Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Bestuur Middelen en Economie

dinsdag 6 juli 2021

20:00 - 23:00

Locatie
Digitaal
Voorzitter
A. Warmerdam
Toelichting

De besluitvorming kent drie fases: beeldvorming, meningsvorming en besluitvorming. De commissie bespreekt onderwerpen in de beeldvormende of meningsvormende fase. Besluitvorming vindt plaats in de gemeenteraadsvergadering.

Bij beeldvorming halen de leden informatie op en vormen zich een beeld van een onderwerp, bijvoorbeeld aan de hand van een presentatie. Het verzamelen van informatie en het vormen van een beeld staan centraal.

Als een onderwerp voor meningsvorming voorligt, dan bereiden de leden de besluitvorming in de raad voor en komen zij tot een politiek standpunt. De fracties gaan met elkaar in debat en het college beantwoordt politieke vragen en legt verantwoording af over het voorstel dat voorligt.

De vergadering is te volgen via https://channel.royalcast.com/noordwijk/#!/upcoming.
De stukken zijn digitaal te raadplegen via het Raadsinformatiesysteem (www.noordwijk.nl/gemeenteraad).

Eenieder heeft het recht tijdens de commissievergadering in te spreken. Indien u van het spreekrecht gebruik maakt, dan wordt u verzocht zich voor 12.00 uur aan te melden. Voor nadere informatie en aanmeldingen kunt u zich wenden tot de griffie, telefoon 071 36 60 429 of griffie@noordwijk.nl.

Uitzending

Agendapunten

 1. Ter vaststelling

 2. 20.15 uur - 20.30 uur

  Dit is een standaard onderdeel van de commissieagenda. De raadsdelegatie van Holland Rijnland en het college kunnen hier kort onderwerpen inbrengen/terugkoppelen over aangelegenheden uit de Gemeenschappelijke Regelingen die de commissie aangaan.

 3. 20:30 uur – 21.15 uur

  De raad wordt gevraagd de Voorjaarsnota 2021 vast te stellen. Hierin staan aanpassingen ten opzichte van de budgetten die in de Begroting 2021 zijn vastgesteld. De raad wordt ook gevraagd om het negatieve resultaat van de Voorjaarsnota 2021 ad. € 422.627,- voor € 227.620,- ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2021 en voor € 195.007,- ten laste te brengen van de Algemene Reserve.

  De commissie wordt gevraagd advies uit te brengen aan de raad van 13 juli.

  Wethouder Ter Hark is voor de behandeling uitgenodigd.

 4. 21.15 uur – 21.45 uur

  De jaarstukken vormen het sluitstuk van de jaarlijkse planning en control cyclus. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en jaarrekening. De raad wordt gevraagd de jaarrekening 2020 van gemeente Noordwijk vast te stellen. Daarnaast wordt gevraagd bedragen aan de reserves ter zake de resultaatbestemming van 2020 toe te voegen en te onttrekken. Het gaat hierbij om die onderdelen die betrekking hebben op deze commissie.

  De commissie wordt gevraagd advies uit te brengen aan de raad van 13 juli.

  Portefeuillehouder Ter Hark is voor de behandeling uitgenodigd.

 5. 21.45 uur – 22.15 uur

  In het Boek Grondbedrijf 2021 staan de herzieningen van de grondexploitaties van de Bouwgronden In Exploitatie (BIE’s) en voorraden grond. Ook de meerjarenprognose van het grondbedrijf (MPG), de risicoanalyses binnen het grondbedrijf en het bepalen van het weerstandsvermogen zijn hierin opgenomen. Conform de Nota Grondbeleid worden de vastgestelde grondexploitaties minimaal één maal per jaar herzien en ter vaststelling aan de raad aangeboden. Hiermee wordt inzicht verschaft in de stand van zaken van een project en zo nodig verantwoording afgelegd over afwijkingen van eerder prognoses.

  Na afloop wordt de commissie gevraagd advies uit brengen aan de raad van 13 juli.

  Portefeuillehouder Van den Berg is voor de behandeling uitgenodigd.

 6. 22.15 – 23.00 uur

  Voor de gemeente Noordwijk vormen retail en horeca twee belangrijke pijlers in de lokale
  economie. In Noordwijk zijn innovatie, het tegengaan van leegstand en verschraling van
  het voorzieningenaanbod belangrijke uitdagingen, aldus het college. Met een actuele
  visie en beleid wil de gemeente Noordwijk bestaande centra versterken en behouden.
  De raad wordt gevraagd de visie vast te stellen en hiervoor een bedrag ad. € 1.711.300,-
  beschikbaar te stellen voor het uitvoeringsprogramma voor de komende jaren. Er wordt
  een korte presentatie verzorgd.

  Na afloop wordt de commissie gevraagd of het voorstel doorgeleid kan worden voor de
  meningsvormende fase in de raadscommissie van 14 september.

  Portefeuillehouder Ter Hark is voor de behandeling uitgenodigd.

 7. Commissieleden kunnen vragen voor de rondvraag voorafgaande aan de commissievergadering BME tot maandag 16.00 uur naar griffie@noordwijk.nl sturen.