Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraadsvergadering

dinsdag 19 december 2023

20:00 - 23:00
Locatie

Gemeentekantoor Noordwijkerhout, Herenweg 4

Voorzitter
W.J.A. Verkleij
Toelichting

De gemeenteraadsvergadering start om 20.00 uur. In de raadsvergadering besluit de gemeenteraad over de voorstellen die zijn voorgelegd. Tijdens de raadsvergadering kunnen raadsleden moties of amendementen indienen. De besluitvorming over een voorstel vindt op dezelfde avond plaats, tenzij de raad anders beslist.


Bij voldoende belangstelling zal de gemeente voor aanvang en direct na afloop (niet eerder) van de vergadering voor inwoners een busje laten rijden tussen het gemeentehuis in Noordwijk en het gemeentekantoor/bibliotheek in Noordwijkerhout. Uw aanmelding ontvangen we graag voor maandag 18 december 12:00 uur via griffie@noordwijk.nl.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

  - Technische wijziging Speelautomatenverordening is aangebracht (zie het agendapunt)
  - Ivm met Verordening op de raadscommissies moet benoeming plaatsvinden van de leden en plaatsvervangende leden van de drie vakcommissies. Deze lijst is/wordt toegevoegd aan het agendapunt.


  Ontvangen moties en amendementen over geagendeerde hamerstukken.
  - Bij agendapunt 6d (Vaststellen regionale nota bodembeheer, bodemkwaliteitskaart en bodemklassenkaart) heeft de PvdA een motie ingediend, voorstel is om alleen de motie kort te bespreken.
  - Bij agendapunt 6i (Najaarsnota 2023) heeft het CDA een motie ingediend en de PvdA een amendement, voorstel is om alleen de motie en het amendement kort te bespreken.
  - Bij agendapunt 6j (Belastingverordeningen en Compensatieregeling 2024) heeft PUUR een motie en amendement ingediend, voorstel is om beide kort te bespreken.


  Besluitvorming over amendementen moet plaatsvinden voorafgaand aan besluitvorming over het hamerstuk. 
  Voorstel is om voor AP Najaarsnota
  eerst amendement Extra 300.000 euro pilot jeugdzorg te behandelen.
  Daarna te besluiten over de al dan niet geamendeerde Najaarsnota als hamerstuk.
  En vervolgens de motie Extra Picknickbanken Klimbos te benandelen.


  Voorstel is om voor AP Belastingverordeningen 
  eerst het amendement Parkeervergunning van 1 euro naar 0,50 euro te behandelen.
  Dan over de al dan niet geamendeerde belastingverordeningen te besluiten,
  en vervolgens de motie Parkeerduur verlengen verenigingen te behandelen
  en de nummering hierop aan te passen.

  Besluit

  De agenda is met de opgenomen wijzigingen vastgesteld.

 3. 3

  Besluit

  De besluitenlijst is conform vastgesteld

 4. 4

  Besluit

  De lijst ingekomen stukken is overeenkomstig vastgesteld

 5. 5
  Installatie en benoemingen
 6. 6
  VASTSTELLING HAMERSTUKKEN
 7. 6.a

  De Faillissementswet is begin dit jaar gewijzigd. In deze wet staat dat de duur van een traject Wettelijke schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) is verkort tot 18 maanden. Dat was voorheen 36 maanden. Het is wenselijk als ook het gemeentelijke (minnelijke) traject wordt verkort naar 18 maanden. Dit traject gaat vooraf aan het wettelijke traject. Het doel van de verkorting van het traject is het bieden van perspectief op een schuldenvrije toekomst voor inwoners in een problematische schuldsituatie. Het Beleidsplan schuldhulpverlening ISD Bollenstreek 2022 – 2025 “Gezamenlijk naar een financieel gezonde toekomst” moet op dit punt worden aangepast. Er is daarom een addendum opgesteld. Dit addendum moet door de gemeenteraden worden vastgesteld.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  - CDA (4), - D66 (1), - GroenLinks (2), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - METLEF (2), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (4), - PUUR (1), - PvdA (1), - VVD (5)

  Besluit

  Conform besloten

 8. 6.b

  Het college van burgemeester en wethouders (hierna: het college) vraagt op grond van artikel 10:32, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, gelezen in samenhang met artikel 1, vierde en vijfde lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen om toestemming van de gemeenteraad voor het wijzigen van de nieuwe gemeenschappelijke regeling Hecht (GR Hecht).

