Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie beeldvormend

donderdag 28 maart 2024

21:00 - 22:45
Locatie

Gemeentekantoor Noordwijkerhout, Herenweg 4

Voorzitter
Charlotte Meiland
Toelichting

Aanvangstijd is aangepast naar 21.00 uur ivm voorgaande besloten raadsvergadering. 
Update 27 maart 2024: toegevoegd is presentatie AchmeaDe besluitvorming kent drie fases: beeldvorming, meningsvorming en besluitvorming. De commissie bespreekt onderwerpen in de beeldvormende of meningsvormende fase. Besluitvorming vindt plaats in de gemeenteraadsvergadering.


Bij beeldvorming halen de leden informatie op en vormen zich een beeld van een onderwerp, bijvoorbeeld aan de hand van een presentatie. Het verzamelen van informatie en het vormen van een beeld staan centraal.


De vergadering is te volgen via https://channel.royalcast.com/noordwijk/#!/upcoming.
De stukken zijn digitaal te raadplegen via het Raadsinformatiesysteem (www.noordwijk.nl/gemeenteraad).


Eenieder heeft het recht tijdens de commissievergadering in te spreken. Indien u van het spreekrecht gebruik maakt, dan wordt u verzocht zich voor 12.00 uur aan te melden. Voor nadere informatie en aanmeldingen kunt u zich wenden tot de griffie, telefoon 071 36 60 429 of griffie@noordwijk.nl.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

  Zie punt 4 Presentatie Achmea. Dit punt is via de agendacommissie aan deze concept agenda toegevoegd.

  Besluit

  De agenda is vastgesteld

 3. 3

  Besluit

  Er zijn geen insprekers

 4. 4

  Het Raadsvoorstel Vasstellen bestemmingsplan vd Mortelstraat Gooweg (Zilveren Kruis Achmea) is op 14 maart 2024  van de raadsagenda afgevoerd. Het college heeft daarna contact opgenomen met de initiatiefnemer van de plan. 
  De initiatiefnemer heeft aangeboden om een presentatie te geven waarin zij duidelijkheid geeft over de haalbaarheid van het ‘villaplan’ dat door het raadslid is geopperd (zie agenda 14 maart 2024 voor de onderbouwing) . Door het college is vervolgens aan de agendacommissie verzocht om dit te agenderen. Via de agendacommissie is dit punt geagendeerd voor deze beeldvormende commissie

  Besluit

  De commissieleden zijn geïnformeerd

 5. 5

  In mei 2023 is, namens de eigenaar van Hotel Waikiki aan de Katenblankweg 2 in Noordwijk aan Zee, een verzoek ingediend om het bestemmingsplan Noordwijk aan Zee te wijzigen, omdat het in strijd zou zijn met de (Europese) Dienstenrichtlijn. Het verzoek is ingediend naar aanleiding van het handhavingstraject dat is gestart, omdat arbeidsmigranten niet in het hotel mogen worden gehuisvest.
  Adviesbureau BRO heeft een Dienstenrichtlijntoets uitgevoerd. Uit deze onderbouwing blijkt dat wordt voldaan aan de voorwaarden uit de Dienstenrichtlijn en het bestemmingsplan daarom niet in strijd is met Dienstenrichtlijn.
  Omdat het vaststellen van bestemmingsplannen en wijzigen hiervan een bevoegdheid is van de gemeenteraad, moet dit verzoek worden voorgelegd aan de raad.


  Naast dit verzoek is o.a. ook een principeverzoek ingediend, een omgevingsvergunning aangevraagd en loopt een handhavingsprocedure.


  1. Het verzoek voor het wijzigen van het bestemmingsplan Noordwijk aan Zee te weigeren


  De agendacommissie heeft besloten dit onderwerp te agenderen voor de beeldvormende commissie, omdat het een goede basis legt voor het debat in de meningsvormende commissie.

  Besluit

  De commissieleden zijn geïnformeerd en het onderwerp gaat door naar de meningsvormende commissie

 6. 6

  Voorliggend vast te stellen bestemmingsplan maakt het voor de eigenaren van Herenweg 300 te Noordwijkerhout mogelijk om de bestaande bedrijfswoning om te zetten naar een burgerwoning. Zij wensen de bedrijfsactiviteiten op het perceel te beëindigen en de bedrijfsbebouwing te verwijderen. Deze omzetting is strijdig met het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied 2015’. Een gedeelte van de bestemming ‘Agrarisch-Bollenteelt- Bollenzone 1’ wordt omgezet naar de bestemmingen ‘Wonen’ en ‘Tuin’. Het overige gedeelte van het perceel behoudt de bestemming ‘Agrarisch-Bollenteelt- Bollenzone 1’ en zal worden verhuurd voor de bollenteelt. Dit gebruik is vastgelegd in een overeenkomst met de GOM. Het ontwerpbestemmingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen en er zijn geen zienswijzen ingediend.


  I) het bestemmingsplan ‘Herenweg 300 Noordwijkerhout’ (NL.IMRO.0575.BPBGHerenweg300NWH-VA01) vast te stellen**;**
  II) het bestemmingsplan ‘Herenweg 300, Noordwijkerhout’ te publiceren en ter inzage te leggen**.**


  De agendacommissie heeft besloten dit onderwerp te agenderen voor de beeldvormende commissie, omdat het een goede basis legt voor het debat in de meningsvormende commissie.

  Besluit

  De commissieleden zijn voldoende geïnformeerd en het onderwerp gaat door naar de meningsvormende commissie

 7. 7
  Sluiting