Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraadsvergadering

woensdag 5 juni 2024

20:00 - 23:00
Locatie

Gemeentekantoor Noordwijkerhout, Herenweg 4

Voorzitter
W.J.A. Verkleij
Toelichting

In de raadsvergadering besluit de gemeenteraad over de voorstellen die zijn voorgelegd. Tijdens de raadsvergadering kunnen raadsleden moties of amendementen (wijzigingsvoorstellen) indienen. De besluitvorming over een voorstel vindt op dezelfde avond plaats, tenzij de raad anders beslist.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 3

 4. 4

 5. 5
  Installatie en benoemingen
 6. 6
  VASTSTELLING HAMERSTUKKEN
 7. 7

 8. 8

  De Wet gemeenschappelijke regelingen is per 1 juli 2022 gewijzigd. Hierom dient de gemeente de Gemeenschappelijke regeling werkbedrijven Kust-, Duin en Bollenstreek aan te passen aan de nieuwe regels. Het doel van de wijziging is om de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen te versterken. De kaderstellende en controlerende rollen die gemeenteraden hierbij hebben, worden daartoe versterkt.

 9. 9

  Voorliggend vast te stellen bestemmingsplan maakt het voor de eigenaar van een teeltbedrijf voor sierplanten mogelijk om bedrijfsbebouwing aan de achterzijde uit te breiden ten behoeve van het droog stallen van o.a. kuubkisten. Het bedrijf is gevestigd op het perceel ’s-Gravendamseweg 65, te Noordwijkerhout. De uitbreiding van ca. 1.000 m2 sluit aan op een achtergelegen bedrijfsgebouw en omvat een overkapping die aan de achterzijde afgesloten is. Het ontwerpbestemmingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen en er zijn geen zienswijzen ingediend.

 10. 10

  Vakantiepark ‘Duinrust’ is een vakantiepark in het buitengebied van Noordwijk. Het park ligt tegen de duinrand van het strand van Noordwijk aan. Het plan is om het vakantiepark uit te breiden met drie extra recreatiechalets. Dit omdat het park in het seizoen 100% bezetting kent en er meer vraag is naar chalets dan aanbod. Deze chalets komen in de plaats van een verouderde kinderspeelplaats en open opslag van materialen. Daarnaast wordt verzocht om de tijdelijke vergunning voor de receptie om te zetten naar een permanente vergunning op de huidige locatie.


  Er kan alleen afgeweken worden van het bestemmingsplan ‘duinrand’ met een uitgebreide omgevingsvergunning. De gemeenteraad wordt gevraagd een besluit te nemen waarmee zij aangeeft geen bedenkingen te hebben tegen de afwijking.


  Dit stuk is niet besproken in een beeldvormende commissie. Wel wordt er gelegenheid gegeven om in de eerste termijn beeldvormende vragen te stellen.

 11. 11

  Het voorliggende bestemmingsplan maakt op twee agrarische percelen aan de Achterweg tussen de nummers 7 en 9 en aan de Herenweg naast nummer 151, twee greenportwoningen planologisch mogelijk. Deze greenportwoningen komen voort uit een grondruil, waardoor de gemeente de ontsluiting van de nieuwe uitbreidingswijk Offem Zuid en het toekomstige Achterweggebied kan aanleggen. Dit is besloten in de raadsvergadering van 10 mei 2022. Het ontwerpbestemmingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen en er is één zienswijze ingediend.


  Dit stuk is niet besproken in een beeldvormende commissie. Wel wordt er gelegenheid gegeven om in de eerste termijn beeldvormende vragen te stellen.


  Update 15 mei 2024: toegevoegd is mail inwoner nav nota van beantwoording
  Update 21 mei 2024: toegevoegd is mail gemeente met reactie op de mail van de inwoner nav nota van beantwoording

 12. 12

  Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Meer dan 20 wetten zijn geheel of gedeeltelijk overgegaan in Omgevingswet. In de op 21 mei 2019 vastgestelde verordening Kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving omgevingsrecht staan verwijzingen naar wetten die nu opgenomen zijn in de Omgevingswet. De verordening Kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving moet daarom te worden aangepast. In de verordening die nu voorligt zijn de verwijzingen en definities aangepast overeenkomstig de nieuwe wetgeving. De wijzigingen zijn beleidsneutraal, er wordt door de komst van de Omgevingswet verwezen naar andere bepalingen die echter inhoudelijk niet anders zijn dan voorheen.


