Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie beeldvormend

donderdag 15 februari 2024

20:00 - 21:00
Locatie

Gemeentekantoor Noordwijkerhout, Herenweg 4

Voorzitter
Charlotte Meiland
Toelichting

De besluitvorming kent drie fases: beeldvorming, meningsvorming en besluitvorming. De commissie bespreekt onderwerpen in de beeldvormende of meningsvormende fase. Besluitvorming vindt plaats in de gemeenteraadsvergadering.


Bij beeldvorming halen de leden informatie op en vormen zich een beeld van een onderwerp, bijvoorbeeld aan de hand van een presentatie. Het verzamelen van informatie en het vormen van een beeld staan centraal.


De vergadering is te volgen via https://channel.royalcast.com/noordwijk/#!/upcoming.
De stukken zijn digitaal te raadplegen via het Raadsinformatiesysteem (www.noordwijk.nl/gemeenteraad).


Eenieder heeft het recht tijdens de commissievergadering in te spreken. Als u van uw spreekrecht gebruik wilt maken, meldt u zich dan binnen 24 uur voor aanvang van de vergadering aan bij de griffie. Dat kan via telefoonnummer 071 - 36 60 429 of via griffie@noordwijk.nl.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststelling van de agenda
 3. 3
  Inventarisatie insprekers
 4. 4

  Door Syntrus Achmea, eigenaar en ontwikkelaar van de Zilverenkruis-locatie, is een plan gemaakt voor de (her)ontwikkeling van het gebied aan de Van de Mortelstraat-Gooweg te Noordwijk. Het plan voorziet in de bouw van 166 appartementen met behoud van het huidige parkeerterrein aan de Gooweg. Om het plan te realiseren dient bestemming ‘Kantoor’ van de betreffende gronden in het huidige bestemmingsplan gewijzigd te worden naar de bestemming ‘Wonen’.


  Van 28 juni 2023 tot en met 8 augustus 2023 heeft het ontwerpbestemmingsplan en het bijbehorende hogere waarden (geluid) besluit ter inzage gelegen. Tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan en het hogere waarden besluit heeft ook het ontwerp beeldkwaliteitsplan ter inzage gelegen.


  Er zijn meerdere zienswijzen binnengekomen op het ontwerpbestemmingsplan. Deze zienswijzen staan weergegeven in een ‘Nota van beantwoording zienswijzen’. De zienswijzen zijn samengevat en voorzien van beantwoording. Per zienswijze is aangegeven of het bestemminsplan is gewijzigd naar aanleiding van deze zienswijze. Er zijn geen zienswijzen binnengekomen op het ontwerp beeldkwaliteitsplan en/of het ontwerp hogere waardenbesluit.


  In de agendacommissie is afgesproken dit punt te agenderen voor deze beeldvormende sessie vanwege het aantal zienswijzen en de omvang van het plan.

  00:03:11 - 00:04:12 - Ambtelijke ondersteuning 2
  00:04:14 - 00:09:28 - Ambtelijke ondersteuning 2
  00:10:03 - 00:12:19 - T.T.J.M. Steenvoorden
  00:12:25 - 00:12:27 - Ambtelijke ondersteuning 2
  00:12:28 - 00:14:01 - Ambtelijke ondersteuning 2
  00:14:03 - 00:14:41 - T.T.J.M. Steenvoorden
  00:16:33 - 00:17:06 - T.T.J.M. Steenvoorden
  00:18:27 - 00:18:29 - T.T.J.M. Steenvoorden
  00:18:29 - 00:19:25 - T.T.J.M. Steenvoorden
  00:19:28 - 00:20:34 - Ambtelijke ondersteuning 2
  00:20:37 - 00:24:34 - B.H.C. Brekelmans
  00:24:37 - 00:25:48 - Ambtelijke ondersteuning 2
  00:25:48 - 00:26:01 - B.H.C. Brekelmans
  00:26:03 - 00:26:46 - Ambtelijke ondersteuning 2
  00:26:47 - 00:28:02 - Sem Zonderwijk
  00:28:05 - 00:28:51 - Ambtelijke ondersteuning 2
  00:30:44 - 00:30:45 - Sem Zonderwijk
  00:30:49 - 00:33:24 - K.L. van Herwaarden
  00:33:24 - 00:34:11 - K.L. van Herwaarden
  00:34:12 - 00:34:42 - Ambtelijke ondersteuning 2
  00:34:42 - 00:34:43 - J.C.P. de Moor
  00:34:45 - 00:36:53 - J.C.P. de Moor
  00:36:53 - 00:36:54 - B.H.C. Brekelmans
  00:37:05 - 00:37:09 - J.C.P. de Moor
  00:37:20 - 00:37:30 - J.C.P. de Moor
  00:37:30 - 00:37:32 - J.C.P. de Moor
  00:37:33 - 00:38:15 - Ambtelijke ondersteuning 2
  00:39:40 - 00:40:01 - J.C.P. de Moor
  00:40:59 - 00:41:01 - J.C.P. de Moor
  00:41:05 - 00:42:20 - M. Uphoff
  00:44:41 - 00:44:44 - M. Uphoff
  00:44:50 - 00:45:29 - R. van Dokkum
  00:45:32 - 00:46:12 - Ambtelijke ondersteuning 2
  00:46:51 - 00:49:43 - L. Koppel
  00:49:44 - 00:49:50 - P. van Bockhove
  00:49:50 - 00:50:03 - P. van Bockhove
  00:50:04 - 00:50:20 - L. Koppel
  00:53:30 - 00:53:31 - L. Koppel
  00:53:31 - 00:55:53 - L. Koppel
  00:55:58 - 00:56:14 - L. Koppel
  00:56:28 - 00:56:36 - L. Koppel
  00:56:36 - 00:56:37 - L. Koppel
  00:57:49 - 00:57:54 - W.J. Rodenburg
  00:57:59 - 00:59:15 - W.J. Rodenburg
  01:00:30 - 01:00:32 - W.J. Rodenburg
  01:00:32 - 01:00:50 - W.J. Rodenburg
  01:03:30 - 01:04:00 - T.T.J.M. Steenvoorden
  01:04:03 - 01:05:02 - Ambtelijke ondersteuning 2
  01:05:02 - 01:05:39 - T.T.J.M. Steenvoorden
  01:06:58 - 01:07:40 - B.H.C. Brekelmans
  01:08:11 - 01:08:42 - B.H.C. Brekelmans
  01:08:55 - 01:08:56 - B.H.C. Brekelmans
  01:08:56 - 01:09:11 - B.H.C. Brekelmans
  01:09:31 - 01:09:32 - Sem Zonderwijk
  01:09:32 - 01:10:01 - Sem Zonderwijk
  01:10:29 - 01:10:30 - Sem Zonderwijk
  01:10:30 - 01:10:31 - Sem Zonderwijk
 5. 5

