Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Bestuur Middelen en Economie

dinsdag 1 juni 2021

20:00 - 22:45

Locatie
Digitaal
Voorzitter
A. Warmerdam
Toelichting

De besluitvorming kent drie fases: beeldvorming, meningsvorming en besluitvorming. De commissie bespreekt onderwerpen in de beeldvormende of meningsvormende fase. Besluitvorming vindt plaats in de gemeenteraadsvergadering.

Bij beeldvorming halen de leden informatie op en vormen zich een beeld van een onderwerp, bijvoorbeeld aan de hand van een presentatie. Het verzamelen van informatie en het vormen van een beeld staan centraal.

Als een onderwerp voor meningsvorming voorligt, dan bereiden de leden de besluitvorming in de raad voor en komen zij tot een politiek standpunt. De fracties gaan met elkaar in debat en het college beantwoordt politieke vragen en legt verantwoording af over het voorstel dat voorligt.

De vergadering is te volgen via https://channel.royalcast.com/noordwijk/#!/upcoming.
De stukken zijn digitaal te raadplegen via het Raadsinformatiesysteem (www.noordwijk.nl/gemeenteraad).

Eenieder heeft het recht tijdens de commissievergadering in te spreken. Indien u van het spreekrecht gebruik maakt, dan wordt u verzocht zich voor 12.00 uur aan te melden. Voor nadere informatie en aanmeldingen kunt u zich wenden tot de griffie, telefoon 071 36 60 429 of griffie@noordwijk.nl.

Uitzending

Agendapunten

20.15 uur - 20.30 uur
Dit is een standaard onderdeel van de commissieagenda. De raadsdelegatie van Holland Rijnland en het college kunnen hier kort onderwerpen inbrengen/terugkoppelen over aangelegenheden uit de Gemeenschappelijke Regelingen die de commissie aangaan.

21.00 uur – 21.45 uur
In het Boek Grondbedrijf 2021 staan de herzieningen van de grondexploitaties van de  Bouwgronden In Exploitatie (BIE’s) en voorraden grond. Ook de meerjarenprognose
van het grondbedrijf (MPG), de risicoanalyses binnen het grondbedrijf en het bepalen van het weerstandsvermogen zijn hierin opgenomen. Conform de Nota Grondbeleid worden de vastgestelde grondexploitaties minimaal één maal per jaar herzien en ter vaststelling aan de raad aangeboden. Hiermee wordt inzicht verschaft in de stand van zaken van een project en zo nodig verantwoording afgelegd over afwijkingen van eerder prognoses.

Na afloop wordt de commissie gevraagd of het voorstel doorgeleid kan worden voor de meningsvormende fase in de raadscommissie van 6 juli.

Wethouder Van den Berg is voor de behandeling uitgenodigd.

Commissieleden kunnen vragen voor de rondvraag voorafgaande aan de commissievergadering BME tot maandag 16.00 uur naar griffie@noordwijk.nl sturen.