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  - CDA (4), - D66 (1), - GroenLinks (2), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - METLEF (2), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (4), - PUUR (1), - PvdA (1), - VVD (5)

  Besluit

  Conform besloten

 9. 6.c

  Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Daarnaast is de Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2024 op 28 juni 2023 door het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland vastgesteld en treedt tevens op 1 januari 2024 in werking. Deze wijzigingen in landelijke wet- en regionale regelgeving werken door in onze lokale verordeningen. In het bijzonder gaat het om de Verordening beheer woningvoorraad Noordwijk 2024, de Verordening doelgroepen woningbouw Noordwijk 2024 en de Verordening Bestemmingsreserve ter bevordering van Sociale en Middeldure Huurwoningen Noordwijk 2024. Deze zijn beleidsarm aangepast zodat zij in lijn zijn met de Omgevingswet en de Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2024.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  - CDA (4), - D66 (1), - GroenLinks (2), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - METLEF (2), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (4), - PUUR (1), - PvdA (1), - VVD (5)

  Besluit

  Conform besloten

 10. 6.d

  Hergebruik van grond en baggerspecie is sinds 1 juli 2008 geregeld in het Besluit bodemkwaliteit en in de Regeling bodemkwaliteit. Het is niet zonder meer toegestaan om grond en baggerspecie ergens te ontgraven en op een andere plaats toe te passen of het tijdelijk op te slaan. Voorkomen moet worden dat het tijdelijk opslaan en het toepassen van grond en baggerspecie de ontvangende bodem verontreinigt en risico's vormt voor het (toekomstige) bodemgebruik. De gemeente Nordwijk heeft samen met de andere gemeenten van de regio West-Holland een nieuwe regionale bodemfunctieklassenkaart, bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer opgesteld. Deze kaarten vormen samen een belangrijk instrument voor hergebruik van grond of baggerspecie in het gebied waarvoor ze worden vastgesteld. Met het vaststellen van de kaarten en nota kan het grondstromenbeleid in de regio West-Holland worden geoptimaliseerd en kunnen besparingen worden gerealiseerd voor de gemeente en haar inwoners

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  - CDA (4), - D66 (1), - GroenLinks (2), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - METLEF (2), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (4), - PUUR (1), - PvdA (1), - VVD (5)

  Besluit

  Conform besloten

 11. 6.e

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor opnieuw een voorbereidingsbesluit te nemen voor de gronden met de bestemming Wonen binnen het bestemmingsplan “Zeewaardig” gelegen aan de Koningin Wilhelmina Boulevard. Binnen deze gronden is transformatie van een publieksgerichte functie (horeca) naar wonen op de begane grond mogelijk. Met het voorbereidingsluit kunnen aanvragen om omgevingsvergunningen, die een dergelijke transformatie beogen, worden aangehouden.


  Het streven is het geldende voorbereidingsbesluit voor het opstellen van het bestemmingsplan Correctie Zeewaardig fase 4 dat per 20 december 2023 afloopt aansluitend per 21 december 2023 op te laten volgen door een nieuw voorbereidingsbesluit met een looptijd van 1 jaar.


  Om de naadloze aansluiting van de beide bovengenoemde voorbereidingsbesluiten mogelijk te maken is het voorstel om het voorbereidingsbesluit in de commissie gecombineerd beeldvormend en meningsvormend behandeld kan worden zodat het voorbereidingsbesluit ter besluitvorming op 19 december 2023 in de gemeenteraad behandeld kan worden.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  - CDA (4), - D66 (1), - GroenLinks (2), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - METLEF (2), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (4), - PUUR (1), - PvdA (1), - VVD (5)

  Besluit

  Conform besloten

 12. 6.f

  Bij de invoering van de Omgevingswet per 1 januari, gaan veel regels vanuit oude wetgeving mee naar deze wet in de vorm van een “bruidsschat”. De regels uit het bouwbesluit zijn daarbij dermate vereenvoudigt dat voor het afvalwater tekortkomingen en onduidelijkheden ontstaan.


