Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Bestuur Middelen en Economie

dinsdag 30 maart 2021

20:00 - 22:30

Locatie
Digitaal
Voorzitter
A. Warmerdam
Toelichting

De besluitvorming kent drie fases: beeldvorming, meningsvorming en besluitvorming. De commissie bespreekt onderwerpen in de beeldvormende of meningsvormende fase. Besluitvorming vindt plaats in de gemeenteraadsvergadering.

Bij beeldvorming halen de leden informatie op en vormen zich een beeld van een onderwerp, bijvoorbeeld aan de hand van een presentatie. Het verzamelen van informatie en het vormen van een beeld staan centraal.

Als een onderwerp voor meningsvorming voorligt, dan bereiden de leden de besluitvorming in de raad voor en komen zij tot een politiek standpunt. De fracties gaan met elkaar in debat en het college beantwoordt politieke vragen en legt verantwoording af over het voorstel dat voorligt.

De vergadering is te volgen via https://channel.royalcast.com/noordwijk/#!/upcoming.
De stukken zijn digitaal te raadplegen via het Raadsinformatiesysteem (www.noordwijk.nl/gemeenteraad).

Eenieder heeft het recht tijdens de commissievergadering in te spreken. Indien u van het spreekrecht gebruik maakt, dan wordt u verzocht zich voor 12.00 uur aan te melden. Voor nadere informatie en aanmeldingen kunt u zich wenden tot de griffie, telefoon 071 36 60 429 of griffie@noordwijk.nl.

Uitzending

Agendapunten

20.15 uur - 20.30 uur
Dit is een standaard onderdeel van de commissieagenda. De raadsdelegatie van Holland Rijnland en het college kunnen hier kort onderwerpen inbrengen/terugkoppelen over aangelegenheden uit de Gemeenschappelijke Regelingen die de commissie aangaan.

20.30 - 21.30
In dit raadsvoorstel wordt de raad gevraagd om een voorlopig krediet beschikbaar te stellen voor de aankoop en de verbouwing van het pand aan de Duinwetering 101 te Noordwijk (politiebureau). Het pand is bestemd voor multifunctioneel gebruik. Er zijn diverse verzoeken binnen gekomen bij de gemeente van diverse organisaties die op zoek zijn naar ruimte die zij kunnen huren. Vaak zijn ruimten te groot of juist te klein voor een organisatie. In dit gebouw kan maatwerk worden toegepast. Tevens is er ruimte benodigd voor huisvesting van de Integrale Toegang en de partners van Integrale Toegang binnen het sociale domein (wijkagent, centrum jeugd en gezin
en eerstelijns zorgpartners). Daarnaast zal de politie een deel terug huren. Het onderwerp is eerder besproken in de commissievergadering van 2 maart. Wethouder Van den Berg heeft toegezegd een nota van toelichting naar de raad te sturen.  Deze is inmiddels aan de stukken toegevoegd. De commissie wordt gevraagd of het voorstel voor besluitvorming geagendeerd kan worden.

Portefeuillehouder Van den Berg is voor de behandeling uitgenodigd

21.30-22.30
Het bestuur van Genootschap Oud Noordwijk in mei 2020 een uitbreidingsplan voor Museum Noordwijk ingediend. Dit plan is gebaseerd op Scenario 2 van het Uitbreidingsplan voor Museum Noordwijk, maar voorziet in een reductie van zowel de investerings- als exploitatiekosten. Met het realiseren van het ‘Alternatieve scenario uitbreidingsplan van Museum Noordwijk’ wordt een eigentijds, attractief en interactief museum gerealiseerd, passend bij de ambities van – en financieel haalbaar voor - zowel het Genootschap Oud Noordwijk als de gemeente, aldus het college. De raad wordt gevraagd:
- een aanvullende subsidie van € 45.706,- per jaar aan Genootschap Oud Noordwijk te verlenen.
- maximaal € 434.651,- af te boeken van ten behoeve van het ter beschikking stellen van het gemeentelijk eigendom van Nicolaas Barnhoornweg 44 en het Jan Kroonsplein 8 aan de Stichting Museumboerderij Noordwijk.
- geen wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen over het voorgenomen
besluit van het college tot het verstrekken van een garantstelling voor een lening van €
500.000,- van Bank Nederlandse Gemeenten aan Stichting Museumboerderij Noordwijk.
- een eenmalige bijdrage ad. € 62.500,- te verlenen aan Stichting Museumboerderij
Noordwijk ten behoeve van de opstartkosten van het nieuwe museum. De commissie wordt na afloop gevraagd of het voorstel door kan naar de meningsvormende fase.

Het museum Noordwijk verzorgt een presentatie.

Portefeuillehouder Ter Hark is voor de behandeling uitgenodigd.

De rondvraag is met ingang van 17 februari 2021 verplaatst van de raadsvergadering naar de commissievergaderingen. Het voordeel is dat u uw vragen voor de rondvraag specifiek kunt indienen bij de commissie waarop het onderwerp van uw rondvraag betrekking heeft. De afspraak is dat u geen rondvraag indient over de onderwerpen die op de agenda staan van de commissievergadering. U kunt uw vragen voor de rondvraag tot maandag 16.00 uur sturen naar griffie@noordwijk.nl.