Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Ruimte

donderdag 10 februari 2022

20:00 - 23:10

Locatie
Digitaal
Voorzitter
J. Beugelsdijk
Toelichting

De besluitvorming kent drie fases: beeldvorming, meningsvorming en besluitvorming. De commissie bespreekt onderwerpen in de beeldvormende of meningsvormende fase. Besluitvorming vindt plaats in de gemeenteraadsvergadering.

Bij beeldvorming halen de leden informatie op en vormen zich een beeld van een onderwerp, bijvoorbeeld aan de hand van een presentatie. Het verzamelen van informatie en het vormen van een beeld staan centraal.

Als een onderwerp voor meningsvorming voorligt, dan bereiden de leden de besluitvorming in de raad voor en komen zij tot een politiek standpunt. De fracties gaan met elkaar in debat en het college beantwoordt politieke vragen en legt verantwoording af over het voorstel dat voorligt.

De vergadering is te volgen via https://channel.royalcast.com/noordwijk/#!/upcoming.
De stukken zijn digitaal te raadplegen via het Raadsinformatiesysteem (www.noordwijk.nl/gemeenteraad).

Eenieder heeft het recht tijdens de commissievergadering in te spreken. Indien u van het spreekrecht gebruik maakt, dan wordt u verzocht zich voor 12.00 uur aan te melden. Voor nadere informatie en aanmeldingen kunt u zich wenden tot de griffie, telefoon 071 36 60 429 of griffie@noordwijk.nl.

Uitzending

Agendapunten

 1. 20.15 uur - 20.30 uur
  Dit is een standaard onderdeel van de commissieagenda. De raadsdelegatie van Holland Rijnland en het college kunnen hier kort onderwerpen inbrengen/terugkoppelen over aangelegenheden uit de Gemeenschappelijke Regelingen die de commissie aangaan.

 2. Deze concept-omgevingsvisie heeft ter inzage gelegen. De reacties zijn verwerkt in de ‘nota beantwoording zienswijzen’. De concept-omgevingsvisie is in het voorjaar van 2021 behandeld in de meningsvormende en besluitvormende raadscommissie, maar uiteindelijk nog niet door de Raad vastgesteld, omdat de raad nog een aantal aanpassingen in de concept-omgevingsvisie doorgevoerd wilde hebben. De reactie van de raad heeft geresulteerd in verschillende aanpassingen in de concept-omgevingsvisie tot de omgevingsvisie die nu voor ligt.
  Na afloop wordt de commissie gevraagd advies uit te brengen voor de raadsvergadering van 22 februari 2022.
  Wethouder Alkemade is voor de behandeling uitgenodigd.

  Bijlagen

 3. In de perspectiefnota van de gemeente Noordwijk is opgenomen dat een analyse dient te worden gemaakt van de bouwtaken ten aanzien van kosten, efficiency en dienstverlening. Bij de behandeling van de Perspectiefnota in de gemeenteraad is een motie aangenomen, waarin de vraag is gesteld om dit te doen in de vorm van een varianten-studie waarin voor- en nadelen van deze varianten inzichtelijk worden gemaakt, met bijzondere aandacht voor eventuele frictiekosten in relatie tot het ontvlechten van deze taken. De variantenstudie is uitgevoerd en biedt de basis voor besluitvorming op een door de raad gewenst moment.

  Na afloop wordt de commissie gevraagd advies uit te brengen voor de raadsvergadering van 22 februari 2022.
  Wethouder Alkemade is voor de behandeling uitgenodigd.

 4. In februari 2021 is het beleid met betrekking tot het gebruik van woningen (Wonen waar gewoond moet worden) vastgesteld. Dit paraplubestemmingsplan is een juridisch planologische uitwerking van dit beleid.

  Na afloop wordt de commissie gevraagd advies uit te brengen voor de raadsvergadering van 22 februari 2022.
  Wethouder Alkemade is voor de behandeling uitgenodigd.