Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraadsvergadering

dinsdag 29 november 2022

20:00 - 23:00

Locatie
De Duinpan, Sportlaan 34, 2191 XH De Zilk
Voorzitter
W.J.A. Verkleij
Toelichting

De gemeenteraadsvergadering start om 20.00 uur. In de raadsvergadering besluit de gemeenteraad over de voorstellen die zijn voorgelegd. Tijdens de raadsvergadering kunnen raadsleden moties of amendementen indienen. De besluitvorming over een voorstel vindt op dezelfde avond plaats, tenzij de raad anders beslist.
Bij voldoende belangstelling zal de gemeente voor aanvang en direct na afloop (niet eerder) van de vergadering voor inwoners een busje laten rijden tussen het gemeentehuis in Noordwijk, het gemeentekantoor/bibliotheek in Noordwijkerhout en De Duinpan. Uw aanmelding ontvangen we graag voor maandag 28 november a.s. 12:00 uur via griffie@noordwijk.nl.

Agendapunten

 1. Raadsbesluit volgt later

 2. De bodembeheernota deel B maakt het mogelijk om de grond binnen Bronsgeest te verplaatsen en te hergebruiken. Dit stimuleert duurzaam (her)gebruik van grond binnen de eigen gemeente. Op de ontwerp Bodembeheernota deel B en bodemkwaliteitskaart plangebied Bronsgeest is een zienswijze ingediend. Dit heeft niet geleid tot aanpassing van de nota. De gemeenteraad wordt gevraagd de bodembeheernota deel B en bodemkwaliteitskaart vast te stellen.

 3. Met de ontwikkelaar van het Bavoterrein (Landgoed in den Houte) zijn afspraken gemaakt over onder andere de restauratie en onderhoud van de Engelse tuin, de Franse tuin en de begraafplaats. Deze gebieden op het Bavoterrein noemen we de “tuinen van de Bavo”. Het onderhoud in deze tuinen koopt de ontwikkelaar met de gemeente af. Het geld wordt in een reserve gestort, waaruit gedurende 10 jaar het onderhoud aan de tuinen van de Bavo wordt betaald. Het onderhoud gaat uitgevoerd worden door De Dierenhoeve. Samen met een organisatie begeleidt het mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op weg naar een betaalde baan. Het instellen van reserve is een bevoegdheid van de
  gemeenteraad.

 4. Het hebben van schulden zorgt voor veel stress. In het beleidsplan schuldhulpverlening van de ISD Bollenstreek is een aantal maatregelen opgenomen die deze stress bij mensen met veel schulden kan verminderen. Een van de maatregelen is het instellen van een saneringskrediet. Dit betekent, dat de ISD de schulden overneemt, zodat de inwoner alleen nog te maken heeft met een schuldeiser. Dit levert voor de betrokkene schuldenrust op. Het college stelt de raad voor in te stemmen met het instellen van saneringskredieten.

 5. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Herenweg 21-23 - Noordwijk’ maakt de herontwikkeling mogelijk van het perceel Herenweg 21-23 te Noordwijk met daarop enkele leegstaande bedrijfspanden en een bedrijfswoning. Er dient een planologische wijziging van de bestaande bedrijfsbestemming plaats te vinden om de bouw van een appartementengebouw met 13 eenheden en de realisatie van een langzaamverkeersverbinding tussen de nieuwe woonwijk Offem Zuid en Noordwijk Binnen mogelijk te maken. Het voorontwerp van het plan heeft zes weken voor inspraak ter inzage gelegen. De gemeenteraad wordt voorgesteld om de bestemmingsplanprocedure te coördineren met de omgevingsvergunning.

 6. Tijdens de raadsvergadering van 12 april 2022 heeft de gemeenteraad de verordening op de Gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit Noordwijk vastgesteld. De eerste leden die plaatsnemen in de commissie dienen door de raad te worden benoemd.

 7. De 12e wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland dient als oplossing voor de strijdigheid die in de huidige situatie ontstaat door de aanwezigheid van raadsleden in het algemeen bestuur. De aanwezigheid van de raadsleden in het algemeen bestuur is strijdig met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

 8. De Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek voert beleid uit voor de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning, Participatiewet, Jeugdwet, Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening en de Wet inburgering 2021. Naar aanleiding van de halfjaarcijfers 2022 en de uitvoering van de nieuwe taak voor de energietoeslag heeft de ISD Bollenstreek een begrotingswijziging toegestuurd. De gemeenteraad wordt geadviseerd om een positieve zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging.

 9. Ter bespreking.
  Besluitvorming vindt plaats op dezelfde avond, tenzij raad anders beslist.

 10. Er wordt voorgesteld  om het gebied aan de Achterweg en Vinkeveld-Zuid in de omgevingsvisie ‘Samen maken we de toekomst voor Noordwijk!’ aan te wijzen als toekomstige (woning)bouwlocatie. De gewijzigde omgevingsvisie kan vervolgens worden gebruikt als grondslag voor een nieuwe Wvg-aanwijzing. Omdat de huidige Wvg-aanwjzing in het gebied afloopt op 31 december 2022, kan de vaststelling van de omgevingsvisie 2.0. niet worden afgewacht. Om deze reden wordt voorgesteld om het gebied aan de omgevingsvisie toe te voegen door middel van de bijgevoegde partiële wijziging.

 11. Gemeenten zijn vanuit de Jeugdwet verplicht om passende jeugdhulp in te kopen voor haar jeugdige inwoners en hun ouders. Sinds april 2022 is de Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland (hierna SO Zorg) opgericht als opvolger van de Tijdelijke Werkorganisatie Jeugdhulp Holland Rijnland (TWO) als inkooporganisatie jeugdhulp. Met ingang van 2023 zal de SO Zorg als zelfstandige organisatie de uitvoering van gemeentelijke contractering in het kader van Jeugdwet uitvoeren. In de conceptbegroting 2023 schetst het bestuur van de SO Zorg de inhoudelijke en financiële kaders voor haar werkzaamheden. De gemeenteraad wordt geadviseerd om een positieve zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2023.

 12. 15 minuten per actuele motie.
  Besluitvorming vindt plaats op dezelfde avond, tenzij de raad anders beslist.