Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Welzijn

woensdag 10 april 2024

20:00 - 22:00
Locatie

Gemeentekantoor Noordwijkerhout, Herenweg 4

Voorzitter
Charlotte Meiland
Toelichting

De besluitvorming kent drie fases: beeldvorming, meningsvorming en besluitvorming. De commissie bespreekt onderwerpen in de beeldvormende of meningsvormende fase. Besluitvorming vindt plaats in de gemeenteraadsvergadering.


Bij beeldvorming halen de leden informatie op en vormen zich een beeld van een onderwerp, bijvoorbeeld aan de hand van een presentatie. Het verzamelen van informatie en het vormen van een beeld staan centraal.


Als een onderwerp voor meningsvorming voorligt, dan bereiden de leden de besluitvorming in de raad voor en komen zij tot een politiek standpunt. De fracties gaan met elkaar in debat en het college beantwoordt politieke vragen en legt verantwoording af over het voorstel dat voorligt.


De vergadering is te volgen via https://channel.royalcast.com/noordwijk/#!/upcoming.
De stukken zijn digitaal te raadplegen via het Raadsinformatiesysteem (www.noordwijk.nl/gemeenteraad).


Eenieder heeft het recht tijdens de commissievergadering in te spreken. Indien u van het spreekrecht gebruik maakt, dan wordt u verzocht zich voor 12.00 uur aan te melden. Voor nadere informatie en aanmeldingen kunt u zich wenden tot de griffie, telefoon 071 36 60 429 of griffie@noordwijk.nl.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De fractie van MetLef is afwezig.

  00:21:46 - 00:23:21 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
 2. 2

  Besluit

  Akkoord.

  00:22:24 - 00:23:21 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
 3. 3.a

  Ter vaststelling.

  Besluit

  Conform vastgesteld.

  00:22:35 - 00:23:21 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
 4. 3.b

  Ter vaststelling.

  Besluit

  Conform vastgesteld.

  00:22:46 - 00:23:21 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
 5. 4

  Besluit

  Er zijn geen insprekers.

  00:22:59 - 00:23:21 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
 6. 5

  20.15 uur - 20.30 uur
  Dit is een standaard onderdeel van de commissieagenda. Commissieleden en het college kunnen hier kort onderwerpen inbrengen/terugkoppelen over aangelegenheden uit de Gemeenschappelijke Regelingen die de commissie aangaan, zoals de ISD Bollenstreek.

  Besluit

  De uitnodiging van de Sophia scholen voor de opening bij KC op Zee wordt naar de commissieleden gestuurd.

  00:23:04 - 00:23:21 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  00:23:21 - 00:23:26 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  00:23:52 - 00:23:58 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  00:24:21 - 00:24:54 - D.T.C. Salman
  00:24:55 - 00:25:52 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
 7. 6

  De gebouwen van het speciaal onderwijs De Duinpieper, het speciaal voortgezet onderwijs Het Duin en basisonderwijs De Schapendel zijn toe aan een duurzame renovatie. De betrokken schoolbesturen en de gemeente hebben hier een plan voor opgesteld. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het Integraal huisvestingsplan onderwijs 2018-2033.

  Voorgesteld besluit

  I) Een krediet beschikbaar te stellen van € 4.158.000,- aan Stichting Resonans en € 763.000,- aan Sophia Scholen voor van het “Integraal plan duurzame renovatie De Duinpieper, Het Duin en De Schapendel” (bijlage A)


  II) De uit deze investering voortvloeiende kapitaallasten te dekken uit de reserve onderwijshuisvesting.

  Besluit

  I) Een krediet beschikbaar te stellen van € 4.158.000,- aan Stichting Resonans en € 763.000,- aan Sophia Scholen voor van het “Integraal plan duurzame renovatie De Duinpieper, Het Duin en De Schapendel” (bijlage A)


  II) De uit deze investering voortvloeiende kapitaallasten te dekken uit de reserve onderwijshuisvesting.


  - Gaat als hamerstuk naar de raad.
  - De PvdA komt mogelijk met een amendement.

  00:25:38 - 00:25:52 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  00:25:53 - 00:26:13 - D.T.C. Salman
  00:26:14 - 00:26:51 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  00:27:00 - 00:27:33 - E.A. (Els) Vink
  00:27:33 - 00:27:34 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  00:27:34 - 00:27:36 - D.T.C. Salman
  00:28:28 - 00:29:20 - D.T.C. Salman
  00:29:21 - 00:29:26 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  00:29:28 - 00:29:48 - T.A.M. (Doris) van Kampen
  00:29:48 - 00:29:49 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  00:29:49 - 00:30:11 - D.T.C. Salman
  00:30:12 - 00:30:36 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  00:30:37 - 00:31:04 - F.J.M. (Frans) van Kouwen
  00:31:04 - 00:31:14 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  00:31:15 - 00:31:27 - J. (Jordi) Zwart
  00:31:28 - 00:31:30 - L. (Louis) Koppel
  00:32:17 - 00:32:18 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  00:32:18 - 00:32:20 - J. (Jordi) Zwart
  00:32:40 - 00:32:41 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
 8. 7

  In de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning legt de gemeente lokale regels vast voor maatschappelijke ondersteuning. Voorgesteld wordt om de verordening op een paar punten aan te passen. De wijzigingen richten zich in eerste instantie op verduidelijking van de begripsbepalingen voor de maatschappelijke zorg, waarvoor de gemeente per 1 januari 2023 verantwoordelijk is. Daarnaast wordt voorgesteld om een aantal wijzingen door te voeren om de verordening beter aan te laten sluiten bij de uitvoeringspraktijk, alsmede meer in lijn te brengen met de verordeningen van Hillegom, Lisse en Teylingen (HLT). Ook worden tarieven aangepast naar het prijspeil 2024.

