Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Bestuur Middelen en Economie

dinsdag 20 april 2021

20:00 - 22:15

Locatie
Digitaal
Voorzitter
A. Warmerdam
Toelichting

De besluitvorming kent drie fases: beeldvorming, meningsvorming en besluitvorming. De commissie bespreekt onderwerpen in de beeldvormende of meningsvormende fase. Besluitvorming vindt plaats in de gemeenteraadsvergadering.

Bij beeldvorming halen de leden informatie op en vormen zich een beeld van een onderwerp, bijvoorbeeld aan de hand van een presentatie. Het verzamelen van informatie en het vormen van een beeld staan centraal.

Als een onderwerp voor meningsvorming voorligt, dan bereiden de leden de besluitvorming in de raad voor en komen zij tot een politiek standpunt. De fracties gaan met elkaar in debat en het college beantwoordt politieke vragen en legt verantwoording af over het voorstel dat voorligt.

De vergadering is te volgen via https://channel.royalcast.com/noordwijk/#!/upcoming.
De stukken zijn digitaal te raadplegen via het Raadsinformatiesysteem (www.noordwijk.nl/gemeenteraad).

Eenieder heeft het recht tijdens de commissievergadering in te spreken. Indien u van het spreekrecht gebruik maakt, dan wordt u verzocht zich voor 12.00 uur aan te melden. Voor nadere informatie en aanmeldingen kunt u zich wenden tot de griffie, telefoon 071 36 60 429 of griffie@noordwijk.nl.

Uitzending

Agendapunten

20.15 uur - 20.30 uur
Dit is een standaard onderdeel van de commissieagenda. De raadsdelegatie van Holland Rijnland en het college kunnen hier kort onderwerpen inbrengen/terugkoppelen over aangelegenheden uit de Gemeenschappelijke Regelingen die de commissie aangaan.

20.30 - 21.30 uur
Het bestuur van Genootschap Oud Noordwijk in mei 2020 een uitbreidingsplan voor Museum Noordwijk ingediend. Dit plan is gebaseerd op Scenario 2 van het Uitbreidingsplan voor Museum Noordwijk, maar voorziet in een reductie van zowel de investerings- als exploitatiekosten. Met het realiseren van het ‘Alternatieve scenario uitbreidingsplan van Museum Noordwijk’ wordt een eigentijds, attractief en interactief museum gerealiseerd, passend bij de ambities van – en financieel haalbaar voor - zowel het Genootschap Oud Noordwijk als de gemeente, aldus het college. De raad wordt gevraagd:
 - een aanvullende subsidie van € 45.706,- per jaar aan Genootschap Oud Noordwijk te verlenen.
 - maximaal € 434.651,- af te boeken van ten behoeve van het ter beschikking stellen van het gemeentelijk eigendom van Nicolaas Barnhoornweg 44 en het Jan Kroonsplein 8 aan de Stichting Museumboerderij Noordwijk.
- geen wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen over het voorgenomenbesluit van het college tot het verstrekken van een garantstelling voor een lening van € 500.000,- van Bank Nederlandse Gemeenten aan Stichting Museumboerderij Noordwijk.
 - een eenmalige bijdrage ad. € 62.500,- te verlenen aan Stichting Museumboerderij
Noordwijk ten behoeve van de opstartkosten van het nieuwe museum. De commissie wordt na afloop gevraagd op welke wijze het voorstel geagendeerd kan worden voor de raad.

Portefeuillehouder Ter Hark is voor de behandeling uitgenodigd.

21.30 uur - 22.15 uur
De jaarrekening en concept begroting worden jaarlijks aangeboden. In het najaar van
2020 heeft de raad ingestemd met het richtinggevende advies om door te gaan met het VAB, waarbij het terrein geoptimaliseerd wordt en publiek-private samenwerkingsmogelijkheden te onderzoeken. In deze begroting van het VAB is daartoe vervolgens een investeringskrediet van € 700.000,- opgenomen voor 2022. Er zijn extra kosten noodzakelijk voor de revisie van de installaties en de inhuur van een projectteam voor de nieuwbouw van het VAB. Deze kosten bedragen € 350.000,-. Voor de gemeente Noordwijk betekent dit een verhoging van € 79.404,-. Dit bedrag dient gedekt te worden door een bijdrage uit de algemene reserve. De extra kosten als gevolg van de verhoging van de gemeentelijke bijdrage aan het VAB resulteren in een extra stijging van de afvalstoffenheffing van ca. 1% in 2022 oplopend tot ca. 4% vanaf 2025. In het najaar van 2021 krijgen de raden de mogelijkheid zich uit te spreken over het uitgewerkte plan dat de deelnemende gemeenten wordt aangeboden. Ook de daadwerkelijke financiële consequenties worden daarin meegenomen. Daarom stelt het college voor om geen zienswijze in te dienen.

22.15 uur
De rondvraag is met ingang van 17 februari 2021 verplaatst van de raadsvergadering naar de commissievergaderingen. Het voordeel is dat u, als commissielid, vragen voor de rondvraag specifiek kunt indienen bij de commissie waarop het onderwerp van uw rondvraag betrekking heeft. De afspraak is dat geen rondvragen worden ingediend over de onderwerpen die op de agenda staan van de commissievergadering. Commissieleden kunnen vragen voor de rondvraag voorafgaande aan de commissievergadering BME tot maandag 16.00 uur naar griffie@noordwijk.nl sturen.