Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie beeldvormend

dinsdag 26 maart 2024

20:00 - 22:40
Locatie

Gemeentekantoor Noordwijkerhout, Herenweg 4

Voorzitter
Charlotte Meiland
Toelichting

Link naar de livestream.De besluitvorming kent drie fases: beeldvorming, meningsvorming en besluitvorming. De commissie bespreekt onderwerpen in de beeldvormende of meningsvormende fase. Besluitvorming vindt plaats in de gemeenteraadsvergadering.


Bij beeldvorming halen de leden informatie op en vormen zich een beeld van een onderwerp, bijvoorbeeld aan de hand van een presentatie. Het verzamelen van informatie en het vormen van een beeld staan centraal.


De vergadering is te volgen via https://channel.royalcast.com/noordwijk/#!/upcoming.
De stukken zijn digitaal te raadplegen via het Raadsinformatiesysteem (www.noordwijk.nl/gemeenteraad).


Eenieder heeft het recht tijdens de commissievergadering in te spreken. Indien u van het spreekrecht gebruik maakt, dan wordt u verzocht zich voor 12.00 uur aan te melden. Voor nadere informatie en aanmeldingen kunt u zich wenden tot de griffie, telefoon 071 36 60 429 of griffie@noordwijk.nl.


10-04-24 Antwoord op vraag naar het hoge jeugdhulpgebruik in Noordwijk is toegevoegd

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

  Besluit

  Akkoord.

 3. 3

  Besluit

  Er zijn geen insprekers.

 4. 4

  Een beeldvormende sessie over de ondersteuning van jeugdigen en hun gezin. In de sessie wordt van gedachten gewisseld met de raad over lokale oplossingsrichtingen. Er gebeurt veel op het gebied van jeugdhulp landelijk, regionaal en lokaal. In de raadscarroussel hebben we een eerste sessie gedaan met spreker Sharon Stellaard over haar onderzoek naar het boemrangbeleid. Een deel van de sessie is informatief, waarbij een beeld wordt gegeven van de huidige situatie jeugd en wat we lokaal doen. Het preventienetwerk jeugd is hier onderdeel van. 


  Het Preventieprogramma Jeugd Noordwijk verbindt preventiepartners in de wijk aan de maatschappelijke ambities ‘Jeugd groeit gezond, veilig en kansrijk op’. Samen werken ze concreet aan het behalen van maatschappelijke resultaten, bijvoorbeeld het verbeteren van leefstijl, het verbeteren van mentale gezondheid, meer bewegen, meer meedoen in de samenleving, en het vergroten van het gevoel van veiligheid.
  Door middel van een presentatie worden de raadsleden bijgepraat door de netwerkregisseur jeugd en stichting Buurtgezinnen. Het preventienetwerk wordt gepresenteerd als onderdeel van het proces voor de lokale oplossingsrichtingen jeugd.
  (cie Welzijn)

 5. 5

  De gebouwen van het speciaal onderwijs De Duinpieper, het speciaal voortgezet onderwijs Het Duin en basisonderwijs De Schapendel zijn toe aan een duurzame renovatie. De betrokken schoolbesturen en de gemeente hebben hier een plan voor opgesteld. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het Integraal huisvestingsplan onderwijs 2018-2033.  I) Een krediet beschikbaar te stellen van € 4.158.000,- aan Stichting Resonans en € 763.000,- aan Sophia Scholen voor van het “Integraal plan duurzame renovatie De Duinpieper, Het Duin en De Schapendel” (bijlage A)


  II) De uit deze investering voortvloeiende kapitaallasten te dekken uit de reserve onderwijshuisvesting.


  De agendacommissie heeft besloten dit onderwerp voor de beeldvormende commissie te agenderen, omdat er een presentatie over het onderwerp gegeven wordt. Omdat het gaat om schoolhuisvesting is dit een taakveld van de commissie Welzijn.

  Besluit

  Het onderwerp gaat naar de meningsvormende sessie. De vragen van Van Kouwen worden voor de sessie beantwoord.

 6. 6

  Door de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) per 1 juli 2022 moet de Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek (GR ISD Bollenstreek) op een aantal punten worden aangepast. De belangrijkste voorgestelde aanpassingen voor de GR ISD Bollenstreek gaan over het verbeteren van de actieve informatieplicht aan de gemeenteraden, het opnemen van een artikel over burgerparticipatie, het opnemen van een artikel om de gemeenschappelijke regeling elke 5 jaar te evalueren, het proces voor uittreding beter te beschrijven en een verruiming van de zienswijzemogelijkheid. Het vaststellen van de gewijzigde GR ISD Bollenstreek is een bevoegdheid van het college. De gemeenteraad moet voor dit collegebesluit toestemming geven en kan eerst een zienswijze uitbrengen op de voorgestelde wijziging.


  I. Geen zienswijze indienen ten aanzien van de Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek 2024.


  De agendacommissie heeft besloten dit onderwerp voor de beeldvormende commissie te agenderen, omdat er verduidelijkingsvragen bij dit onderwerp verwacht worden.

  Besluit

  Het onderwerp gaat door naar de meningsvormende sessie.

 7. 7

  In de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning legt de gemeente lokale regels vast voor maatschappelijke ondersteuning. Voorgesteld wordt om de verordening op een paar punten aan te passen. De wijzigingen richten zich in eerste instantie op verduidelijking van de begripsbepalingen voor de maatschappelijke zorg, waarvoor de gemeente per 1 januari 2023 verantwoordelijk is. Daarnaast wordt voorgesteld om een aantal wijzingen door te voeren om de verordening beter aan te laten sluiten bij de uitvoeringspraktijk, alsmede meer in lijn te brengen met de verordeningen van Hillegom, Lisse en Teylingen (HLT). Ook worden tarieven aangepast naar het prijspeil 2024.


  I. Vast te stellen de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Noordwijk 2024


  De agendacommissie heeft besloten dit onderwerp voor de beeldvormende commissie te agenderen, omdat er verduidelijkingsvragen bij dit onderwerp verwacht worden. Daarna is dit een onderwerp voor de commissie Welzijn.

  Besluit

  Het onderwerp gaat door naar de meningsvormende sessie.

 8. 8

  Het college stelt de raad voor om de verordening re-integratie en loonkostensubsidie Participatie vast te stellen naar aanleiding van de nieuwe wetgeving Breed Offensief Participatiewet. De verordening omschrijft het beschikbare ondersteuningsaanbod en voorzieningen, om mensen met een beperking aan het werk te helpen. De aanpassingen zijn bedoeld om de voorzieningen voor werkgevers, werknemers en werkzoekenden beter beschikbaar te maken en meer maatwerk in de ondersteuning te bieden.


  I. De verordening re-integratie en loonkostensubsidie Participatiewet 2024 ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.


  De agendacommissie heeft besloten dit onderwerp voor de beeldvormende commissie te agenderen, omdat er verduidelijkingsvragen bij dit onderwerp verwacht worden.

  Besluit

  Het onderwerp gaat naar de meningsvormende sessie.

 9. 9

  Besluit

  De vergadering sluit om 22:25 uur.