  In de Omgevingswet is de bekende trits ‘VTH’ (vergunningverlening, toezicht en handhaving) vervangen door het woordpaar: uitvoering en handhaving. Dit woordpaar keert daarom ook terug in de titel van de herziene verordening.


  Dit stuk is niet besproken in een beeldvormende commissie. Wel wordt er gelegenheid gegeven om in de eerste termijn beeldvormende vragen te stellen.

 13. 13

  Met de 14e wijziging gemeenschappelijke regeling ODWH – ontwerp wordt het berekenen van de stemverhoudingen in het algemeen Omgevingsdienst West-Holland (hierna: ODWH) gewijzigd. Met de nieuwe wijze van berekenen behoudt Noordwijk (nipt) de grootste stem in het algemeen bestuur en haar aanspraak op een vaste plek in het dagelijks bestuur. Wanneer Noordwijk de aan de ODWH besteedde bouwtaken op enig moment echter zou terugnemen, vermindert het stemgewicht van Noordwijk dusdanig dat zij niet meer bij de grootste deelnemers behoort, terwijl zij verhoudingsgewijs al meer van haar stemgewicht heeft ingeleverd dan de andere deelnemers. De ontwerpwijziging is nu voorgelegd aan de Raad voor zienswijze.


  22 mei 2024: beantwoording is toegevoegd op vragen vanuit de beeldvormende vergadering

 14. 14

  In de raadsvergadering van 14 maart is met een ordevoorstel besloten dit onderwerp nog niet te agenderen maar terug te sturen naar de Agendacommissie om het opnieuw te agenderen omdat sommige fracties nog wachten op extra informatie en de informatie nog verder willen bespreken.


  Aan De Boender 7 en 10 te Noordwijk hebben in het verleden een aantal ontwikkelingen plaatsgevonden waarvoor geen omgevingsvergunning is aangevraagd. Deze ontwikkelingen worden gelegaliseerd. De legalisatie bestaat uit het toestaan van twee koelcellen, kasruimte en bedrijfsbebouwing aan De Boender 7 en het toestaan van een overkapping voor materiaalopslag en een opslag voor gereedschap aan De Boender 10.  Voorgesteld besluit: De raad van de gemeente Noordwijk, gelezen het voorstel van het college van 9 januari 2024 gelet op artikel 2.27 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 6.5 Besluit omgevingsrecht, BESLUIT: I. te verklaren geen bedenkingen te hebben tegen het (voorgenomen) besluit tot het verlenen van medewerking aan de gevraagde omgevingsvergunning ‘De Boender 7 en 10, Noordwijk’; II. de ontwerpverklaring van geen bedenkingen vrij te geven voor terinzagelegging Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 14 maart 2024.


  Update 7 maart Amendement van PvdA toegevoegd
  Update 14 maart het onderwerp gaat terug naar de agendacommissie om het opnieuw in te plannen
  Update 15 mei 2024: Op verzoek van raadslid Van Dokkum bijlage toegevoegd. GRO23 2.0 Formulier maatwerk De Boender 7-9 en 10 Noordwijk-1
  Update 22 mei 2024: Beantwoording van vragen van dhr. Kruse (PvdI) is toegevoegd

  Bijlagen

 15. 15

  Ter bespreking.
  Besluitvorming vindt plaats op dezelfde avond, tenzij raad anders beslist.

 16. 16

  15 minuten per actuele motie.
  Besluitvorming vindt plaats op dezelfde avond, tenzij de raad anders beslist.

 17. 17

 18. 18

 19. 19

 20. 20

  Indiener: Van der Klaauw (PvdI)

 21. 21

 22. 22

 23. 23
  Sluiting