Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Bestuur Middelen en Economie

dinsdag 5 oktober 2021

20:00 - 22:15

Locatie
Digitaal
Voorzitter
A. Warmerdam
Toelichting

De besluitvorming kent drie fases: beeldvorming, meningsvorming en besluitvorming. De commissie bespreekt onderwerpen in de beeldvormende of meningsvormende fase. Besluitvorming vindt plaats in de gemeenteraadsvergadering.

Bij beeldvorming halen de leden informatie op en vormen zich een beeld van een onderwerp, bijvoorbeeld aan de hand van een presentatie. Het verzamelen van informatie en het vormen van een beeld staan centraal.

Als een onderwerp voor meningsvorming voorligt, dan bereiden de leden de besluitvorming in de raad voor en komen zij tot een politiek standpunt. De fracties gaan met elkaar in debat en het college beantwoordt politieke vragen en legt verantwoording af over het voorstel dat voorligt.

De vergadering is te volgen via https://channel.royalcast.com/noordwijk/#!/upcoming.
De stukken zijn digitaal te raadplegen via het Raadsinformatiesysteem (www.noordwijk.nl/gemeenteraad).

Eenieder heeft het recht tijdens de commissievergadering in te spreken. Indien u van het spreekrecht gebruik maakt, dan wordt u verzocht zich voor 12.00 uur aan te melden. Voor nadere informatie en aanmeldingen kunt u zich wenden tot de griffie, telefoon 071 36 60 429 of griffie@noordwijk.nl.

Uitzending

Agendapunten

 1. Inwoners kunnen digitaal inspreken over onderwerpen die op deze agenda staan of onderwerpen die de commissie Bestuur, Middelen en Economie aangaan.

 2. 20.15 uur - 20.30 uur
  Dit is een standaard onderdeel van de commissieagenda. De raadsdelegatie van Holland Rijnland en het college kunnen hier kort onderwerpen inbrengen/terugkoppelen over aangelegenheden uit de Gemeenschappelijke Regelingen die de commissie aangaan.

 3. 20:30 uur – 21.15 uur
  De fractie van D66 heeft een bespreeknotitie opgesteld over de betrokkenheid van de raad bij beslissingstrajecten binnen Holland Rijnland. De vragen die hierbij gesteld worden zijn onder andere of de raad voldoende zijn kaderstellende en controlerende rol goed kan uitvoeren, of het wenselijk is een werkgroep over de werkwijze van Holland Rijnland in te stellen en of er een signaal richting Holland Rijnland moet worden afgegeven over het democratische principe van verlengd bestuur. Als bijlage is de notitie van commissielid Evers toegevoegd.

  Burgemeester Verkleij is voor de behandeling uitgenodigd.

 4. 21.15 uur – 21.45 uur
  Alliander staat voor grote uitgaven de komende jaren. Het elektriciteitsnet zal moeten worden gemoderniseerd om de stijgende vraag naar elektriciteit en de koppeling met windmolens en zonneparken aan te kunnen. De capaciteit moet in de komende jaren worden verdubbeld. Alliander sluit jaarlijks voor ongeveer € 5 miljoen af aan leningen op de kapitaalmarkt. Om tegen redelijke rentetarieven te kunnen blijven lenen is het noodzakelijk het eigen vermogen van Alliander te vergroten. Daarom vraagt Alliander nu aan de aandeelhouders om deel te nemen in een reverse converteerbare hybride obligatielening voor een bedrag van maximaal € 600 miljoen. Voor Noordwijk gaat het om een bedrag van minimaal € 4.435.698,-. Dit is in verhouding tot het aantal aandelen dat de gemeente Noordwijk in bezit heeft. Het college is voornemens in te stemmen met de verstrekking van de lening. In lijn met dat voornemen wordt de raad voorgesteld geen wensen en bedenkingen hieromtrent kenbaar te maken. Er wordt een korte presentatie verzorgd.

  De commissie wordt gevraagd advies uit te brengen aan de raad van 26 oktober.

  Wethouder Ter Hark is voor de behandeling uitgenodigd.

 5. 21.45 uur – 22.15 uur
  De gemeente Noordwijk is aandeelhouder van Meerlanden. Het bedrijf kan haar doelen effectiever realiseren bij een toename van het aantal deelnemende gemeenten in de regio. Daarom is groei noodzakelijk. Ook wil het voor bestaande aandeelhouders aantrekkelijk maken om te blijven. Daarvoor moeten de statuten worden aangepast en het aandelenbelang in Meerlanden tussen de bestaande aandeelhouders worden herverdeeld. Met dit voorstel is er een kapitaalverstrekking aan Meerlanden van €3,5 miljoen. Het aandelenbelang van de gemeente in de vennootschap brengt met zich mee dat wanneer Meerlanden winst behaalt, er dividenduitkering verkregen wordt. Het college stelt voor geen wensen en bedenkingen hieromtrent kenbaar te maken. Er wordt een korte presentatie verzorgd.

  De commissie wordt gevraagd advies uit te brengen aan de raad van 26 oktober.

  Wethouder Ter Hark is voor de behandeling uitgenodigd.

 6. Commissieleden kunnen vragen voor de rondvraag voorafgaande aan de commissievergadering Bestuur, Middelen en Economie tot maandag 16.00 uur naar
  griffie@noordwijk.nl sturen.