Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraadsvergadering

donderdag 25 april 2024

20:00 - 23:00
Locatie

Gemeentekantoor Noordwijkerhout, Herenweg 4

Voorzitter
W.J.A. Verkleij
Toelichting

In de raadsvergadering besluit de gemeenteraad over de voorstellen die zijn voorgelegd. Tijdens de raadsvergadering kunnen raadsleden moties of amendementen (wijzigingsvoorstellen) indienen. De besluitvorming over een voorstel vindt op dezelfde avond plaats, tenzij de raad anders beslist.


Bij voldoende belangstelling zal de gemeente voor aanvang en direct na afloop (niet eerder) van de vergadering voor inwoners een busje laten rijden tussen het gemeentehuis in Noordwijk en het gemeentekantoor/bibliotheek in Noordwijkerhout.
Uw aanmelding ontvangen we graag voor woensdag 24 april 12:00 uur via griffie@noordwijk.nl.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 3

 4. 4
  Vaststelling lijst ingekomen stukken
 5. 5
  Installatie en benoemingen
 6. 6
  Benoeming FG
 7. 7
  VASTSTELLING HAMERSTUKKEN
 8. 8

  Aan de raad wordt gevraagd om een aantal wijzigingen door te voeren in de “Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelasting Noordwijk 2024” (hierna: Wijzigingsverordening). 


  Het gaat om: • Een wijziging van de tariefstructuur in de parkeervergunning voor verenigingen. De verenigingen kunnen daardoor gaan werken met een flexibeler in te zetten urenbudget. Het bedrag dat verenigingen maximaal kunnen besteden aan parkeren wijzigt niet. • Een aanscherping van het artikel dat restitutie regelt voor de inwoners- en de bezoekersparkeervergunning. Er is recht op restitutie als het resterend urentegoed op basis van het vergunningtarief een geldwaarde vertegenwoordigt van 10 euro of meer. Bij een gehandicaptenparkeervergunning wordt geen restitutie verleend; deze is gratis.


  Aanleiding De raad heeft moties aangenomen om wijzigingen aan te brengen bij de inwonersparkeervergunning, de bezoekersparkeervergunning, de gehandicaptenparkeervergunning en de parkeervergunning voor verenigingen. De maximale parkeerduur van 3 uur, gevolgd door een kentekenblokkade van een uur, verdwijnt. 
  In de plaats daarvan komt er een gelimiteerd urentegoed dat de vergunninghouder naar eigen inzicht kan inzetten. Om dit mogelijk te maken en de vergunningen goed te laten functioneren is het nodig de parkeerbelastingverordening te wijzigen.

 9. 9

  De gebouwen van het speciaal onderwijs De Duinpieper, het speciaal voortgezet onderwijs Het Duin en basisonderwijs De Schapendel zijn toe aan een duurzame renovatie. De betrokken schoolbesturen en de gemeente hebben hier een plan voor opgesteld. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het Integraal huisvestingsplan onderwijs 2018-2033.

 10. 10

  In de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning legt de gemeente lokale regels vast voor maatschappelijke ondersteuning. Voorgesteld wordt om de verordening op een paar punten aan te passen. De wijzigingen richten zich in eerste instantie op verduidelijking van de begripsbepalingen voor de maatschappelijke zorg, waarvoor de gemeente per 1 januari 2023 verantwoordelijk is. Daarnaast wordt voorgesteld om een aantal wijzingen door te voeren om de verordening beter aan te laten sluiten bij de uitvoeringspraktijk, alsmede meer in lijn te brengen met de verordeningen van Hillegom, Lisse en Teylingen (HLT). Ook worden tarieven aangepast naar het prijspeil 2024.

 11. 11

  Door de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) per 1 juli 2022 moet de Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek (GR ISD Bollenstreek) op een aantal punten worden aangepast. De belangrijkste voorgestelde aanpassingen voor de GR ISD Bollenstreek gaan over het verbeteren van de actieve informatieplicht aan de gemeenteraden, het opnemen van een artikel over burgerparticipatie, het opnemen van een artikel om de gemeenschappelijke regeling elke 5 jaar te evalueren, het proces voor uittreding beter te beschrijven en een verruiming van de zienswijzemogelijkheid. Het vaststellen van de gewijzigde GR ISD Bollenstreek is een bevoegdheid van het college. De gemeenteraad moet voor dit collegebesluit toestemming geven en kan eerst een zienswijze uitbrengen op de voorgestelde wijziging.

 12. 12

  Het college stelt de raad voor om de verordening re-integratie en loonkostensubsidie Participatie vast te stellen naar aanleiding van de nieuwe wetgeving Breed Offensief Participatiewet. De verordening omschrijft het beschikbare ondersteuningsaanbod en voorzieningen, om mensen met een beperking aan het werk te helpen. De aanpassingen zijn bedoeld om de voorzieningen voor werkgevers, werknemers en werkzoekenden beter beschikbaar te maken en meer maatwerk in de ondersteuning te bieden.

 13. 13

  Ter bespreking.
  Besluitvorming vindt plaats op dezelfde avond, tenzij raad anders beslist.

 14. 14

  De Heilig Hartkerk in de Zilk heeft bij de gemeente een subsidieverzoek ingediend ten behoeve van instandhouding van de kerktoren van de Heilig Hartkerk in de Zilk. In dat verzoek vraagt zij af te wijken van het maximaal te subsidiëren bedrag over een periode van 5 jaar van €7.500,-. Voorgesteld wordt hier onder voorwaarden van af te wijken tot een maximum van €50.000,-.


  Tijdens de commissie BME is besproken het onderwerp als bespreekstuk te agenderen, omdat de meningen verschilden binnen de fracties waarbij men mogelijk nog in gesprek gaat met de initiatiefnemer.

 15. 15

  15 minuten per actuele motie.
  Besluitvorming vindt plaats op dezelfde avond, tenzij de raad anders beslist.

 16. 16
  Sluiting