  Voorgesteld besluit

  I. Vast te stellen de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Noordwijk 2024

  Besluit

  I. Vast te stellen de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Noordwijk 2024.


  Gaat als hamerstuk naar de raadsvergadering.

  00:33:27 - 00:34:01 - D.T.C. Salman
  00:34:02 - 00:34:34 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  00:34:35 - 00:34:59 - T.T.J.M. (Thomas) Steenvoorden
  00:35:01 - 00:35:24 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  00:35:42 - 00:35:43 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  00:35:48 - 00:36:05 - S.W.C. (Suzan) Bergman
  00:36:06 - 00:36:08 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  00:36:11 - 00:36:20 - D.T.C. Salman
  00:36:20 - 00:36:21 - S.W.C. (Suzan) Bergman
  00:36:32 - 00:37:14 - E.A. (Els) Vink
  00:37:14 - 00:37:15 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  00:37:16 - 00:37:52 - D.T.C. Salman
  00:37:53 - 00:37:54 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  00:37:55 - 00:38:15 - E.A. (Els) Vink
  00:38:16 - 00:38:30 - D.T.C. Salman
  00:38:31 - 00:39:03 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  00:39:03 - 00:39:50 - F.J.M. (Frans) van Kouwen
  00:39:51 - 00:40:57 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
 9. 8

  Door de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) per 1 juli 2022 moet de Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek (GR ISD Bollenstreek) op een aantal punten worden aangepast. De belangrijkste voorgestelde aanpassingen voor de GR ISD Bollenstreek gaan over het verbeteren van de actieve informatieplicht aan de gemeenteraden, het opnemen van een artikel over burgerparticipatie, het opnemen van een artikel om de gemeenschappelijke regeling elke 5 jaar te evalueren, het proces voor uittreding beter te beschrijven en een verruiming van de zienswijzemogelijkheid. Het vaststellen van de gewijzigde GR ISD Bollenstreek is een bevoegdheid van het college. De gemeenteraad moet voor dit collegebesluit toestemming geven en kan eerst een zienswijze uitbrengen op de voorgestelde wijziging.

  Voorgesteld besluit

  I. Geen zienswijze indienen ten aanzien van de Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek 2024.

  Besluit

  I. Geen zienswijze indienen ten aanzien van de Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek 2024.


  - Gaat als hamerstuk naar de raadsvergadering. 
  - De wethouder komt terug op de vraag van GroenLinks over of er in de toekomst een evaluatie komt over de te behalen doelstellingen.

  00:40:44 - 00:40:57 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  00:40:57 - 00:41:53 - D.T.C. Salman
  00:41:54 - 00:42:42 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  00:43:08 - 00:43:14 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  00:43:14 - 00:45:53 - L. (Louis) Koppel
  00:45:54 - 00:45:55 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  00:46:02 - 00:47:54 - D.T.C. Salman
  00:47:54 - 00:47:55 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  00:49:45 - 00:49:49 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  00:49:49 - 00:50:00 - D.T.C. Salman
  00:50:00 - 00:50:08 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  00:50:09 - 00:50:46 - E. (Erica) Renkema
  00:50:51 - 00:51:53 - D.T.C. Salman
  00:51:55 - 00:52:01 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  00:52:02 - 00:53:00 - T.T.J.M. (Thomas) Steenvoorden
  00:53:02 - 00:53:05 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  00:53:05 - 00:53:06 - D.T.C. Salman
  00:53:23 - 00:54:07 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
 10. 9

  Het college stelt de raad voor om de verordening re-integratie en loonkostensubsidie Participatie vast te stellen naar aanleiding van de nieuwe wetgeving Breed Offensief Participatiewet. De verordening omschrijft het beschikbare ondersteuningsaanbod en voorzieningen, om mensen met een beperking aan het werk te helpen. De aanpassingen zijn bedoeld om de voorzieningen voor werkgevers, werknemers en werkzoekenden beter beschikbaar te maken en meer maatwerk in de ondersteuning te bieden.

  Voorgesteld besluit

  I. De verordening re-integratie en loonkostensubsidie Participatiewet 2024 ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.

  Besluit

  I. De verordening re-integratie en loonkostensubsidie Participatiewet 2024 ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.


  - Gaat als hamerstuk naar de raad.
  - De PvdA komt mogelijk met een amendement.

  00:53:53 - 00:54:07 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  00:54:07 - 00:54:08 - D.T.C. Salman
  00:55:03 - 00:55:32 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  00:55:32 - 00:56:22 - T.T.J.M. (Thomas) Steenvoorden
  00:56:23 - 00:56:25 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  00:56:27 - 00:57:36 - D.T.C. Salman
  00:57:36 - 00:57:37 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  00:57:39 - 00:57:59 - T.T.J.M. (Thomas) Steenvoorden
  00:58:01 - 00:58:06 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  00:58:25 - 00:58:37 - R.T.P. (Richard) Brouwer
  00:58:37 - 00:58:39 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  00:58:40 - 00:59:05 - E.A. (Els) Vink
  00:59:05 - 00:59:09 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
  00:59:50 - 01:01:02 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
 11. 10

  Commissieleden kunnen vragen voor de rondvraag voorafgaand aan de commissievergadering Welzijn tot dinsdag 16.00 uur naar griffie@noordwijk.nl sturen.

  Besluit

  Er is geen rondvraag ingediend.

  01:00:41 - 01:01:02 - W.J.M. (Charlotte) Meiland
 12. 11

  Besluit

  De vergadering sluit om 20:40 uur.

  01:00:53 - 01:01:02 - W.J.M. (Charlotte) Meiland