  ·Met deze verordening sorteert de gemeente zorgvuldig voor op de invoering van de Omgevingswet. De regels rond het stedelijk afvalwater zijn hiermee centraal en samengevat te vinden.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  - CDA (4), - D66 (1), - GroenLinks (2), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - METLEF (2), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (4), - PUUR (1), - PvdA (1), - VVD (5)

  Besluit

  Conform besloten

 13. 6.g

  Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Meer dan 20 bestaande wetten gaan geheel of gedeeltelijk over in de Omgevingswet. In verschillende Noordwijkse verordeningen staan verwijzingen naar deze wetten of ze bevatten definities uit deze wetten. Het college heeft alle bestaande verordeningen onderzocht en stelt voor de bijgevoegde verordeningen opnieuw vast te stellen en een aantal andere verordeningen in te trekken.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  - CDA (4), - D66 (1), - GroenLinks (2), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - METLEF (2), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (4), - PUUR (1), - PvdA (1), - VVD (5)

  Voorgesteld besluit

  Update 18 december 2023

  1. Technische aanpassing Speelautomatenverordening

  De Speelautomatenverordening moet op een paar technische/tekstuele zaken worden aangepast, de juiste tekst in rood en wordt verwerkt op Ibabs.
  **Huidige tekst:
  **Artikel 13 Intrekken oude verordening
  De Speelautomatenverordening Noordwijk 2017 en de Speelautomatenhalverordening Noordwijkerhout 2007 worden ingetrokken.
  Artikel 14 Overgangsrecht
  De vergunningen die op grond van de in artikel 13 genoemde verordeningen zijn verleend, blijven onverkort van kracht.
  Artikel 15 Citeertitel
  Deze verordening kan worden aangehaald als: Speelautomatenhallenverordening Noordwijk 2021.


  Nieuwe tekst
  Artikel 13 Intrekken oude verordening
  De Speelautomatenverordening Noordwijk 2021 wordt ingetrokken.
  Artikel 14 Overgangsrecht
  De vergunningen die op grond van de in artikel 13 genoemde verordening zijn verleend, blijven onverkort van kracht.
  Artikel 15 Citeertitel
  Deze verordening kan worden aangehaald als: Speelautomatenhallenverordening Noordwijk 2024.

  Besluit

  Conform besloten met onderstaande wijzigiging 

  1. Technische aanpassing Speelautomatenverordening

  De Speelautomatenverordening moet op een paar technische/tekstuele zaken worden aangepast, de juiste tekst in rood en wordt verwerkt op Ibabs.
  **Huidige tekst:
  **Artikel 13 Intrekken oude verordening
  De Speelautomatenverordening Noordwijk 2017 en de Speelautomatenhalverordening Noordwijkerhout 2007 worden ingetrokken.
  Artikel 14 Overgangsrecht
  De vergunningen die op grond van de in artikel 13 genoemde verordeningen zijn verleend, blijven onverkort van kracht.
  Artikel 15 Citeertitel
  Deze verordening kan worden aangehaald als: Speelautomatenhallenverordening Noordwijk 2021.


  Nieuwe tekst
  Artikel 13 Intrekken oude verordening
  De Speelautomatenverordening Noordwijk 2021 wordt ingetrokken.
  Artikel 14 Overgangsrecht
  De vergunningen die op grond van de in artikel 13 genoemde verordening zijn verleend, blijven onverkort van kracht.
  Artikel 15 Citeertitel
  Deze verordening kan worden aangehaald als: Speelautomatenhallenverordening Noordwijk 2024.

 14. 6.h

  De gemeente Noordwijk neemt deel aan diverse gemeenschappelijke regelingen en regionale samenwerkingsverbanden. Het nieuwe college van burgemeester en wethouders besluit over de afvaardiging van de collegeleden bij gemeenschappelijke regelingen en vertegenwoordiging in de regio. Besluiten over de afvaardiging van collegeleden in het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst West Holland (ODWH) is aan de raad.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  - CDA (4), - D66 (1), - GroenLinks (2), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - METLEF (2), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (4), - PUUR (1), - PvdA (1), - VVD (5)

