Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Bestuur Middelen en Economie

dinsdag 14 september 2021

20:00 - 22:00

Locatie
Digitaal
Voorzitter
A. Warmerdam
Toelichting

De besluitvorming kent drie fases: beeldvorming, meningsvorming en besluitvorming. De commissie bespreekt onderwerpen in de beeldvormende of meningsvormende fase. Besluitvorming vindt plaats in de gemeenteraadsvergadering.

Bij beeldvorming halen de leden informatie op en vormen zich een beeld van een onderwerp, bijvoorbeeld aan de hand van een presentatie. Het verzamelen van informatie en het vormen van een beeld staan centraal.

Als een onderwerp voor meningsvorming voorligt, dan bereiden de leden de besluitvorming in de raad voor en komen zij tot een politiek standpunt. De fracties gaan met elkaar in debat en het college beantwoordt politieke vragen en legt verantwoording af over het voorstel dat voorligt.

De vergadering is te volgen via https://channel.royalcast.com/noordwijk/#!/upcoming.
De stukken zijn digitaal te raadplegen via het Raadsinformatiesysteem (www.noordwijk.nl/gemeenteraad).

Eenieder heeft het recht tijdens de commissievergadering in te spreken. Indien u van het spreekrecht gebruik maakt, dan wordt u verzocht zich voor 12.00 uur aan te melden. Voor nadere informatie en aanmeldingen kunt u zich wenden tot de griffie, telefoon 071 36 60 429 of griffie@noordwijk.nl.

Uitzending

Agendapunten

 1. Ter vaststelling.
  Aan dit agendapunt is de brief van het college over afdoening van moties en toezeggingen toegevoegd.

 2. Inwoners kunnen digitaal inspreken over onderwerpen die op deze agenda staan of onderwerpen die de commissie Bestuur, Middelen en Economie aangaan.

 3. 20.15 uur - 20.30 uur
  Dit is een standaard onderdeel van de commissieagenda. De raadsdelegatie van Holland Rijnland en het college kunnen hier kort onderwerpen inbrengen/terugkoppelen over aangelegenheden uit de Gemeenschappelijke Regelingen die de commissie aangaan.

 4. 20:30 uur – 21.30 uur
  Voor de gemeente Noordwijk vormen retail en horeca twee belangrijke pijlers in de lokale economie. In Noordwijk zijn innovatie, het tegengaan van leegstand en verschraling van het voorzieningenaanbod belangrijke uitdagingen, aldus het college. Met een actuele visie en beleid wil de gemeente Noordwijk bestaande centra versterken en behouden. De raad wordt gevraagd de visie vast te stellen en hiervoor een bedrag ad. € 1.711.300,- beschikbaar te stellen voor het uitvoeringsprogramma voor de komende jaren.

  De commissie wordt gevraagd advies uit te brengen aan de raad van 28 september.

  Wethouder Ter Hark is voor de behandeling uitgenodigd.

 5. 21.30 uur  - 21.45 uur
  Commissieleden kunnen vragen voor de rondvraag voorafgaande aan de commissievergadering Bestuur, Middelen en Economie tot maandag 16.00 uur naar
  griffie@noordwijk.nl sturen.