Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Bestuur Middelen en Economie

dinsdag 12 januari 2021

20:00

Locatie
Digitaal
Voorzitter
A. Warmerdam
Toelichting

De besluitvorming kent drie fases: beeldvorming, meningsvorming en besluitvorming. De commissie bespreekt onderwerpen in de beeldvormende of meningsvormende fase. Besluitvorming vindt plaats in de gemeenteraadsvergadering.

Bij beeldvorming halen de leden informatie op en vormen zich een beeld van een onderwerp, bijvoorbeeld aan de hand van een presentatie. Het verzamelen van informatie en het vormen van een beeld staan centraal.

Als een onderwerp voor meningsvorming voorligt, dan bereiden de leden de besluitvorming in de raad voor en komen zij tot een politiek standpunt. De fracties gaan met elkaar in debat en het college beantwoord politieke vragen en legt verantwoording af over het voorstel dat voorligt.

De vergadering is te volgen via:
https://channel.royalcast.com/noordwijk/#!/upcoming

De stukken zijn digitaal te raadplegen via het Raadsinformatiesysteem (www.noordwijk.nl/gemeenteraad).

Eenieder heeft het recht tijdens de commissievergadering in te spreken. Indien u van het spreekrecht gebruik maakt, dan wordt u verzocht zich voor 12.00 uur aan te melden. Voor nadere informatie en aanmeldingen kunt u zich wenden tot de griffie, telefoon 071 36 60 429 of griffie@noordwijk.nl.

Uitzending

Agendapunten

De motie- en toezeggingenlijsten worden nagezonden.

Indicatieve tijd van 20.15 uur – 20.30 uur.

Dit is een standaard onderdeel van de commissieagenda. De raadsdelegatie van Holland Rijnland en het college kunnen hier kort onderwerpen inbrengen/terugkoppelen over aangelegenheden uit de Gemeenschappelijke Regelingen die de commissie aangaan.

Indicatieve tijd van 20.30 uur – 21.15 uur.

De presentatie wordt gegeven door de teamchef politie. Portefeuillehouder Verkleij is voor de presentatie uitgenodigd.

Voor de presentatie is 15 minuten uitgetrokken en 30 minuten voor het stellen van vragen.

Indicatieve tijd van 21.15 uur – 22.15 uur.

Wethouder Ter Hark is voor de behandeling uitgenodigd.

Het raadsvoorstel is, overeenkomstig de verordening op de auditcommissie, voorgelegd aan de auditcommissie voor advies voordat het is aangeboden aan de gemeenteraad.

Aan de raad wordt gevraagd om een aantal wijzigingen door te voeren in de “Financiële verordening 2021”. Met deze wijzigingen worden de bevindingen van de accountant in het accountantsverslag 2019 uitgevoerd.
De commissie wordt gevraagd om een advies uit te brengen aan de gemeenteraad.