  Besluit

  Conform besloten

 15. 6.k

  Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Meer dan 20 bestaande wetten gaan geheel of gedeeltelijk over in de Omgevingswet. In verschillende Noordwijkse verordeningen staan verwijzingen naar deze wetten of ze bevatten definities uit deze wetten, zo ook in de APV. Het college stelt een aantal wijzigingen t.o.v. de huidige APV voor.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  - CDA (4), - D66 (1), - GroenLinks (2), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - METLEF (2), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (4), - PUUR (1), - PvdA (1), - VVD (5)

  Besluit

  Conform besloten

 16. 6.l

  Het voorstel is besproken in het fractievoorzittersoverleg van 21 november 2023.  De nu uitgewerkte verordening en het reglement zijn gebaseerd op de modelverordeningen van de VNG. In het fractievoorzittersoverleg is afgesproken om het reglement en de verordening aan de raad aan te bieden ter besluitvorming. 


  Voorstel is om 
  - het huidige reglement/verordening uit 2019 voor raad en commissies in te trekken
  - voor de raad en de raadscommissie het modelreglement en de  modelverordening van de VNG aan te houden 
  - en deze aan raad voor te leggen ter besluitvorming. 
  Zie het memo voor een verdere uitleg/toelichting.


  Update 19 december 2023
  Toegevoegd is raadsbesluit benoeming leden en plv leden raadscommissie Welzijn, Ruimte en BME

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  - CDA (4), - D66 (1), - GroenLinks (2), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - METLEF (2), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (4), - PUUR (1), - PvdA (1), - VVD (5)

  Besluit

  Conform besloten

 17. 6.m

  Om bewoners van Noordwijk te helpen om te verduurzamen zoals het isoleren van hun woningen verstrekt de gemeente Noordwijk via de SVn een duurzaamheidslening. Op dit moment is de fonds tijdelijk on hold gezet omdat het fonds in negatief is gegaan en er rente betaald moet worden over het negatieve saldo. Het aanvullen van het fonds is nodig om leningen te kunnen blijven aanbieden zodat woningeigenaren kunnen blijven verduurzamen/isoleren.


  Er word voorgesteld om de fonds aan te vullen met €1.000.000,- hierdoor kunnen weer woningeigenaren verduurzamingmaatregelen toepassen/bekostigen door gebruik te maken van de duurzaamheidslening. Met name mensen die geen investeringen kunnen doen, kunnen met deze lening met lage rente investeringen doen. Met de aanvulling komt de duurzaamheidslening/fonds op €618.720,07 te staan.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  - CDA (4), - D66 (1), - GroenLinks (2), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - METLEF (2), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (4), - PUUR (1), - PvdA (1), - VVD (5)

  Besluit

  Conform besloten

 18. 7

  Ter bespreking.
  Besluitvorming vindt plaats op dezelfde avond, tenzij raad anders beslist.

 19. 7.a.1

 20. 7.a.2

  Voorbereidingsbesluit voor het opstellen van een bestemmingplan ter regulering van het gebruik van de bouwvlakken in het buitengebied voor zonnevelden.


  Het streven is om voor de bouwvlakken in het buitengebied van de gemeente Noordwijk het voorbereidingsbesluit voor het opstellen van het bestemmingsplan zonnepanelen veldopstelling in het buitengebied per 20 december 2023 met een looptijd van 1 jaar te nemen.


  Om ongewenste ontwikkelingen in het buitengebied te voorkomen is het voorstel om zp spoedig als mogelijk het voorbereidingsbesluit in de commissie gecombineerd beeldvormend en meningsvormend behandeld kan worden, zodat het voorbereidingsbesluit ter besluitvorming op 19 december 2023 in de gemeenteraad behandeld kan worden.


  Dit onderwerp is alleen ter stemming geagendeerd, het is mogelijk om een stemverklaring af te geven.

  Stemuitslag

  voor 67%
  tegen 33%
  voor
  - CDA (3), - D66 (1), - Lijst de Moor (1), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (3), - PUUR (1), - VVD (5)
  tegen
  - CDA (1), - GroenLinks (2), - Lijst Salman Noordwijk (2), - METLEF (2), - Partij voor de Inwoners (1), - PvdA (1)

  Besluit

  Conform besloten

 21. 7.a.3

 22. 7.b.`1

 23. 7.c.1

  Stemuitslag

  voor 27%
  tegen 73%
  voor
  - D66 (1), - GroenLinks (2), - METLEF (2), - NZLokaal (1), - PvdA (1)
  tegen
  - CDA (4), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - NZLokaal (3), - Partij voor de Inwoners (4), - PUUR (1), - VVD (4)

  Besluit

  Amendement is verworpen met 7 stemmen voor en 19 stemmen tegen.

