Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraadsvergadering

dinsdag 25 januari 2022

20:00 - 23:00

Locatie
De Duinpan, Sportlaan 34, 2191 XH De Zilk
Voorzitter
W.J.A. Verkleij
Toelichting

De gemeenteraadsvergadering start om 20.00 uur. In de raadsvergadering besluit de gemeenteraad over de voorstellen die zijn voorgelegd. Tijdens de raadsvergadering kunnen raadsleden moties of amendementen indienen. De besluitvorming over een voorstel vindt op dezelfde avond plaats, tenzij de raad anders beslist.
Vanwege de maatregelen in verband met het coronavirus vindt deze fysieke bijeenkomst plaats zonder pers en/of publiek.

Uitzending

Agendapunten

Ter vaststelling.

Er is een bestemmingsplan in procedure gebracht voor de herontwikkeling van het hotel en restaurant aan de westzijde van het Oosterduinse Meer aan de Duinschooten 12 in Noordwijkerhout. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen voor zienswijzen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Er is één ambtelijke aanpassing doorgevoerd m.b.t. de ligging van het terras. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan en stelt de raad voor het bestemmingsplan vast te stellen en vrij te geven voor ter visie legging.

Indicatieve spreektijd: 30 minuten.
Spreektijd per fractie: 2 minuten.

De raad wordt gevraagd:
I. De bijgevoegde lijst van gevallen van buitenplanse omgevingsplanactiviteiten, waarvoor de gemeenteraad zijn adviesrecht wil laten gelden, vast te stellen;
II. Participatie verplicht te stellen voor dezelfde gevallen waarvoor de gemeenteraad zijn adviesrecht wil laten gelden;
III. Het college te verzoeken om de uitgebreide procedure van toepassing te verklaren in gevallen waarin de gemeenteraad zijn adviesrecht wil laten gelden;
IV. Dat het college van burgemeester en wethouders elk half jaar de raad een overzicht verstrekt van de krachtens het adviesrecht genomen besluiten.
V. Voorgaande besluiten elk half jaar na inwerkingtreding van de Omgevingswet te evalueren;
VI. Dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag waarop de Omgevingswet in werking treedt.

Besluitvorming vindt plaats op dezelfde avond, tenzij de raad anders beslist.

Indicatieve spreektijd: 30 minuten.
Spreektijd per fractie: 2 minuten.

De raad wordt gevraagd:
I. De bevoegdheid tot het vaststellen van het omgevingsplan in de volgende gevallen te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders:
a. voor wijzigingen van technische aard;
b. voor wijzigingen die noodzakelijk zijn vanwege gewijzigde hogere wet- of regelgeving, voor zover hier geen beleidsvrijheid meer is toegekend;
c. voor wijzigingen in de toelichting van het omgevingsplan;
d. voor het inpassen van omgevingsvergunningen die al dan niet in afwijking van het omgevingsplan zijn verleend;
e. voor het inpassen van vastgestelde beleidsregels van raad en college in het omgevingsplan;
f. voor het aanpassen van het omgevingsplan voor zover dat onder de wet ruimtelijke ordening als wijzigingsbevoegdheid in een bestemmingsplan opgenomen was.;
g. voor het nemen van een voorbereidingsbesluit.
II. dat het college van burgemeester en wethouders elk half jaar de raad een overzicht verstrekt van de krachtens delegatie genomen besluiten;
III. dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag waarop de omgevingswet in werking treedt.

Besluitvorming vindt plaats op dezelfde avond, tenzij de raad anders beslist.

15 minuten per actuele motie.