  Aan De Boender 7 en 10 te Noordwijk hebben in het verleden een aantal ontwikkelingen plaatsgevonden waarvoor geen omgevingsvergunning is aangevraagd. Deze ontwikkelingen worden gelegaliseerd. De legalisatie bestaat uit het toestaan van twee koelcellen, kasruimte en bedrijfsbebouwing aan De Boender 7 en het toestaan van een overkapping voor materiaalopslag en een opslag voor gereedschap aan De Boender 10.


  Voorgesteld besluit: De raad van de gemeente Noordwijk, gelezen het voorstel van het college van 9 januari 2024 gelet op artikel 2.27 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 6.5 Besluit omgevingsrecht, BESLUIT: I. te verklaren geen bedenkingen te hebben tegen het (voorgenomen) besluit tot het verlenen van medewerking aan de gevraagde omgevingsvergunning ‘De Boender 7 en 10, Noordwijk’; II. de ontwerpverklaring van geen bedenkingen vrij te geven voor terinzagelegging. Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 14 maart 2024.


  Dit punt is geagendeerd voor de beeldvormende commissie omdat het mogelijk tot een aantal informatieve/beeldvormende vragen kan leiden.

  01:19:49 - 01:20:28 - Ambtelijke ondersteuning 2
  01:20:28 - 01:20:30 - J.C.F. Knapp
  01:20:32 - 01:21:37 - Ambtelijke ondersteuning 2
  01:34:59 - 01:35:48 - Ambtelijke ondersteuning 2
  01:36:21 - 01:37:24 - J.C.P. de Moor
  01:37:29 - 01:38:07 - Ambtelijke ondersteuning 2
  01:38:10 - 01:38:31 - J.C.P. de Moor
  01:38:31 - 01:38:36 - J.C.P. de Moor
  01:38:36 - 01:38:42 - J.C.P. de Moor
  01:38:43 - 01:40:19 - A.N.T. van Tol
  01:40:21 - 01:41:21 - Ambtelijke ondersteuning 2
  01:41:21 - 01:41:35 - A.N.T. van Tol
  01:43:49 - 01:44:06 - A.N.T. van Tol
  01:44:13 - 01:44:34 - Ambtelijke ondersteuning 2
  01:44:34 - 01:44:40 - A.N.T. van Tol
  01:45:22 - 01:45:31 - M. Uphoff
  01:45:33 - 01:45:59 - M. Uphoff
  01:46:18 - 01:47:07 - A.N.T. van Tol
  01:47:09 - 01:48:08 - Ambtelijke ondersteuning 2
  01:48:08 - 01:48:18 - A.N.T. van Tol
  01:48:19 - 01:48:21 - Ambtelijke ondersteuning 2
  01:48:27 - 01:49:19 - K.L. van Herwaarden
  01:49:20 - 01:49:37 - Ambtelijke ondersteuning 2
  01:49:44 - 01:51:27 - I.B.P. Kruse
  01:53:08 - 01:53:10 - I.B.P. Kruse
  01:53:10 - 01:53:12 - I.B.P. Kruse
  01:53:12 - 01:53:42 - I.B.P. Kruse
  01:54:40 - 01:55:03 - J.C.F. Knapp
  01:55:03 - 01:55:04 - Ambtelijke ondersteuning 2
  01:55:04 - 01:55:36 - J.C.F. Knapp
  01:55:39 - 01:56:01 - Ambtelijke ondersteuning 2
  01:56:02 - 01:56:09 - J.C.F. Knapp
  01:56:16 - 01:58:06 - R. van Dokkum
  01:58:06 - 01:58:18 - R. van Dokkum
  01:58:21 - 01:58:50 - Ambtelijke ondersteuning 2
  01:58:52 - 01:59:30 - Ambtelijke ondersteuning 2
  01:59:48 - 02:01:42 - T.T.J.M. Steenvoorden
  02:01:47 - 02:01:50 - M. Uphoff
  02:01:50 - 02:02:40 - M. Uphoff
  02:02:46 - 02:03:25 - Ambtelijke ondersteuning 2
  02:03:25 - 02:04:39 - W.J. Rodenburg
  02:05:47 - 02:05:49 - W.J. Rodenburg
  02:05:49 - 02:06:15 - W.J. Rodenburg
  02:06:25 - 02:06:48 - Ambtelijke ondersteuning 2
  02:07:01 - 02:08:13 - A.N.T. van Tol
  02:08:34 - 02:09:27 - Ambtelijke ondersteuning 2
  02:09:27 - 02:09:51 - A.N.T. van Tol
 6. 6
  Sluiting