Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Ruimte

donderdag 13 januari 2022

20:00 - 23:00

Locatie
Digitaal
Voorzitter
J. Beugelsdijk
Toelichting

De besluitvorming kent drie fases: beeldvorming, meningsvorming en besluitvorming. De commissie bespreekt onderwerpen in de beeldvormende of meningsvormende fase. Besluitvorming vindt plaats in de gemeenteraadsvergadering.

Bij beeldvorming halen de leden informatie op en vormen zich een beeld van een onderwerp, bijvoorbeeld aan de hand van een presentatie. Het verzamelen van informatie en het vormen van een beeld staan centraal.

Als een onderwerp voor meningsvorming voorligt, dan bereiden de leden de besluitvorming in de raad voor en komen zij tot een politiek standpunt. De fracties gaan met elkaar in debat en het college beantwoordt politieke vragen en legt verantwoording af over het voorstel dat voorligt.

De vergadering is te volgen via https://channel.royalcast.com/noordwijk/#!/upcoming.
De stukken zijn digitaal te raadplegen via het Raadsinformatiesysteem (www.noordwijk.nl/gemeenteraad).

Eenieder heeft het recht tijdens de commissievergadering in te spreken. Indien u van het spreekrecht gebruik maakt, dan wordt u verzocht zich voor 12.00 uur aan te melden. Voor nadere informatie en aanmeldingen kunt u zich wenden tot de griffie, telefoon 071 36 60 429 of griffie@noordwijk.nl.

Uitzending

Agendapunten

 1. Dit is een standaard onderdeel van de commissieagenda. De raadsdelegatie van Holland Rijnland en het college kunnen hier kort onderwerpen inbrengen/terugkoppelen over aangelegenheden uit de Gemeenschappelijke Regelingen die de commissie aangaan.

 2. 20:15 uur – 21:00 uur
  De kaders voor de LES 1.0 vormen houvast bij het opstellen van de LES 1.0. Daarnaast vormen de kaders een eerste toetsingskader voor de raad zelf bij het vaststellen van de LES 1.0 in 2022. Aan de raad wordt voorgesteld om de kaders voor het opstellen van de Lokale Energiestrategie (LES 1.0) vast te stellen. Na afloop wordt de commissie gevraagd advies uit te brengen voor de raadsvergadering van 25 januari 2022.

  De portefeuillehouder is voor de behandeling uitgenodigd.

 3. 21:00 uur - 22:00 uur
  Het college van burgemeester en wethouders legt de gemeenteraad een raadsbesluit voor in het kader van de Omgevingswet. Het besluit betreft de onderwerpen adviesrecht gemeenteraad, verplichte participatie en uitgebreide procedures onder de Omgevingswet. De gemeenteraad moet - vóórdat de Omgevingswet van kracht wordt - een besluit nemen over de gevallen waarin hij advies wil geven. Door specifiek gevallen te benoemen waarbij de gemeenteraad adviesrecht heeft, wordt voorkomen dat elke kleine verandering ten opzichte van het Omgevingsplan langs de raad moet. Het delegatiebesluit bepaalt binnen welke grenzen en onder welke voorwaarden de bevoegdheid kan of moet worden uitgeoefend.

  Na afloop wordt de commissie gevraagd advies uit te brengen voor de raadsvergadering van 25 januari 2022.

  Wethouder Alkemade is voor de behandeling uitgenodigd.

 4. 22:00 uur - 23:00 uur
  Deze concept-omgevingsvisie heeft ter inzage gelegen. De reacties zijn verwerkt in de ‘nota beantwoording zienswijzen’. De concept-omgevingsvisie is in het voorjaar van 2021 behandeld in de meningsvormende en besluitvormende raadscommissie, maar uiteindelijk nog niet door de Raad vastgesteld, omdat de raad nog een aantal aanpassingen in de concept-omgevingsvisie doorgevoerd wilde hebben. De reactie van de raad heeft geresulteerd in verschillende aanpassingen in de concept-omgevingsvisie tot de omgevingsvisie die nu voor ligt.

  Na afloop wordt de commissie gevraagd of het voorstel doorgeleid kan worden voor de meningsvormende fase in de raadscommissie van februari 2022.

  De portefeuillehouder is voor de behandeling uitgenodigd.

  Bijlagen

 5. 23:00 uur - 23:15 uur
  Commissieleden kunnen vragen voor de rondvraag voorafgaand aan de commissievergadering Ruimte tot woensdag 16.00 uur naar griffie@noordwijk.nl sturen.