commissie aangaan.

De 2e herziening van het bestemmingsplan Buitengebied 2015 biedt een oplossing rond de problematiek van het oneigenlijk gebruik van agrarische bedrijfswoningen. Dit biedt meer perspectief m.b.t. de bewoning en de verhandelbaarheid. Verder wordt een aantal Greenport ontwikkelingen hierin meegenomen en zullen enkele verbeteringen en/of correcties worden verwerkt.

Na afloop wordt de commissie gevraagd of het raadsvoorstel kan worden doorgeleid naar de meningsvormende fase.
Wethouder Alkemade is voor de behandeling uitgenodigd.

Bijlagen

Op 24 september 2019 heeft uw gemeenteraad besloten tot het aanwijzen van verschillende percelen in het Achterweggebied, Vinkeveld-Zuid en de Nes. Het college heeft op 14 december 2022 besloten om het perceel gelegen aan de Achterweg aan te kopen. Deze aankoop betreft een strategische verwerving voor toekomstige woningbouw op het perceel.
Aan de raad wordt voorgesteld om krediet vast te stellen ter hoogte van €770.575 en bijkomende kosten ten behoeve van de aankoop van een perceel aan de Achterweg en de hiermee gemoeide kapitaallasten ten laste te brengen van de reserve grondbedrijf.

Na afloop wordt de commissie gevraagd of het raadsvoorstel kan worden doorgeleid naar de meningsvormende fase.
Wethouder Ter Hark is voor de behandeling uitgenodigd.

Voor de aanleg van de rotonde ten behoeve van de ontsluiting van de nieuwe wijk Offem Zuid op de Verlengde Beeklaan was extra grond nodig. Daarnaast grenst de te verwerven percelen aan de beoogde woningbouwlocatie in het Achterweggebied. Deze grond is in bezit van verkoper, wonende aan de Achterweg 2. Met verkoper is overeenstemming bereikt over een grondruil waarbij de gemeente de benodigde percelen H 1364 en H 1365 in eigendom krijgt en verkoper twee percelen krijgt, respectievelijk aan de Achterweg en de Herenweg.

Na afloop wordt de commissie gevraagd of het raadsvoorstel kan worden doorgeleid naar de meningsvormende fase.
Wethouder Ter Hark is voor de behandeling uitgenodigd.

Om in het plangebied Bronsgeest (grond)werkzaamheden uit te kunnen voeren ten behoeve van woningbouw, zijn bodemonderzoeken gedaan. Uit de resultaten van deze bodemonderzoeken blijkt dat de grond licht verhoogde gehalten aan bestrijdingsmiddelen bevat die boven de landelijke standaardnormen liggen, maar geen risico’s geven voor de functie ‘Wonen met tuin’. Het opgestelde bodembeheerbeleid maakt het mogelijk om de grond binnen Bronsgeest te verplaatsen en te hergebruiken. Dit stimuleert duurzaam (her)gebruik van grond binnen de eigen gemeente. De gemeenteraad wordt gevraagd de nota vrij te geven voor zienswijzen.

Allereerst zal dhr. Spronk van WSP een presentatie geven over dit raadsvoorstel.
Na afloop wordt de commissie gevraagd of het raadsvoorstel kan worden doorgeleid naar de meningsvormende fase.
Wethouder Alkemade is voor de behandeling uitgenodigd.

Commissieleden kunnen vragen voor de rondvraag voorafgaand aan de commissievergadering Ruimte tot dinsdag16.00 uur naar griffie@noordwijk.nl sturen.