Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Ruimte

donderdag 19 mei 2022

20:00 - 22:35

Locatie
Rotonde zaal, gemeentekantoor Noordwijk
Voorzitter
Dhr. K.A. Vermeulen
Toelichting

De besluitvorming kent drie fases: beeldvorming, meningsvorming en besluitvorming. De commissie bespreekt onderwerpen in de beeldvormende of meningsvormende fase. Besluitvorming vindt plaats in de gemeenteraadsvergadering.

Bij beeldvorming halen de leden informatie op en vormen zich een beeld van een onderwerp, bijvoorbeeld aan de hand van een presentatie. Het verzamelen van informatie en het vormen van een beeld staan centraal.

Als een onderwerp voor meningsvorming voorligt, dan bereiden de leden de besluitvorming in de raad voor en komen zij tot een politiek standpunt. De fracties gaan met elkaar in debat en het college beantwoordt politieke vragen en legt verantwoording af over het voorstel dat voorligt.

De vergadering is te volgen via https://channel.royalcast.com/noordwijk/#!/upcoming.
De stukken zijn digitaal te raadplegen via het Raadsinformatiesysteem (www.noordwijk.nl/gemeenteraad).

Eenieder heeft het recht tijdens de commissievergadering in te spreken. Indien u van het spreekrecht gebruik maakt, dan wordt u verzocht zich voor 12.00 uur aan te melden. Voor nadere informatie en aanmeldingen kunt u zich wenden tot de griffie, telefoon 071 36 60 429 of griffie@noordwijk.nl.

Uitzending

Agendapunten

20.15 uur - 20.30 uur
Dit is een standaard onderdeel van de commissieagenda. De raadsdelegatie van de Omgevingsdienst West-Holland en het college kunnen hier kort onderwerpen inbrengen/terugkoppelen over aangelegenheden uit de Gemeenschappelijke Regelingen die de commissie aangaan.

Op 30 november 2021 heeft de gemeenteraad het ontwerp exploitatieplan Bronsgeest vastgesteld. Het plan heeft van 15 december 2021 tot en met 25 januari 2022 ter inzage gelegen. Op het plan zijn tijdens deze periode 2 zienswijzen ingediend. Deze zijn voorzien van een reactie en opgenomen in de Nota van beantwoording. Het exploitatieplan bevat regels voor het verdelen van de kosten en opbrengsten en stelt eisen aan de ontwikkeling van het gebied, bijvoorbeeld over de fasering, woningbouwsegmenten en dergelijke binnen het plangebied. Het exploitatieplan Bronsgeest wordt na vaststelling gepubliceerd. Gelijktijdig wordt het Bestemmingsplan Bronsgeest 2021, dat op 22 februari 2022 is vastgesteld, bekend gemaakt.

Na afloop wordt de commissie gevraagd advies uit te brengen voor de raad van 31 mei.

Wethouder Alkemade is uitgenodigd voor de behandeling.

De begroting van de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) voor 2023-2026 is overeenkomstig de gestelde kaders opgesteld. Dit is de reden dat voorgesteld wordt in te stemmen met de begroting (meerjaren) begroting 2023-2026 en de eerste wijziging op de begroting 2023. Met de komst van de Omgevingswet en de toenemende noodzaak om integraal samen te werken met alle ketenpartners, wordt de Omgevingsdienst West-Holland verzocht hier extra aandacht voor te hebben de komende tijd. Tevens wordt verzocht te investeren om ten tijde van het aanbieden van de (meerjaren) begroting aan de raad de werkplannen (wat de basis biedt voor de begroting) tijdig gereed te hebben.

Na afloop wordt de commissie gevraagd advies uit te brengen voor de raad van 31 mei.

Wethouder Alkemade is uitgenodigd voor de behandeling.

Voorgesteld besluit

I) met betrekking tot de ontwerp-begroting 2023 van de Omgevingsdienst West-Holland gebruik te maken van de mogelijkheid tot het kenbaar maken van zienswijzen overeenkomstig bijgaand bericht aan het Algemeen bestuur van deze dienst.
II) zich met betrekking tot de ontwerp-meerjarenbegroting 2023-2025 en de eerste begrotingswijziging 2023 van de Omgevingsdienst West-Holland positief uit te spreken

Het VAB Duin- en Bollenstreek (verder te noemen: VAB) is een samenwerkingsverband van de Duin- en Bollenstreekgemeenten (te weten Noordwijk, Katwijk en de HLT-gemeenten (Hillegom, Lisse en Teylingen. Het VAB verzorgt de op- en overslag en de afzet voor verwerking van huishoudelijk restafval en gft.
De jaarrekening en concept begroting worden jaarlijks aangeboden. In artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen staat dat de raden van de deelnemende gemeenten bij het dagelijks bestuur van het gemeenschappelijk orgaan hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren kunnen brengen.

Na afloop wordt de commissie gevraagd advies uit te brengen voor de raad van 31 mei.

Wethouder Alkemade is uitgenodigd voor de behandeling.

Voorgesteld besluit

I) Kennis te nemen van de jaarrekening Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek (VAB) 2021, de voorjaarsbestuursrapportage 2022 en concept begroting van het VAB 2023.
II) de raad te adviseren om geen zienswijze in te dienen op de concept begroting 2023 van het VAB.
III) Voor de verhoging van de gemeentelijke bijdrage in 2022 een budget ter beschikking te stellen van €36537,- te dekken door een bijdrage uit de algemene reserve. De hogere gemeentelijke bijdrage vanaf 2023 te dekken uit de baten van een kostendekkende afvalstoffenheffing.

Commissieleden kunnen vragen voor de rondvraag voorafgaand aan de commissievergadering Ruimte tot woensdag 16.00 uur naar griffie@noordwijk.nl sturen.