Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Bestuur Middelen en Economie

dinsdag 7 december 2021

20:00 - 23:00

Locatie
Digitaal
Voorzitter
A. Warmerdam
Toelichting

De besluitvorming kent drie fases: beeldvorming, meningsvorming en besluitvorming. De commissie bespreekt onderwerpen in de beeldvormende of meningsvormende fase. Besluitvorming vindt plaats in de gemeenteraadsvergadering.

Bij beeldvorming halen de leden informatie op en vormen zich een beeld van een onderwerp, bijvoorbeeld aan de hand van een presentatie. Het verzamelen van informatie en het vormen van een beeld staan centraal.

Als een onderwerp voor meningsvorming voorligt, dan bereiden de leden de besluitvorming in de raad voor en komen zij tot een politiek standpunt. De fracties gaan met elkaar in debat en het college beantwoordt politieke vragen en legt verantwoording af over het voorstel dat voorligt.

De vergadering is te volgen via https://channel.royalcast.com/noordwijk/#!/upcoming.
De stukken zijn digitaal te raadplegen via het Raadsinformatiesysteem (www.noordwijk.nl/gemeenteraad).

Eenieder heeft het recht tijdens de commissievergadering in te spreken. Indien u van het spreekrecht gebruik maakt, dan wordt u verzocht zich voor 12.00 uur aan te melden. Voor nadere informatie en aanmeldingen kunt u zich wenden tot de griffie, telefoon 071 36 60 429 of griffie@noordwijk.nl.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

20.15 uur - 20.30 uur
Dit is een standaard onderdeel van de commissieagenda. De raadsdelegatie van Holland Rijnland en het college kunnen hier kort onderwerpen inbrengen/terugkoppelen over aangelegenheden uit de Gemeenschappelijke Regelingen die de commissie aangaan.

20:30 uur - 21:00 uur
Met de nieuwe cultuurnota ‘Cultuur in de Kern’ 2022-2025 wil de gemeente Noordwijk de bestaande culturele infrastructuur behouden en versterken. Daarnaast wil de gemeente ruimte bieden aan nieuwe initiatieven die aansluiten bij de opgaven die er liggen. De gemeente gaat in het nieuwe cultuurbeleid uit van de kracht van de inwoners en culturele
organisaties en helpt waar nodig. Voor de uitvoering van het nieuwe cultuurbeleid is € 200.000,- extra budget beschikbaar per jaar.

Na afloop wordt de commissie gevraagd advies uit te brengen voor de raad van 21 december.

Wethouder Ter Hark is voor de behandeling uitgenodigd.

21:45 uur -  22:15 uur
De Najaarsnota is het planning en control document om op basis van een tweede rapportage de stand van zaken over het lopende begrotingsjaar en overige (financiële) invloeden te rapporteren. De raad wordt gevraagd in te stemmen met de beleidsontwikkelingen en budgetaanpassingen uiteengezet in de Najaarsnota 2021. Dit zijn aanpassingen ten opzichte van de budgetten die in de Begroting 2021 zijn vastgesteld. Tevens wordt de raad gevraagd om het positieve resultaat van de Najaarsnota 2021 ad. € 3.795.683,- ten gunste te brengen van twee reserves.

Na afloop wordt de commissie gevraagd advies uit te brengen voor de raad van 21 december.

Wethouder Ter Hark is voor de behandeling uitgenodigd.

22:15 uur - 23:00 uur
De Rekenkamer Noordwijk heeft onderzoek laten uit voeren naar hoe -in het licht van de verdergaande digitalisering- de privacy van inwoners juridisch en in de dagelijkse beleidspraktijk van de gemeente Noordwijk is geborgd. Eveneens is aan de orde gekomen op welke punten het beleid aanpassing en verbetering behoeft. Het onderzoek is uitgevoerd door PBLQ.

Na afloop wordt de commissie gevraagd advies uit te brengen aan de raad van 21 december.

Burgemeester Verkleij is voor de behandeling uitgenodigd.

23:00 uur
Commissieleden kunnen vragen voor de rondvraag voorafgaande aan de commissievergadering Bestuur, Middelen en Economie tot maandag 16.00 uur naar griffie@noordwijk.nl sturen.