 24. 7.c.2

  De Najaarsnota 2023 is het laatste document in de planning en control cyclus (na de voorjaarnota 2023) om over de stand van zaken over het lopende begrotingsjaar 2023 en overige (financiële) invloeden te rapporteren. Deze (budget)afwijkingenrapportage ten opzichte van de Begroting 2023 heeft als peildatum 1 oktober 2023.


  Het resultaat van de Najaarsnota 2023 bedraagt € 3.840.000,- positief. Voorgesteld wordt dit bedrag voor € 776.000,- te storten in de Reserve Verkoop aandelen Nuon om zodoende de niet uitgevoerde of uitgestelde investeringen de komende jaren te kunnen financieren, Hiernaast een incidentele bijdrage van € 80.000,- beschikbaar te stellen aan zorg- en kinderboerderij de Dierenhoeve in Noordwijkerhout en het restantbedrag van € 2.984.000,- te storten in de Algemene Reserve.

  Stemuitslag

  voor 92%
  tegen 8%
  voor
  - CDA (4), - D66 (1), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - METLEF (2), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (4), - PUUR (1), - PvdA (1), - VVD (4)
  tegen
  - GroenLinks (2)
 25. 7.c.3

  Stemuitslag

  voor 81%
  tegen 19%
  voor
  - CDA (4), - GroenLinks (2), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (1), - METLEF (2), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (2), - PvdA (1), - VVD (4)
  tegen
  - D66 (1), - Lijst Salman Noordwijk (1), - Partij voor de Inwoners (2), - PUUR (1)

  Moties

  Titel
  Picknickbanken klimbos Leeuwenhorst
 26. 7.d.1

  Stemuitslag

  voor 33%
  tegen 67%
  voor
  - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (4), - PUUR (1)
  tegen
  - CDA (4), - D66 (1), - GroenLinks (2), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - METLEF (2), - PvdA (1), - VVD (5)
 27. 7.d.2

  Onder voorbehoud van vaststelling van de Programmabegroting 2024 wordt aan de gemeenteraad voorgesteld de belastingverordeningen en de compensatieregeling lastenverlichting voor 2024 vast te stellen. De tarieven en de compensatie zijn gebaseerd op de Programmabegroting 2024.

  Stemuitslag

  voor 96%
  tegen 4%
  voor
  - CDA (4), - D66 (1), - GroenLinks (2), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - METLEF (2), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (4), - PvdA (1), - VVD (5)
  tegen
  - PUUR (1)

  Bijlagen

 28. 7.d.3

  Stemuitslag

  voor 41%
  tegen 59%
  voor
  - CDA (1), - D66 (1), - NZLokaal (3), - Partij voor de Inwoners (4), - PUUR (1), - PvdA (1)
  tegen
  - CDA (3), - GroenLinks (2), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (2), - METLEF (2), - NZLokaal (1), - VVD (5)

  Moties

  Titel
  Parkeerduur verlengen verenigingen
 29. 7.d.4

 30. 8

  15 minuten per actuele motie.
  Besluitvorming vindt plaats op dezelfde avond, tenzij de raad anders beslist.

 31. 8.a
  (Niet ingediend) Motie "Zorg dat je het voor bent" eerder omwonenden informeren opnemen in participatieverordening van NZLokaal (Rodenburg) en PUUR (Steenvoorden)
 32. 8.b
  (Niet ingediend) Motie "Is het niet handiger, gemeenteraad eerder te laten uitspreken over een initiatief van NZLokaal (Van der Klugt)
 33. 8.c

  Stemuitslag

  voor 67%
  tegen 33%
  voor
  - D66 (1), - GroenLinks (2), - Lijst Salman Noordwijk (1), - NZLokaal (4), - Partij voor de Inwoners (4), - PUUR (1), - PvdA (1), - VVD (4)
  tegen
  - CDA (4), - Lijst de Moor (1), - Lijst Salman Noordwijk (1), - METLEF (2), - VVD (1)

  Moties

  Titel
  Huisvesting (arbeids)migranten
 34. 9
  Sluiting